Pages

Analiza strujanja krvi u intrakranijskoj aneurizmi
Analiza strujanja krvi u intrakranijskoj aneurizmi
Josip Živić
Paralelno s razvitkom računala i novih algoritama sve se više primjenjuju numeričke metode (npr. metode konačnih elemenata (MKE) i metode konačnih volumena (MKV)) u području biomehanike i mehanike bioloških strujanja. Razvojem različitih područja biomehanike postupno se olakšava pronalaženje pravih tretmana za pacijente te se uvelike pospješuje njihovo liječenje. Tema ovog diplomskog rada je analiza strujanja krvi kroz intrakranijsku aneurizmu. Intrakranijske aneurizme...
Analiza subjektivnih metoda i ocjenjivača
Analiza subjektivnih metoda i ocjenjivača
Ena Sokić
Tema ovog završnog rada je analiza subjektivnih metoda i ocjenjivača na primjeru senzorne analize vina i voćnih vina. Za početak, dane su karakteristike subjektivne i objektivne analize u prehrambenoj industriji uzimajući u obzir potrebu za njihovom komplementarnošću. Zatim je opisan proces organoleptičnog (senzornog) ocjenjivanja vina i voćnih vina kao primjer subjektivne metode obrađene u radu. Razrađeni su standardizirani uvjeti i postupci definirani od strane Međunarodne...
Analiza toka snage za novu generaciju električnog vozila proširenog dometa
Analiza toka snage za novu generaciju električnog vozila proširenog dometa
Krunoslav Bambir
Hibridna električna vozila koriste se kako bi se smanjila potrošnja fosilnih goriva, a time bi se smanjila i emisija štetnih plinova koji onečišćuju zrak i uzrokuju kisele kiše. U radu je opisana pogonska struktura električnog pogona proširenog dometa na primjeru automobila Chevrolet Volt druge generacije te izvršena analiza njegovog toga snage pomoću grafo-analitičke metode veznih dijagrama. Uz to, izrađene su statičke karakteristike hibridnog pogona. Pogon je zanimljiv pošto...
Analiza tolerancija korištenjem Monte Carlo pristupa
Analiza tolerancija korištenjem Monte Carlo pristupa
Luka Brozić
Ovaj rad bavi se problemom provođenja tolerancijske analize pomoću računala (eng. Computer-Aided Tolerancing (CAT)). Naglasak je posebno stavljen na statističkim metodama koje se koriste prilikom provedbe tolerancijske analize, i to posebno na Monte Carlo simulaciju. Korištenjem literature detaljno je objašnjen postupak provedbe tolerancijske analize. Također, objašnjena je i sama Monte Carlo simulacija. Na temelju primjera automobilskog konektora tvrtke Yazaki Europe Limited...
Analiza točnosti pozicioniranja neurokirurškog robota
Analiza točnosti pozicioniranja neurokirurškog robota
Ivan Filipović
U ovom radu je provedena analiza preciznosti pozicioniranja eksperimentalnog postava NERO robotskog sustava. Rad pokriva sve radnje potrebne za provedbu analize. Eksperimentalni postav je osmišljen tako da prikaže princip rada rotacijskih osi lučnog sustava pozicioniranja. U radu je provedena izrada upravljačkih aplikacija, mjerenje mjernim sustavom FAROarm te analiza i korekcija pozicioniranja.
Analiza tragova trošenja cijevi lovačkog oružja
Analiza tragova trošenja cijevi lovačkog oružja
Marin Ambrušec
U radu je ispitan uzorak cijevi lovačkog oružja kalibra 8x57 mm koji se danas koristi kao najučestalije oružje za lov na raznoliku vrstu divljači. Provedeni su postupci mjerenja tvrdoće po Vickersu. Postupci su provedeni u laboratoriju za toplinsku obradu. Ispitani su mehanizmi trošenja u kanalu cijevi. Proces samog trošenja cijevi dovodi do istrošenosti cijevi. Defnirani su materijali od kojih se izrađuju cijevi lovačkog oružja. Rengenskom analizom utvrđeno je da se moraju...
