Pages

Karakterizacija materijala obloga kočnica
Karakterizacija materijala obloga kočnica
Pavao Ormuž
U radu su ispitane tri vrste kočionih obloga za isti tip automobila; njihova najvažnija svojstva i karakteristike u novom, nekorištenom stanju, te nakon intenzivnog korištenja u ekstremnim uvjetima vožnje. Također je praćeno ponašanje tih obloga tijekom korištenja te su mjerene najvažnije značajke kočenja. Rezultati laboratorijskih istraživanja tri vrste kočionih obloga prije i nakon testiranja pokazuju razlike u svojstvima, faktoru trenja, tlačnoj čvrstoći, tvrdoći,...
Karakterizacija metalnih kompozita pomoću računalne tomografije
Karakterizacija metalnih kompozita pomoću računalne tomografije
Ivan Knezović
Tema završnog rada je ispitati mogućnosti računalne tomografije u karakterizaciji metalnih kompozita s matricom od titana. U teorijskom dijelu rada su opisani metalni kompoziti s naglaskom na njihovu proizvodnju te njihova primjena u zrakoplovstvu i ostalim područjima. Također, opisan je način rada te prednosti i mane industrijskih uređaja za računalnu tomografiju. U eksperimentalnom dijelu rada napravljena je analiza mikrostrukture titan-magnezij kompozita pomoću svjetlosnog...
Komparativna analiza životnog ciklusa tehnologija za energetsku oporabu plastičnog otpada
Komparativna analiza životnog ciklusa tehnologija za energetsku oporabu plastičnog otpada
Kristina Petković
Tema ovog diplomskog rada je gospodarenje plastičnim otpadom. Plastični otpad vrlo je vrijedna sirovina s energetskog aspekta te njegovo konačno odlaganje na odlagalištu čini nepovratnu štetu na okoliš. Plastični otpad moguće je energetski oporabiti konvencionalnim tehnologijama termičke energetske oporabe poput spaljivanja i tehnologijama kemijske oporabe. Fokus ovog rada postavljen je na tehnologije kemijske oporabe plastičnog otpada: pirolizu i isplinjavanje. Produkti...
Konzolni granik sa škarastim mehanizmom kompenzacije promjene dohvata
Konzolni granik sa škarastim mehanizmom kompenzacije promjene dohvata
Ante Čulo
U ovom diplomskom radu prikazan je postupak konstruiranja konzolnog okretnog granika s vitlom te mehanizmima za dizanje tereta i vožnju vitla. Nosivost okretnog dohvatnika za rad s kukom iznosi 5 t, dužina konzole je 8 m, dok je visina dizanja 6 m. Mehanizam za kompenzaciju promjene visine tereta prilikom rada mehanizma za vožnju vitla izveden je kao škarasti mehanizam. Utjecaj samog škarastog mehanizma na pogon kompenziran je protuutegom. U uvodnom dijelu rada prikazano je...
Kvazistacionarni model dinamike rotora i njegova primjena


