Paginacija

Algebarski pristup estimaciji stanja i poremećaja autonomnih letjelica
Algebarski pristup estimaciji stanja i poremećaja autonomnih letjelica
Marko Pranjić
U ovom radu razmatra se upravljanje autonomnim letjelicama zasnovano na algebarskim estimatorima stanja i poremećaja. Algebarski estimatori omogućuju gotovo trenutnu konvergenciju estimiranih varijabli prema realnim vrijednostima, bez tranzijenata koji ovise o početnim uvjetima sustava. Izvedena su dva proširena algebarska observera stanja koji omogućuju estimaciju stanja i vanjskih poremećaja. Prvi observer zasnovan je na konvencionalnoj metodi algebarskih derivacija, dok je drugi...
Algebarski pristup identifikaciji parametara autonomnih letjelica u realnom vremenu
Algebarski pristup identifikaciji parametara autonomnih letjelica u realnom vremenu
Marko Barišić
U ovom radu razmatrana je algebarska metoda identifikacije parametara u realnom vremenu. Algebarska metoda omogu´cuje skoro trenutnu estimaciju realnih parametara sustava te je stoga primijenjena na problem identifikacije parametara autonomne letjelice u realnom vremenu. U prvom dijelu rada na modelu mehaničkog oscilatora implementirane su asimptotske metode algebarske identifikacije te zatim ne asimptotska konvencionalna metoda identifikacije parametara zasnovana na algebarskim...
Algoritam analitičkog proračuna duge turbinske lopatice
Algoritam analitičkog proračuna duge turbinske lopatice
Vjekoslav Birčić
U radu je opisan proračun turbinskog stupnja koji je neophodan za dobivanje profila lopatice (njene geometrije). Proračun stupnja je izvršen po srednjem promjeru. Takoner je izvršen proračun stupnja uz uzimanje u obzir promjene parametara po pojedinim presjecima (u dogovoru s voditeljem rada prof. dr. sc. Branimirom Matijaševićem). Radi se o dugoj turbinskog lopatici koja se upotrebljava u niskotlačnim stupnjevima parne turbine. Prije izvršavanja samog proračuna stupnja, u radu su...
Algoritam analitičkog proračuna i profiliranja lopatice aksijalnog ventilatora
Algoritam analitičkog proračuna i profiliranja lopatice aksijalnog ventilatora
Emil Barić
U sklopu završnog rada iznesene su različite izvedbe ventilatora koje se danas mogu pronaći u primjeni. Naravno, podskupina na koju je stavljen naglasak jesu aksijalni ventilatori za koje su pokazane slike strujanja i osnovni pristupi proračunu strujanja za slučaj mirujuće i pomične rešetke. Zatim su teoretski razmotrene specifične izvedbe aksijalnih ventilatora sa pripadajućim aerodinamskim karakteristikama, odnosno trokutima brzina i trokutima sila. Teoretski su objašnjena...
Algoritam bočnog parkiranja vozila
Algoritam bočnog parkiranja vozila
Antonija Marčina
Cilj ovog rada je izraditi algoritam za paralelno parkiranje vozila, rad obuhvaća kinematiku parkiranja, matematički model na kojem se temelji algoritam i testiranje algoritma Lego EV3 vozilom. Drugo poglavlje je pregled sustava automatskog parkiranja, od samih početaka i ideja o pomoći pri parkiranju do suvremenih sustava ugrađenih u vozila. U trećem poglavlju razrađen je tijek parkiranja, temeljen na Ackermannovom principu zakretne geometrije, opisan je cjelokupni postupak...
Algoritam rojeva čestica u učenju neuronske mreže
Algoritam rojeva čestica u učenju neuronske mreže
Ivan Čović
U ovom radu opisani su algoritmi učenja neuronske mreže povratnim prostiranjem pogreške i algoritam optimizacije rojem čestica (PSO). Obrađena su dva klasična primjera (XOR i Iris set) u učenju neuronskih mreža, pomoću dvije navedene metode učenja neuronskih mreža. Uspoređuju se svojstva algoritama nakon izvođenja primjera kao što su: konvergencija greške, veličina greške, te brzina izvođenja algoritma u zadanim parametrima. Uz to, u uvodu se opisuje učenje i glavne...
