Paginacija

"Efekt biča" u lancima opskrbe
"Efekt biča" u lancima opskrbe
Katarina Jakopić
Efekt biča je jedan od glavnih izazova u upravljanju lancem opskrbe. Radi se o pojavi u kojoj male promjene u potražnji uzrokuju oscilirajuće i povećane promjene u količinama zaliha u cijelom lancu opskrbe. Varijabilnost tržišta i otežana predviđanja nameću potrebu stvaranja zaliha. Međutim, loše predviđanje potražnje dovodi do viška zaliha koje tvrtkama stvaraju još veće troškove te ostale popratne probleme. U radu je provedena simulacija efekta biča za slučaj...
300 kW ORC kogeneracija na drvnu sječku
300 kW ORC kogeneracija na drvnu sječku
Igor Blažinić
U prvom dijelu rada uspoređene su značajke tehnologija, koje se temelje na izgaranju i rasplinjavanju biomase. U praktičnom dijelu rada definirana je konfiguracija ORC kogeneracijskog postrojenja sa svojim tehnološkim parametrima. Prema ORC modulu izabrano je ložište, te kotao utilizator koji osiguravaju nazivnu toplinsku snagu za ORC modul. Izveden je matematički model dinamike termohidrauličkih procesa u termouljnom kotlu radi praćenja pregrijanja termo ulja, kao i radi promjene...
3D model lica virtualnog animiranog softverskog agenta
3D model lica virtualnog animiranog softverskog agenta
Ivana Starčević
Tema ovog rada je izrada 3D modela lica virtualnog agenta, definiranje karakterističkih točaka na istom za ostvarivanje promjena izražaja lica te razvoj programske podrške za ručno mijenjanje izražaja lica virtualnog agenta. Razvijeni 3D model naknadno je implementiran na fizičku realizaciju glave afektivnog robota te je na kraju prikazana animacija pokreta automatizirana pomoću programskog jezika Python.
3D rekonstrukcija i lokalizacija objekata pomoću robota
3D rekonstrukcija i lokalizacija objekata pomoću robota
Filip Domjanić
U ovom radu je opisan način kako stvoriti 3D oblak točaka određenog objekta pomoću 6-osnog robota i triangulacijskog mjerača udaljenosti, te kako na osnovu dobivenog oblaka točaka indirektno omogućiti pozicioniranje robota u bilo koju ciljanu točku na tom objektu. Kako bi se oblikovao sustav za rekonstrukciju i lokalizaciju objekata potrebno je povezati laserski mjerač udaljenosti AccuRange AR700, Arduino, Fanuc robota i računalo pomoću TCP/IP protokola, poslužitelj-korisnik...
3D rotacijski skener
3D rotacijski skener
Karlo Brzica
Rad ukratko opisuje najpoznatije tehnologije i metode skeniranja kao što su: kontaktna metoda, triangulacijska metoda, metoda strukturiranog svjetla i time of flight metoda. Zatim se opisuje izrada i ispitivanje 3D rotacijskog skenera koji sadrži dva stupnja slobode gibanja. Stupnjevi slobode su rotacija objekta skeniranja te translacija senzora. Senzor koji se koristi je VL5180X i radi na principu time of flight metode skeniranja te mu je deklarirana preciznost od ±1 mm. Maksimalni radni...
5 Osno glodanje izratka složenih geometrijskih značajki
5 Osno glodanje izratka složenih geometrijskih značajki
Dominik Husain
Alati za proizvodnju podržanu računalom (eng. Computer Aided Manufacturing, CAM) imaju važnu ulogu u procesu proizvodnje dijelova konstruiranog proizvoda. Danas kvalitetne alate za mnoge operacije, u rasponu od najjednostavnijih operacija bušenja, pa sve do simultane višeosne obrade glodanja do pet osi, nude mnoge velike tvrtke među kojima je i Autodesk sa svojim inovativnim programom Fusion 360. Osim CAM-a, Autodesk tim integrirao je u Fusion 360 i mogućnosti stvaranja 2D crteža,...
