Pages

Analiza pozdanosti uređaja za servisnu inspekciju vanjskog zavara vakuumske posude
Analiza pozdanosti uređaja za servisnu inspekciju vanjskog zavara vakuumske posude
Josipa Delaš
Pouzdanost sustava je vjerojatnost da on izvršava funkcije za koje je predviđen u željenom razdoblju bez kvara i u predviđenoj okolini. Postoji mnoštvo metoda za povećanje pouzdanosti sustava kroz smanjenje tehničkih rizika. Pored metoda koje vrše direktnu analizu tehničkih rizika, postoje i tehnike za procjenu vjerojatnosti rizika. U ovom radu, primijenjena je RAMI (engl. reliability, availability, maintainability, inspectability) analiza, koju je definirala ITER ...
Analiza predinvesticijske studije projekta temeljem tehnološkog procesa
Analiza predinvesticijske studije projekta temeljem tehnološkog procesa
Matej Tkalčić
Ovaj se rad sastoji od teorijske osnove pokretanja proizvodnje te primjera primjene računalnog programa COMFAR III. U prvom dijelu rada je prikazan pojam investicije te je povezan sa projektiranjem proizvodnog procesa i proizvodnje. Pojašnjeni su pojmovi kao što su diskontiranje, neto sadašnja vrijednost, projektiranje proizvodnog procesa i projektiranje proizvodnje. Prikazan je proces pokretanja poduzetničkog (proizvodnog) pothvata, od ideje do stavljanja proizvoda na tržište....
Analiza prijenosa topline u hladnjaku zraka
Analiza prijenosa topline u hladnjaku zraka
Matko Matoković
U okviru ovog završnog rada prikazana je analiza prijenosa topline u već izvedenom izmjenjivaču topline koji je projektiran kao hladnjak zraka. S obzirom na nepoznate izlazne parametre, proračun je proveden iterativno. Prvo je prikazan klasični proračun preko NTU metode, zatim je proračun proveden preko pojednostavljene Cell metode te je na kraju dana analiza i usporedba samih rezultata. Cijeli proračun izveden je pomoću programskog paketa Microsoft Excel te prema VDI Heat Atlas,...
Analiza prikladnosti različitih vrsta ogrjevnog drva u obliku drvne sječke kao goriva za male i srednje kotlove
Analiza prikladnosti različitih vrsta ogrjevnog drva u obliku drvne sječke kao goriva za male i srednje kotlove
Ante Žiher
Rad se bavi analizom prikladnosti različitih vrsta ogrjevnog drva u obliku drvne sječke kao goriva za male i srednje kotlove. Analizira se ukupno devet vrsta ogrjevnog drva s područja Republike Hrvatske koja su ujedno i najzastupljenija na istom teritoriju. Kategorije u kojima se provode ispitivanja drvne sječke su redom: vlažnost, sadržaj pepela, gornja i donja ogrjevna vrijednost (u Laboratoriju za vodu, gorivo i mazivo Fakulteta strojarstva i brodogradnje) te sadržaj žive,...
Analiza primjene algoritama problema trgovačkog putnika kod komisioniranja unutar visokoregalnog skladišta s vrlo uskim prolazima
Analiza primjene algoritama problema trgovačkog putnika kod komisioniranja unutar visokoregalnog skladišta s vrlo uskim prolazima
Ana Jelić
U ovom radu obrađena je tema analize primjene algoritma problema trgovačkog putnika kod komisioniranja unutar visokoregalnog skladišta s vrlo uskim prolazima. U prvom dijelu rada dan je uvid u klasična i automatizirana skladišta s detaljnim opisom visokoregalnih skladišta s vrlo uskim prolazom i Person-on-board sustava. U drugom, praktičnom dijelu, opisana je primjena 4 metode komisioniranja. Prva metoda je primjena klasičnog komisioniranja po x osi, druga je primjena band...
