Pages

Primjena coldArc postupka zavarivanja za aditivnu proizvodnju električnim lukom i žicom
Primjena coldArc postupka zavarivanja za aditivnu proizvodnju električnim lukom i žicom
Luka Kostel
U teorijskom djelu rada opisana je općenito aditivna proizvodnja, a nakon toga opisana je aditivna proizvodnja električnim lukom i žicom, skraćeno WAAM. Kako se u eksperimentalnom djelu koristio dupleks čelik, isti je također opisan u teorijskom djelu rada. Dan je opis te vrste čelika, njihova zavarljivost, korozijska postojanost te opća svojstva. Kako se kod WAAM proizvodnje koristi električni luk i žica kao dodatni materijal, opisani su postupci MIG/MAG zavarivanja s posebnim...
Primjena mješavine Ar-He pri zavarivanju čelika P91
Primjena mješavine Ar-He pri zavarivanju čelika P91
Kristijan Jurgec
U teoretskom dijelu rada opisani su čelici koji su za vrijeme rada izloženi visokim temperaturama te je napravljen pregled promjena koje se događaju kod ovih čelika zbog njihovih specifičnih uvjeta rada. Detaljnije su opisane karakteristike martenzitnog čelika P91 koji se koristi u izgradnji i reparaturi termoenergetskih postrojenja. Istaknuta je problematika zavarljivosti i promjena mikrostrukture u području zavarenog spoja. Prikazane su tehnologije koje se koriste za zavarivanje...
Primjena modificiranih MAG postupaka u području štrcajućeg luka
Primjena modificiranih MAG postupaka u području štrcajućeg luka
Marko Špehar
U teorijskome dijelu rada opisan je MAG postupak zavarivanja i konvencionalni načini prijenosa metala u električnome luku. Osim toga, opisane su modificirane varijante MAG postupka zavarivanja, s posebnim naglaskom na područje štrcajućega luka. Na kraju je detaljno obrađena forceArc varijanta MAG zavarivanja i sve prednosti koje pruža u odnosu na konvencionalno MAG zavarivanje. U eksperimentalnome dijelu rada provedeno je zavarivanje sučeljenoga I – spoja impulsnim MAG načinom...
Primjena polimernih kompozita u izradi dijela HALE letjelice
Primjena polimernih kompozita u izradi dijela HALE letjelice
Tamara Matošević
U ovom radu analizirana je konstrukcija HALE (High Altitude Long Endurance) bespilotnih letjelica te materijali koji se koriste za njihovu izradu. Uvodni dio opisuje prošlost bespilotnih letjelica te kada je počela upotreba HALE letjelica. Dalje su opisani polimerni kompoziti s vlaknima, čija je uloga značajna kod izrade krila HALE letjelica te njihova svojstva. U eksperimentalnom dijelu rada izrađeni su polimerni kompoziti kojima su ispitana mehanička svojstva. Na temelju ispitanih...
Primjena radiografske tehnike raspršenog zračenja kod nerazornog ispitivanja zrakoplovnih komponenti
Primjena radiografske tehnike raspršenog zračenja kod nerazornog ispitivanja zrakoplovnih komponenti
Marko Leko
Konvencionalne radiografske tehnike temelje se na prolasku ionizirajućeg zračenja kroz ispitivani objekt, gdje se zračenje ovisno o vrsti i debljini materijala objekta prigušuje i na temelju razlika u intezitetu primarnog zračenja dospjelog do radiografskog senzora, postavljenog na suprotnoj strani objekta u odnosu na izvor zračenja, formira radiografski zapis. Prilikom prolaska kroz ispitni objekt glavni mehanizam prigušenja ionizirajućeg zračenja kod industrijske radiografije je...
Primjena računalne radiografije za analizu popunjenosti gravure plitkog gravurnog kovanja
Primjena računalne radiografije za analizu popunjenosti gravure plitkog gravurnog kovanja
Aldijana Babović
Računalna radiografija (Computed Radiography – CR) je tehnika koja bilježi eksponencijalan razvoj i interes na području nerazornih ispitivanja u posljednja dva desetljeća. Prije nego što se računalna radiografija počela upotrebljavati u industrijske svrhe, prve primjene su bile u medicinskoj dijagnostici. Nasuprot konvencionalnoj radiografiji, računalna radiografija koristi slikovne ploče umjesto filma što doprinosi bržem dobivanju rezultata jer se ne primjenjuje kemijska...