Analiza ugradnje dodatnog izmjenjivača topline u generatoru pare na otpadnu toplinu
Analiza ugradnje dodatnog izmjenjivača topline u generatoru pare na otpadnu toplinu
Matija Baborsky
U ovome radu opisan je način izrade modela kombiniranog postrojenja koji je služio kao temelj za analizu ponašanja dimnih plinova pri ugradnji dodatnog izmjenjivača topline na izlazu iz generatora pare te je analizirana pojava kondenzata vodene pare u tome dodatnom izmjenjivaču. Model postrojenja napravljen je u programu Ebsilon Professional® kao i dijagrami za grafički prikaz rezultata.
Analiza uklapanja električnih bojlera u centralni toplinski sustav
Analiza uklapanja električnih bojlera u centralni toplinski sustav
Matija Sučić
U ovome radu napravljena je simulacija rada električnih bojlera velikih snaga u centralnom toplinskom sustavu (CTS) grada Zagreba na primjeru EL-TO Zagreb. U programskom paketu PLEXOS Integrated Energy Model izrađen je simulacijsko-optimizacijski model uklapanja električnih bojlera u EL-TO Zagreb. Model je izrađen na temelju ulaznih podataka koji obuhvaćaju tehničke i ekonomske parametre novih električnih kotlova te svih postojećih i planiranih jedinica na lokaciji, zatim podatke o...
Analiza utjecaja inercije rotora pumpe na promjenu tlaka u cjevovodu nakon ispada pumpe
Analiza utjecaja inercije rotora pumpe na promjenu tlaka u cjevovodu nakon ispada pumpe
Toni Jelušić
U radu je numerička metoda karakteristika primijenjena na proračun nestacionarnog strujanja fluida u cjevovodu nakon ispada pumpe iz rada. Dinamičko ponašanje pumpe, gdje se uzima u obzir inerciju rotirajućih dijelova pumpe i motora pumpe, uključeno je u metodu karakteristika kroz rubni uvjet pumpe. Numerička simulacija matematičkog modela napravljena je pomoću programskog paketa Octave. Kako bi se utvrdio utjecaj inercije rotirajućih dijelova pumpe i motora pumpe, rezultati...
Analiza utjecaja nitriranja Co-Cr legure u plazmi na njezina površinska svojstva
Analiza utjecaja nitriranja Co-Cr legure u plazmi na njezina površinska svojstva
Ivana Muhar
Cilj ovog rada bio je proučiti kobalt-krom superlegure koje imaju visoku otpornost na koroziju, otpornost na trošenje, visoku tvrdoću i čvrstoću. Međutim, primjenom u biomedicinskom području i strojogradnji dolazi do izraženih djelovanja triboloških i korozijskih mehanizama. S vremenom dolazi do trošenja i propadanja kobalt-krom legura u takvim uvjetima. Rješenje se nudi putem suvremenih metoda inženjerstva površina. U eksperimentalnom dijelu ovoga rada proveden je postupak...
Analiza utjecaja značajki vozila na ukupne troškove autoprijevozničkog poduzeća
Analiza utjecaja značajki vozila na ukupne troškove autoprijevozničkog poduzeća
Roberto Skoliber
Tematika ovog završnog rada odnosi se na prikupljanje i analiziranje podataka prikupljenih od konkretnog autoprijevozničkog poduzeća s ciljem dobivanja jasne slike troškova uzrokovanih pojedinim značajkama vozila. U početnom dijelu rada pobliže je opisano samo poduzeće, njegova struktura i trenutno stanje. Nakon upoznavanja s poduzećem i problematikom s kojom se susreće, ukratko su opisane vrste mogućih troškova koji se pojavljuju u poduzećima koja se bave cestovnim transportom...
Analiza utjecajnih parametara na intenzivnost hlađenja epruvete strujom dušika
Analiza utjecajnih parametara na intenzivnost hlađenja epruvete strujom dušika
Boris Jalušić
U diplomskom radu napravljena je numerička simulacija gašenja Jominy uzorka smještenog u zatvorenu komoru i hlađenog mlazom dušika koji struji preko jednog čela uzorka. Simulacija je izvršena pomoću računalnog paketa FLUENT, a obuhvaća istovremeno računanje polja temperature u uzorku, okolnom dušiku i keramičkoj izolaciji, te polja brzine i tlaka u okolnom dušiku. Mreže konačnih volumena za potrebe simulacije napravljene su u predprocesoru Gambit a broj volumena je bio oko...

Pages