Analiza primjene robotske tehnologije u hrvatskoj industrijskoj praksi
Analiza primjene robotske tehnologije u hrvatskoj industrijskoj praksi
Marko Šćurec
U radu su prikupljeni podatci o broju i primjeni robota u hrvatskoj industriji i na osnovu njih izvršena je statistička analiza, koja je uspoređena s podatcima iz svijeta. Prvi dio prikazuje općenito stanje robotike u svijetu, trendove u raznim državama i slične podatke o robotima. Pritom se podatci prikupljaju iz javnih izvještaja, statistike i drugih publikacija od tvrtki koje prate stanje robotike u svijetu (npr. IFR, International Federation of Robotics). Drugi dio i ujedno...
Analiza primjene tehnike njihanja pri robotiziranom MAG zavarivanju
Analiza primjene tehnike njihanja pri robotiziranom MAG zavarivanju
Ivan Karaga
U uvodnom dijelu rada obrađen je MIG/MAG postupak zavarivanja i roboti za robotizirano zavarivanje. Opisani su parametri zavarivanja kod MIG/MAG postupka, programiranje robota i upotreba senzora kod zavarivanja. Detaljnije je opisan parametar njihanja pištolja. Eksperimentalni dio se sastoji od dva dijela u kojima su opisani utjecaji različitih oblika njihanja pištolja na izgleda zavarenog spoja. U zaključnom dijelu rada dani su komentari i zaključci vezani uz dobivene rezultate...
Analiza primjenjivosti 0D modela izgaranja Ottovog motora na radne točke koje koriste povrat ispušnih plinova
Analiza primjenjivosti 0D modela izgaranja Ottovog motora na radne točke koje koriste povrat ispušnih plinova
Stipe Mustać
U ovom radu analizirana je mogućnost postojećih simulacijskih modela izgaranja da dobro predviđaju stanje u cilindru. Motor korišten u analizi je HATZ 1D81 s uključenim povratom dijela ispušnih plinova (Exhaust Gas Recirculation, EGR), koji se nalazi u Laboratoriju za motore i vozila na Faklutetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Prethodno analizi, rad motora se ispitao na eksperimentalnom postavu u Laboratoriju te su izmjereni podaci u različitim uvjetima rada. Simulacije rada...
Analiza pripreme taljevine u ljevaonici aluminijevih legura
Analiza pripreme taljevine u ljevaonici aluminijevih legura
Dario Hrastić
Cilj ovog rada je definirati tehnologiju lijevanja aluminijskih legura i objasniti postupak istih, prikupiti podatke o pripremi taljevine i objasniti njen utjecaj na mehanička svojstva i mikrostrukturu odljevka. Rad se sastoji od teorijskog i eksperimentalnog dijela. Teorijski dio prati proces lijevanja s naglaskom na peći za taljenje te pripremu i obradu taljevine. Dan je kratak uvod u lijevanje te osnovne vrste metalnih legura za lijevanje. Detaljno je opisana uloga aluminija i...
Analiza problema usmjeravanja vozila na realnom primjeru
Analiza problema usmjeravanja vozila na realnom primjeru
Eugen Perković
U radu je opisan problem usmjeravanja vozila te njegovi tipovi. Opisana su tri glavna pristupa rješavanju takvih problema te detaljno opisani najpoznatiji te najčešće korišteni postupci rješavanja. Napravljena je analiza i grafički prikaz dobivenih podataka o transportnim rutama poduzeća Konzum d.o.o. na području Grada Zagreba i okolice. Također je napravljen postupak analize troškova u cestovnom transportu s obzirom na raspoloživi tip vozila u poduzeću. Proveden je postupak...
Analiza procesa deformiranja dijelova ispušnog kućišta plinske turbine
Analiza procesa deformiranja dijelova ispušnog kućišta plinske turbine
Ana Obradović
U ovome radu, u okviru projekta pod nazivom Razvoj i poboljšanje ispušnog sustava plinskih turbina (eng. Gas Turbine Exhaust System Enhanced Design), koji se provodi u suradnji Fakulteta strojarstva i brodogradnje i tvrtke Alstom iz Karlovca izrađen je proračun kućišta plinske turbine GT26 čije su glavne karakteristike veći stupanj iskoristivosti pri manjem opterećenju okoliša ispušnim plinovima. Za dobiveni model provedeno je modeliranje i računalna simulacija procesa...

Pages