Pages

CMMS sustavi u održavanju zrakoplova
CMMS sustavi u održavanju zrakoplova
Ivana Grdić
Tema ovog diplomskog rada su računalni sustavi koji se koriste u održavanju zrakoplova. Konkretno, prikazan je rad u Infor EAM sustavu u kojemu je generiran sustav za praćenje održavanja zrakoplova flote Dash 8 Q400 zrakoplovnog prijevoznika Croatia Airlines. Prikupljeni su podaci preventivnog i korektivnog održavanja, podaci o ljudstvu koje izvodi radove održavanja, materijalima, dijelovima, intervalima održavanja te priručnicima. Računalni sustavi osnova su uspješnog upravljanja...
Detekcija površinskih nepravilnosti vizualnom metodom
Detekcija površinskih nepravilnosti vizualnom metodom
Tibor Gašparac
Kompozitni materijali veoma su pogodni za korištenje u zrakoplovnoj industriji zato što imaju visoku specifičnu čvrstoću i otpornost na oštećenja uzrokovana zamorom materijala, te otpornost na koroziju, a uz to su zbog male gustoće puno lakši od konvencionalnih materijala korištenih u strojarstvu. Navedene karakteristike nude velik potencijal za štednju goriva i manju potrebu održavanja, ali nagli porast korištenja kompozitnih matrijala u zrakoplovstvu, stvara dodatni izazov pri...
Dimenzionalna stabilnost mjeriteljskog CT uređaja
Dimenzionalna stabilnost mjeriteljskog CT uređaja
Petra Oković
Razvojem tehnologije CT uređaja porasla je njihova zastupljenost u industriji, točnije u svrhe mjeriteljstva i nerazornih ispitivanja. Međutim, mjerna nesigurnost CT uređaja još uvijek nije u potpunosti utvrđena, a jedan od glavnih čimbenika koji utječe na mjernu nesigurnost je i stabilnost mjeriteljskog lanca, odnosno dimenzionalna stabilnost CT uređaja. Izvor X-zračenja koji predstavlja srž CT uređaja podložan je termalnoj ekspanziji zbog znatnog zagrijavanja prilikom rada, a...
Dimenzioniranje novog krila postojećeg lakog zrakoplova
Dimenzioniranje novog krila postojećeg lakog zrakoplova
Vidović Bojan
U radu se definira novo krilo za postojeći zrakoplov Robin ATL na kojem se vrši preinaka na električni pogonski sustav. Fokus ovog rada je izrada novog krila s boljim aerodinamičkim karakteristikama za ovu verziju zrakoplova. Analize će se vršiti u programu XFLR5. Utjecaj trupa, repnih površina i stajnog trapa se zanemaruje. Da se dobiju referentne vrijednosti, analizirat će se postojeća krila čiji će se rezultati usporediti s rezultatima novog krila. Odabir parametra krila će se...
Dizalica za mala plovila kod strme konfiguracijske morske obale
Dizalica za mala plovila kod strme konfiguracijske morske obale
Ivo Skurić
U svrhu razumjevanja važnosti plovila za čovjeka, potrebno je vratiti se daleko u prošlost. Plovila su oduvijek glasila za najjednostavniji i najefektivniji transport ljudi i dobara, upravo zbog slobode plovidbe plovila od bilo koje točke polazišta do bilo koje točke zaustavljanja na moru koje sačinjava dvije trećine površine Zemlje. Kako su plovila ostavila dubok trag u ljudskom razvoju, ovaj diplomski rad posvećen je njihovom održavanju s namjerom produljenja njihovog...
Dohvatnik vozila za izvlačenje
Dohvatnik vozila za izvlačenje
Dino Jakšić
Dohvatnik vozila za izvlačenje namijenjen je za raščišćavanje prometnica u slučaju prirodnih i tehničkih katastrofa. U ovom radu predviđeno je daljinsko upravljanje dohvatnika. Uz pomoć hidrauličkih cilindara omogućeni su vertikalni pomak dohvatnika te prihvat objekta raščišćavanja kliještima. Rotacija dohvatnika oko vertikalne osi odvija se pomoću elektromotora. Rad započinje uvodnim razmatranjem o vrstama mobilnih dizalica za različite namjene i uvjete. Slijedi...
