Pages

Analiza prijenosa topline u hladnjaku zraka
Analiza prijenosa topline u hladnjaku zraka
Matko Matoković
U okviru ovog završnog rada prikazana je analiza prijenosa topline u već izvedenom izmjenjivaču topline koji je projektiran kao hladnjak zraka. S obzirom na nepoznate izlazne parametre, proračun je proveden iterativno. Prvo je prikazan klasični proračun preko NTU metode, zatim je proračun proveden preko pojednostavljene Cell metode te je na kraju dana analiza i usporedba samih rezultata. Cijeli proračun izveden je pomoću programskog paketa Microsoft Excel te prema VDI Heat Atlas,...
Analiza primjene robotske tehnologije u hrvatskoj industrijskoj praksi
Analiza primjene robotske tehnologije u hrvatskoj industrijskoj praksi
Marko Šćurec
U radu su prikupljeni podatci o broju i primjeni robota u hrvatskoj industriji i na osnovu njih izvršena je statistička analiza, koja je uspoređena s podatcima iz svijeta. Prvi dio prikazuje općenito stanje robotike u svijetu, trendove u raznim državama i slične podatke o robotima. Pritom se podatci prikupljaju iz javnih izvještaja, statistike i drugih publikacija od tvrtki koje prate stanje robotike u svijetu (npr. IFR, International Federation of Robotics). Drugi dio i ujedno...
Analiza primjenjivosti 0D modela izgaranja Ottovog motora na radne točke koje koriste povrat ispušnih plinova
Analiza primjenjivosti 0D modela izgaranja Ottovog motora na radne točke koje koriste povrat ispušnih plinova
Stipe Mustać
U ovom radu analizirana je mogućnost postojećih simulacijskih modela izgaranja da dobro predviđaju stanje u cilindru. Motor korišten u analizi je HATZ 1D81 s uključenim povratom dijela ispušnih plinova (Exhaust Gas Recirculation, EGR), koji se nalazi u Laboratoriju za motore i vozila na Faklutetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Prethodno analizi, rad motora se ispitao na eksperimentalnom postavu u Laboratoriju te su izmjereni podaci u različitim uvjetima rada. Simulacije rada...
Analiza pripreme taljevine u ljevaonici aluminijevih legura
Analiza pripreme taljevine u ljevaonici aluminijevih legura
Dario Hrastić
Cilj ovog rada je definirati tehnologiju lijevanja aluminijskih legura i objasniti postupak istih, prikupiti podatke o pripremi taljevine i objasniti njen utjecaj na mehanička svojstva i mikrostrukturu odljevka. Rad se sastoji od teorijskog i eksperimentalnog dijela. Teorijski dio prati proces lijevanja s naglaskom na peći za taljenje te pripremu i obradu taljevine. Dan je kratak uvod u lijevanje te osnovne vrste metalnih legura za lijevanje. Detaljno je opisana uloga aluminija i...
Analiza problema usmjeravanja vozila na realnom primjeru
Analiza problema usmjeravanja vozila na realnom primjeru
Eugen Perković
U radu je opisan problem usmjeravanja vozila te njegovi tipovi. Opisana su tri glavna pristupa rješavanju takvih problema te detaljno opisani najpoznatiji te najčešće korišteni postupci rješavanja. Napravljena je analiza i grafički prikaz dobivenih podataka o transportnim rutama poduzeća Konzum d.o.o. na području Grada Zagreba i okolice. Također je napravljen postupak analize troškova u cestovnom transportu s obzirom na raspoloživi tip vozila u poduzeću. Proveden je postupak...
Analiza procesa komisioniranja u skladištu kabaste robe tvrtke Medika d.d.
Analiza procesa komisioniranja u skladištu kabaste robe tvrtke Medika d.d.
Antonio Knežević
U ovom radu prikazana je analiza procesa komisioniranja u skladištu kabaste robe u poduzeću Medika d.d.. Komisioniranje je jedan od ključnih logističkih aktivnosti kojom se ispunjava i realizira narudžba kupca. U radu se nakon ukratko objašnjenih procesa skladištenja, komisioniranja i distribucije, te osnovnih informacija o poduzeću Medika d.d., daje prikaz distribucijskog centra, opreme koja se koristi u procesima skladištenja i komisioniranja, te informacijskih i...
Analiza progresivnog kolapsa trupa broda zasnovana na σ-ε krivuljama određenim pomoću nelinearne metode konačnih elemenata
Analiza progresivnog kolapsa trupa broda zasnovana na σ-ε krivuljama određenim pomoću nelinearne metode konačnih elemenata
Mateja Bičak
Ovaj rad obuhvaća analizu uzdužne granične čvrstoće trupa broda za prijevoz rasutog tereta sukladno inkrementalno-iterativnoj metodi propisanoj u okviru Združenih pravila za konstrukciju brodova za prijevoz rasutog tereta, Međunarodne asocijacije klasifikacijskih društava (eng. "Common Structural Rules", "International Association of Classification Societies") na razini glavnog rebra uz zamjenu propisanih σ-ε krivulja s σ-ε krivuljama određenim pomoću geometrijski i materijalno...
Analiza proizvodnih gubitaka Vitkom metodom
Analiza proizvodnih gubitaka Vitkom metodom
Dario Lučić
Ovaj rad daje analizu gubitaka Vitke metode koji nastaju u procesu proizvodnje. Nakon kratkog uvoda opisan je procesni pristup proizvodnji te u trećem i četvrtom poglavlju slijedi detaljan opis pojmova, alata Vitkog menadžmenta te sistematizacija i opis vrsta gubitaka prema Vitkoj metodologiji. U petom poglavlju dokumentiran je praktični dio ovoga rada, opisane su metoda procjene i metoda analize proizvodnih gubitaka poduzeća koje su razvijene tokom ovoga rada, obrazac za procjenu i...
Analiza proizvodnih normi i regulative u zavarivanju opreme pod tlakom
Analiza proizvodnih normi i regulative u zavarivanju opreme pod tlakom
Martina Radoš
Ovaj diplomski rad temelji se na analizi proizvodnih normi i regulativa u zavarivanju opreme pod tlakom. U teorijskom dijelu rada navedeni su svi pravilnici i norme koje se koriste prilikom projektiranja opreme pod tlakom, a na poslijetku je dan uvid i obrazloženje onih koji se danas najviše koriste. Također, opisane su provedbe kontrole i nadzora nad opremom pod tlakom koje garantiraju kvalitetu i siguran rad. Kako bi projektiranje sustava tlačne opreme proteklo sa što manje...
Analiza proizvodnje električne energije iz sunčanih elektrana u Republici Hrvatskoj
Analiza proizvodnje električne energije iz sunčanih elektrana u Republici Hrvatskoj
Luka Vinceković
Dok nova Europska direktiva za 2030. godinu za okoliš i energetiku zahtijeva smanjenje emisije stakleničkih plinova za minimalno 40% u odnosu na razinu emisije stakleničkih plinova iz 1990. godine, Republika Hrvatska nije agresivno krenula u implementaciju obnovljivih izvora energije kao ostale europske zemlje. Veliki pad cijena ali i razvitak fotonaponskih sustava te trend prelaska na obnovljive izvore energije postavlja sunčevu energiju kao rješenje na koje ćemo se sve više...

Pages