Algoritam za automatsku lokalizaciju markera pacijenta u volumetrijskim snimkama
Algoritam za automatsku lokalizaciju markera pacijenta u volumetrijskim snimkama
Bruno Grgić
Razvojem robotike i sve većom integracijom robotskih rješenja u svim ljudskim djelatnostima, neizbježno je širenje njihove primjene u raznim područjima medicine. Visoka razina ponovljivosti i preciznosti pruža priliku povećati sigurnost procesa koji se i dalje obavljaju ručno. Eliminacijom repetitivnih postupaka njihovom automatizacijom može se povećati efikasnost procesa. U kirurškim zahvatima, koji su iznimno vremenski ograničeni, uvođenje bržih i standardiziranih...
Algoritam za robotsku paletizaciju predmeta različitih oblika
Algoritam za robotsku paletizaciju predmeta različitih oblika
Marko Šimić
U ovom radu razvijen je heuristički tip algoritma za autonomnu robotsku paletizaciju predmeta rada različitih dimenzija. Svi predmeti rada istih su visina te dolaze u radni prostor robota pojedinačno jedan za drugim. Robot Fanuc M-10iA svojim vizijskim sustavom prepoznaje geometrije predmeta te prema postojećem stanju na paleti donosi procjenu najpovoljnijeg mjesta odlaganja trenutnog predmeta na paletu ili na međuprostor za odlaganje nepovoljnih predmeta. Algoritam je razvijen na...
Alkalni elektrolitički članak u funkciji elektrolize vode i generatora električne energije
Alkalni elektrolitički članak u funkciji elektrolize vode i generatora električne energije
Jadran Barač
Proizvodnja električne energije iz solarne energije bez popratne proizvodnje CO2 bitna je i s gledišta sigurnosti opskrbe i s gledišta zaštite okoliša. Osnovne tehnološke komponente u sustavu kojim se danas može riješiti takav zadatak su fotonaponski kolektori, elektrolizator, spremnik vodika i vodikov gorivni članak te voda kao osnovni radni medij. Zbog svega toga u fokusu ovog rada nalazi se kontrukcija eksperimentalnog elektrolitičkog članka s kalijevom lužinom kao...
Alternativni pogon daske za jedrenje
Alternativni pogon daske za jedrenje
Dario Jušić
U ovom radu se obrađuje problematika vezana uz izradu dodatne opreme za pogon ljudskom snagom namijenjene jednostavnoj instalaciji na postojećoj dasci za jedrenje. Cilj je prikazati idejno i konstrukcijsko rješenje koje zadovoljava svoju funkciju u predviđenoj okolini koja je specifična i postavlja posebne zahtjeve na konstrukcijska rješenja koja nerijetko značajno odstupaju od onih na koja su namijenjena eksploataciji u normalnim uvjetima. U radu su prikazana moguća...
Aluminijski kompozitni materijali u suvremenoj automobilskoj industriji
Aluminijski kompozitni materijali u suvremenoj automobilskoj industriji
Luka Bukovac
Rad prikazuje svojstva, sastav i vrste aluminijskih kompozitnih materijala koji se koriste u suvremenoj automobilskoj industriji te njihove suvremene postupke dobivanja. Aluminijski kompozitni materijali imaju široku primjenu u suvremenim automobilskim industrijama. Njihove karakteristike su temeljene na upotrebi ojačala kako bi se poboljšala učinkovitost i svojstva matrice. Ojačala se najčešće pojavljuju u tri oblika - viskeri, vlakna i žice. Mehanička, fizikalna i tribološka...
Aluminotermijsko zavarivanje tračnica
Aluminotermijsko zavarivanje tračnica
Dražen Ilić
U radu je opisana problematika aluminotermijskog zavarivanja tračnica. U uvodnom, teorijskom dijelu dane su osnovne informacije o povijesti i razvoju zavarivanja i tračnica. U teoretskom dijelu je opisana uloga tračnica, načinu njihove proizvodnje, vrstama koje postoje. Opisana je kratka povijest aluminotermijskog zavarivanja te sam proces, s prednostima i nedostacima. Aluminotermijski postupak zavarivanja je doživio pravi procvat u željezničkom prometu zbog svoje jednostavnosti,...

Paginacija