Dvodimenzionalni savitljivi aeroprofili
Dvodimenzionalni savitljivi aeroprofili
Carlo Giorgio Grlj
U radu se promatra tanki, savitljivi, dvodimenzijski aeroprofl. Aeroprofl se deformira pod utjecajem aerodinamičkih sila. One su izjednačene s membranskim silama koje djeluju samo tangencijalno na aeroprofl. Korištena je linearna analiza kao metoda rješavanja problema. Problem je riješen analitički te su rezultati dobiveni pomoću konačnog broja jednadžbi. Na taj način rezultati nisu egzaktni, ali su dovoljno blizu analitičkom rješenju.
Eksperimentalno ispitivanje krutosti Arcan prihvata uslijed različitih opterećenja
Eksperimentalno ispitivanje krutosti Arcan prihvata uslijed različitih opterećenja
Andrija Zaplatić
Određivanje ponašanja materijala pri višeosnom opterećenju izazov je mnogim istraživačima budući je većina inženjerskih konstrukcija i komponenti tijekom eksploatacije podvrgnuta kompleksnim režimima opterećenja. Zbog nedostupnosti ispitnih višeosnih uređaja ne postoji mnogo podataka o ponašanju materijala uslijed proporcionalnih i neproporcionalnih kompleksnih uvjeta opterećenja te se stoga većinom provode normama regulirana ispitivanja na jednoosnim mehaničkim ispitnim...
Eksploatacijsko ispitivanje trošenja nitriranog lančanika bicikla
Eksploatacijsko ispitivanje trošenja nitriranog lančanika bicikla
Bartol Marinović
Tema istraživanja obuhvaća detaljan opis postupka plazmom potpomognutog nitriranja i nitriokarburiranja u solnoj kupci TENIFER te njihovu primjenu u svrhu poboljšavanja mehaničkih i triboloških svojstava lančanika bicikla. Rad opisuje povijesni razvoj i podjelu bicikala ovisno o njihovoj namjeni te konstrukciju bicikla uzimajući u obzir kritične dijelove sklopa. Naglasak će biti stavljen na tribološka i mehanička svojstva prijenosa bicikla, odnosno tribosustav...
Emisije iz generalne avijacije u Republici Hrvatskoj
Emisije iz generalne avijacije u Republici Hrvatskoj
Vjekoslav Sraga
Pristupom u Europsku uniju, Republika Hrvatska se obvezala na prikupljanje, obradu i objavu podataka o emisijama štetnih plinova iz različitih izvora u obliku tzv. inventara emisija. Zbog nedostatka podataka, posebne podgrupe kao što su emisije iz zrakoplova, nisu detaljno analizirane. Emisije iz zrakoplova generalne avijacije u Republici Hrvatskoj procijene su koristeći preporučene emisijske faktore iz literature objavljene od strane Europske agencije za okoliš i njena Programa za...
Energijska analiza teorijskog Braytonova desnokretnog procesa
Energijska analiza teorijskog Braytonova desnokretnog procesa
Filip Milojević
Cilj ovog rada je energijska analiza teorijskog Braytonov desnokretnog procesa.U početku rada napisan je kratki osvrt na povijest mlaznih motora.Nakon povijesti su opisani glavni dijelovi mlaznih motora i karakteristične njihove podjele. U radu su opisani otvoreni i zatvoreni Braytonov proces,te su isto opisani idealni i realni Braytonov proces te su navedeni gubitci realnog ciklusa. Provedena je i matematička analiza ciklusa.Tijekom matematičke analize promatrano je potpuno izgaranje...
Gibanje središta mase zrakoplova pri krstarenju na velikim udaljenostima
Gibanje središta mase zrakoplova pri krstarenju na velikim udaljenostima
Jure Zubak
Tema ovog rada jest analiza gibanja središta mase zrakoplova na većim udaljenostima te usporedba rezultata sa sličnim modelom koji ne uzima u obzir rotaciju te zakrivljenost Zemlje. Matematički model se sastoji do niza diferencijalnih jednadžbi koje opisuju gibanje središta mase. Nakon sastavljanja sustava diferencijalnih jednadžbi koji vrijede za bilo koji zrakoplov, prikupljeni su podaci za konkretan zrakoplov marke Boeing 747 kako bi se izračunale određene aerodinamičke...

Pages