Paginacija

Anaerobna digestija biorazgradivog komunalnog otpada
Anaerobna digestija biorazgradivog komunalnog otpada
Patrik Matić
Ovim radom razrađuje se bioplinsko postrojenje za obradu biorazgradivog otpada za područje Istarske županije na idejnoj razini. Prvi dio rada opisuje problematiku zbrinjavanja otpada, kako u Europskoj uniji tako i u Hrvatskoj. Naglasak je na nesrazmjeru između proizvodnje otpada naspram njegove oporabe; prevelike količine otpada bivaju odložene na odlagalištima umjesto da se odvajanjem na mjestu nastanka ili naknadnom separacijom dobiva čista frakcija, spremna za daljnju obradu i...
Analitička usporedba Euler-Bernoullijeve i Timošenkove teorije savijanja grede
Analitička usporedba Euler-Bernoullijeve i Timošenkove teorije savijanja grede
Kristijan Kubik
Tema ovog rada analitička je usporedba Euler Bernoullijeve i Timošenkove teorije savijanja grede. Kroz povijesni pregled razvoja teorije savijanja grede, upoznajemo se sa temeljnim problemima i pretpostavkama koje se moraju uvesti kako bi se formulacija teorije savijanja mogla na razumljiv i smislen način protumačiti te kako bi pronašla mjesto u inženjerskoj praksi. Prikazani su detaljni izvodi Euler-Bernoullijeve i Timošenkove teorije savijanja grede, kao i međusobna usporedba...
Analitički model za predviđanje naprezanja u parodontnom ligamentu kod ortodontske terapije
Analitički model za predviđanje naprezanja u parodontnom ligamentu kod ortodontske terapije
Antonio Jurić
U radu su prikazani analitički modeli za predviđanje naprezanja u parodontnom ligamentu kod ortodontske terapije. Ortodoncija kao specijalistička grana stomatologije predstavljena je u uvodnom prvom poglavlju. Navedeni su primarni ciljevi i trenutni izbori liječenja te njihove prednosti i nedostaci. U drugom poglavlju prikazana je klasifikacija i morfologija zubi te je opisana građa i funkcija zubi kao i okolnih tkiva. Posebno su naglašeni parodontni ligament i alveolna kost jer...
Analitički pristup dinamici kotača uzrokovanoj neravninama na kolniku
Analitički pristup dinamici kotača uzrokovanoj neravninama na kolniku
Hrvoje Štefančić
Završni rad sadrži uvodna razmatranja u kojima je sustav neovisnog ovjesa rasčlanjen na dijelove. Pojašnjen je smještaj na vozilu i opisana je svrha ugradnje ovjesa na vozilo. Opisane su funkcije i napravljena je podjela prema vrsti izvedbe sustava ovjesa. Slijedi analiza i opis radova na temu načina izračunavanja, predviđanja, modeliranja i analize kontaktnih sila s podlogom, procjenjivanja povećanja dinamičkog faktora prenesenog opterećenja na podlogu i prigušna...
Analitičko određivanje pomaka zuba
Analitičko određivanje pomaka zuba
Antonio Ojdanić
Cilj ovog završnog rada bio je izraditi modele gornje desne polovine čeljusti s pripadajućim jednokorijenskim zubima prije i nakon ortodontske terapije na temelju CBCT snimki pacijenta. Analitički su određeni pomaci svakog zuba prije i nakon terapije, kao i zakret zuba. Završni rad je sastavljen od dva dijela. Prvi dio je teoretski u kojem su obrađeni osnovni pojmovi kao što su: osnovni dijelovi zuba, njihova građa, potporne strukture te zubne anomalije koje se mogu ...
Analiza Strategije održivog razvoja - Zeleni plan Istre i izgradnje bloka C termoelektrane Plomin
Analiza Strategije održivog razvoja - Zeleni plan Istre i izgradnje bloka C termoelektrane Plomin
Carlo Vale
U ovom završnom radu analizirano je ponašanje energetskog sustava Istarske županije prema strategiji održivog razvoja – Zeleni plan Istre, uključujući planove za izgradnju bloka C termoelektrane Plomin. U vidu završnog rada, osim referentnog modela za 2012. godinu koji uključuje TE Plomin I i II, analizirano je još nekoliko scenarija za 2030. godinu u računalnom programu EnergyPLAN. Prvi scenarij, osim postrojenja predviđenih Zelenim planom, uključuje gradnju TE Plomin na...