za model leta helikoptera
Kvazistacionarni model dinamike rotora i njegova primjena za model leta helikoptera
Filip Milojević
U ovom diplomskom radu definiran je kvazistacionarni model dinamike mahanja kraka rotora odabranog helikoptera. Definirane su analitički integrirane jednadžbe aerodinamičkih sila i momenata koje proizvodi rotor helikoptera. Provedena je analiza utjecaja aerodinamičkih i inercijskih značajki rotora na dinamiku mahanja. Kvazistacionarni model dinamike mahanja uspoređen je sa sličnim modelima, te su rezultati te analize uspoređeni s rezultatima nastalim mjerenjem u letu promatranog...
Matematički model procesa pirolize plastičnog otpada
Matematički model procesa pirolize plastičnog otpada
Danijela Havoić
Prvi dio rada bavi se općim karakteristikama pirolize i njezinim glavnim vrstama: termičkom i katalitičkom pirolizom, a spomenuta je i piroliza pomoću mikrovalova. Detaljno su opisani i reaktori koji se koriste kod pirolize plastičnog otpada te katalizatori korišteni kod katalitičke pirolize. Također su navedeni glavni nedostaci svake vrste pirolize. U drugom dijelu rada navedeni su postojeći matematički modeli procesa pirolize s pripadajućim formulama: neuralni neizraziti...
Materijali dobiveni recikliranjem otpadnih vozila mehaničkim postupcima
Materijali dobiveni recikliranjem otpadnih vozila mehaničkim postupcima
Matej-Ivan Prezelj
Otpadno vozilo je vozilo koje radi oštećenja, dotrajalosti i drugih uzroka posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Gospodarenje otpadnim vozilima i njihovim dijelovima obuhvaća sakupljanje, obradu, ponovnu uporabu dijelova otpadnih vozila, ponovnu obradu te zbrinjavanje preostalog otpada koji se ne može oporabiti. U okviru ovog diplomskog rada opisana je hijerarhija i sustavi gospodarenja otpadnim vozilima prema Pravilniku o gospodarenju otpadnim vozilima te Direktivi o otpadu....
Metoda vrtložne rešetke za noseću površinu jednostavne geometrije
Metoda vrtložne rešetke za noseću površinu jednostavne geometrije
Jelena Mačak
Cilj ovog završnog rada je određivanje i analiza aerodinamičkih karakteristika noseće površine, primjenom metode vrtložne rešetke. Razvijen je model koji se temelji na distribuciji singularnih vrtložnih elemenata po srednjoj površini zakrivljenosti noseće površine. Na osnovu izloženog modela napisana je računalna implementacija u Matlabu. Program je validiran usporedbom s eksperimentalnim podacima i drugim dostupnim metodama. Testirani su različiti pristupi modeliranja...
Metode poboljšavanja proizvodnih procesa
Metode poboljšavanja proizvodnih procesa
Ivan Čičak
Tema diplomskog rada su "Metode poboljšanja proizvodnih procesa". U današnje vrijeme proizvodni sustavi se moraju prilagođavati svakodnevnim promjenama koje zahtijevaju inovativnosti i veće zahtjeve kupaca za kvalitetom. Potrebno je kontinuirano poduzimati mjere kao što su povećanje efikasnosti i produktivnosti, smanjenje troškova proizvodnje, razvoj novih tehnologija, skraćenje protoka kroz proizvodnju uz poboljšanja kvalitete proizvoda. U radu je napravljena analiza...
Međulaboratorijska usporedna mjerenja tvrdoće prema Vickersu
Međulaboratorijska usporedna mjerenja tvrdoće prema Vickersu
Branimir Makanec
U ovom diplomskom radu teoretski i eksperimentalno je obrađena i provedena međulaboratorijska usporedba na temelju ispitivanja tvrdoće prema HV10. Koristio se certificirani referentni etalon za HV10. U teoretskom dijelu rada opisane su glavne značajke tvrdoće kao fizikalne veličine te su istaknute osnove mjerenja tvrdoće. Detaljnije je opisana Vickersova metoda ispitivanja tvrdoće te svi problemi mjerenja koji mogu doći s njom. U eksperimentalnom dijelu diplomskog rada opisan je...
Mjerenje broja čestica u ispušnim plinovima
Mjerenje broja čestica u ispušnim plinovima
Dominik Radelić
Obzirom na štetan utjecaj na zdravlje ljudi i onečišćenje okoliša, različitim homologacijskim propisima ograničene su emisije štetnih tvari koje vozila i drugi strojevi pogonjeni MSUI ispuštaju u okoliš. U ispušnim plinovima prisutne su krute čestice različitih oblika i dimenzija. Općenito se krute čestice u ispušnim plinovima s obzirom na kemijski sastav, način postanka i aerodinamički promjer čestica mogu podijeliti u tri skupine: grube čestice, akumulacijska skupina,...

Pages