A-TIG zavarivanje duplex čelika
A-TIG zavarivanje duplex čelika
Nikola Babić
Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi utjecaj aktivacijskog premaza i zaštitnog plina na mehanička i korozijska svojstva te kemijski sastav duplex nehrđajućeg čelika. Za zavarivanje je odabran TIG postupak zavarivanja bez dodatnog materijala. U teorijskom dijelu rada su analizirani austenitno-feritni (duplex) nehrđajući čelici. Opisan je TIG postupak zavarivanja i razjašnjeni su problemi koji se javljaju prilikom TIG zavarivanja duplex čelika. Objašnjen je A-TIG postupak te je...
Adaptivna aktivacijska funkcija u skrivenom sloju neuronske mreže
Adaptivna aktivacijska funkcija u skrivenom sloju neuronske mreže
Zorica Kljajić
U radu je prikazan postupak učenja najpoznatijeg i najčešće upotrebljavanog tipa neuronskih mreža, diskretne statičke neuronske mreže s povratnim rasprostiranjem pogreške. Za adaptivnu aktivacijsku funkciju u skrivenom sloju neuronske mreže je odabrana Gauss-ova radijalna bazna funkcija s dva promjenjiva parametra. To omogućuje nekorištenje Bias neurona u strukturi mreže koja je formirana s tri sloja. Neuroni izlaznog sloja su linearni što znači da je izlaze iz skrivenog sloja...
Adaptivno ponašanje robota temeljeno na strujnom opterećenju servomotora
Adaptivno ponašanje robota temeljeno na strujnom opterećenju servomotora
Emil Hiti
Osnovna namjera ovog diplomskog rada je da se na jednom konkretnom primjeru dade prilog primjeni i razvoju sustava upravljanja robotom u praksi s posebnim naglaskom na sigurnosti tokom rada. U sklopu ovog projekta razvijen je sustav za adaptivno ponašanje robota temeljeno na strujnom opterećenju robota u realnom vremenu, a s ciljem izbjegavanja zastoja u radu i ozljeda u slučaju sudara robota s predmetima iz radne okoline ili operaterom. U radu je korišten robot tvrtke FANUC, tip LR Mate...
Adaptivno upravljanje elektromotornim servopogonima s referentnim modelom i sinkronizacija osi primjenom programibilnog logičkog kontrolera (PLC-a)
Adaptivno upravljanje elektromotornim servopogonima s referentnim modelom i sinkronizacija osi primjenom programibilnog logičkog kontrolera (PLC-a)
Dominik Vezmar
Ovaj diplomski rad opisuje problematiku upravljanja servo sustava pomoću programibilnog logičkog kontrolera. U radu je izrađen eksperimentalni postav za prikaz rada servo sustava u realnim uvjetima. Regulacija servo sustava ostvarena je pomoću CC-Link IE TSN komunikacijskog protokola, a upravljačka jedinica regulacijskog sustava je FX5U programibilni logički kontroler tvrtke Mitsubishi Electric. Programibilni logički kontroler preko Simple Motion modula šalje podatke na trofazni...
Adhezijska otpornost materijala na automatiziranom uređaju "prizma po prstenu"
Adhezijska otpornost materijala na automatiziranom uređaju "prizma po prstenu"
Martin Štefan
U teorijskom dijelu diplomskog rada prikazana je podjela mehanizama trošenja. Nadalje, opisan je postupak ispitivanja „block on ring“ uz dane formule za izračunavanje parametara kao što su sila trenja i faktor trenja. U nastavku je ukratko objašnjena automatizacija uređaja za ispitivanje metodom „block on ring“ koji se nalazi u Laboratoriju za tribologiju na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Također je prikazan i koncept za daljnje unaprjeđenje sustava za...
Adhezijska otpornost medicinskih polimera
Adhezijska otpornost medicinskih polimera
Nikolina Sirovec
U teorijskom dijelu ovog rada prikazan je pregled biomaterijala koji se koriste u ortopediji, s naglaskom na polimerne biomaterijale. Navedeni su mehanizmi trošenja koji se najčešće javljaju zbog trenja između kliznih površina. Uz to, naveden je i kratak pregled korištene literature. Eksperimentalni dio sadrži ispitivanje adhezijske otpornosti medicinskog polimera polietilena ultra-visoke molekulske mase. Ispitivanje otpornosti na adhezijsko trošenje provedeno je u suhom i vlažnom...

Paginacija