Primjena računalnog vida u prediktivnom održavanju
Primjena računalnog vida u prediktivnom održavanju
Luka Crnko
Cilj ovog diplomskog rada jest prikazati primjenu računalnog vida u procesu prediktivnog održavanja. Prediktivno održavanje je metoda održavanja koja ima za cilj predvidjeti kvarove prije same pojave kvara. Kako bi se održavanju moglo pristupiti u najpogodnijem trenutku, u kojem se ne ometa normalno funkcioniranje rada stroja, koristi se prediktivna metoda. Računalni vid je jedan od najsloženijih procesa kojim se na temelju ulaznih parametara (slike ili videa) pokušava dobiti što je...
Primjena zaštitne plinske mješavine argon - helij pri TIG zavarivanju legure nikla Hastelloy C-22
Primjena zaštitne plinske mješavine argon - helij pri TIG zavarivanju legure nikla Hastelloy C-22
Antonio Radić
U ovom radu određeni su parametri TIG zavarivanja sučeljenog spoja legure nikla Hastelloy C-22 sa zaštitnom plinskom mješavinom argon – helij. U teorijskom dijelu obrađene su podjele legura nikla, njihova svojstva, otpornost na koroziju i područje primjene. Nadalje, opisani su parametri pri TIG zavarivanju i obrađen je utjecaj zaštitnog plina na geometriju zavarenog spoja i produktivnost zavarivanja. Eksperimentalni dio rada sastoji se od tri dijela. U prvom dijelu provedeno je...
Primjene slitina s prisjetljivošću oblika u zrakoplovstvu
Primjene slitina s prisjetljivošću oblika u zrakoplovstvu
Marija Magić
Sa sve većim značajem pouzdanosti i multifunkcionalnosti u zrakoplovnoj industriji, aktivni (funkcionalni) materijali velikom brzinom postaju obećavajuća tehnologija koja osvaja pažnju velikog broja inženjera i znanstvenika diljem svijeta. Ovim je radom prikazan pregled aktivnih materijala poznatih kao slitine s efektom prisjetljivosti oblika (SEPO), naročito onih implementiranih u zrakoplovnoj industriji. Za početak je dan generalni prikaz slitina s efektom prisjetljivosti oblika,...
Projekt bazenske tehnike vanjskog bazena i jacuzzija
Projekt bazenske tehnike vanjskog bazena i jacuzzija
Vedran Tunuković
U sklopu ovog diplomskog rada prikazano je projektno rješenje termotehničkog postrojenja i postrojenja bazenske tehnike za potrebe zagrijavanja i pripreme bazenske vode otvorenog bazena s preljevom i jacuzzija za privatnu upotrebu. Rad sadrži tehnički opis odabranog rješenja s pripadajućim troškovnikom, proračun toplinskog opterećenja, proračun padova tlaka u sustavu te sve potrebne crteže (shema spajanja sustava, dispozicijski tlocrt opreme u strojarnici, nacrt strojarnice i...
Projekt sustava grijanja, hlađenja i PTV-a za stambenu zgradu
Projekt sustava grijanja, hlađenja i PTV-a za stambenu zgradu
Vid Vukasović
U ovom radu se prikazuje projektno rješenje sustava za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode stambene zgrade. Zgrada se sastoji od 5 etaža ukupne površine 1700 m2 te je smještena na područje grada Zagreba. Sustav kao izvor topline koristi indirektni priključak na gradsku toplanu EL-TO Zagreb, a za ponor topline odabran je zrakom hlađeni rashladnik vode. Kao ogrjevni i rashladni medij se koristi voda koja radi u niskotemperaturnom režimu 40/32°C u vrijeme grijanja, dok...
Projekt vodovoda i odvodnje obiteljske kuće
Projekt vodovoda i odvodnje obiteljske kuće
Adrian Tirić
U ovome radu biti će prikazani proračuni potrebni za dimenzioniranje sustava vodoopskrbe i odvodnje jedne obiteljske kuće. Proračuni uključuju određivanje potrebnih dimenzija cijevi i određivanje potrebnog pada kako bi se osiguralo gravitacijsko slijevanje fekalnih voda. Uz dimenzioniranje cijevi prikazani su i dimenzionirani, odnosno odabrani, prateći elementi kao što su vodomjerno okno i prateća armatura, sabirno i prepumpno okno za sustav odvodnje te njihova prateća armatura....

Pages