Analiza aerodinamičke interferencije aviona u formacijskom letu primjenom metode vrtložne rešetke
Analiza aerodinamičke interferencije aviona u formacijskom letu primjenom metode vrtložne rešetke
Damir Karlić
U ovom diplomskom radu napravljena je analiza utjecaja leta u formaciji, na vrijednosti ukupnog otpora, doleta, trajanja leta i općenito aerodinamičkih značajki pratećeg aviona, pri čemu se u letu u formaciji nalaze dvije različite letjelice. Cilj analize je bio prikupiti podatke o navedenim veličinama za različite međusobne položaje letjelica te na temelju njih ustanoviti da li je takav let izvediv i koje su razlike u odnosu na referentno stanje u samostalnom letu. Za izračun se...
Analiza aerodinamičkih značajki propelera primjenom kombinirane teorije elementarnog kraka i teorije diska
Analiza aerodinamičkih značajki propelera primjenom kombinirane teorije elementarnog kraka i teorije diska
Mirna Inge Barać
U radu je opisana kombinirana teorija elementarnog kraka i teorije diska, s osnovnim pretpostavkama, prednostima i izrazima. Zatim je razrađen model za numeričku implementaciju navedene teorije te je primjenjen na dva propelera poznate geometrije, a rezultati su potvrđeni usporedbom s eksperimentalnim mjerenjima. Pri tome je razmatran utjecaj Reynoldsovog broja na aerodinamičke karakteristike aeroprofila u presjeku krakova, dok su utjecaj Machovog broja i gubitak na vrhovima krakova...
Analiza analitičkih modela za procjenu vremena povratne vožnje transportnih sredstava
Analiza analitičkih modela za procjenu vremena povratne vožnje transportnih sredstava
Matko Jakovljević
Određivanje broja transportnih sredstava jedna je od ključnih faza projektiranja i analize transportnih sustava sredstava prekidnog toka. Općenito gledajući, broj vozila predstavlja količnik potrebnog ukupnog transportnog vremena i promatranog raspoloživog vremena. Jedna od ključnih komponenti potrebnog ukupnog transportnog vremena je prazna (povratna) vožnja čije vrijeme se određuje simulacijom (stvarno vrijeme) ili raspoloživim analitičkim modelima (procijenjeno vrijeme). Ovim...
Analiza atributivnih podataka
Analiza atributivnih podataka
Zoran Markešić
Atributivni podaci spadaju u najnižu razinu podataka. Oni opisuju karakteristike opisno, riječima i imaju kvalitativna svojstva koja se koriste tza razna snimanja i analize.matematička podloga za analizu ove vrste podataka su binomna i Poissonova raspodjela. Postupci koji se u praksi najčešće koriste za analizu ovih podataka su Paretova analiza i kontrolne karte za atributivne karakteristike, a to su P, NP, C i U- kontrolna karta. Pareto analiza je tehnika za klasificiranje problema,...
Analiza biomehanike koljena u sportskim kretnjama
Analiza biomehanike koljena u sportskim kretnjama
Jure Josip Cicvarić
U okviru ovog rada, nastoje se opisati ozljede koljenog zgloba koje se javljaju kao posljedica sportskih i rekreativnih aktivnosti. Kako bi se što bolje razumijele ozljede, prvotno je opisana anatomska građa koljenog zgloba. U koljenu se uzglobljuju tri kosti: femur, tibija i patela. Za stabilnost zgloba najviše su zaslužni ligamenti, dok meniskusi pravilno raspodjeljuju tlak u zglobu i smanjuju vibracije nastale kretanjem. Mišići ostvaruju kretanje zgloba koljena, a najvažniji...
Analiza cjelovitosti kućišta ventila
Analiza cjelovitosti kućišta ventila
Tomislav Lesičar
Regulacijski ventili imaju široku primjenu u procesnoj industriji s osnovnom funkcijom da utječu na parametre procesa na način da povećavaju ili smanjuju protok medija koji kroz njih prolazi. Glavni element ventila je njegovo kućište koje se, uslijed složenosti geometrije, izrađuje postupkom lijevanja u pijesku. Upravo zbog takvog tehnološkog postupka izrade u stijenci ventila se često mogu naći različite uključine i pukotine. Tema ovog diplomskog rada je analiza cjelovitosti...

Paginacija