Pages

Aerodinamika vozila na mostovima s cestovnim vjetrobranom
Aerodinamika vozila na mostovima s cestovnim vjetrobranom
Tamara Petranović
Snažni bočni vjetrovi koji pušu na mostovima i vijaduktima mogu dovesti do gubitka dinamičke stabilnosti vozila koja prelaze most. Da bi se omogućio nesmetan i siguran promet čak i u slučajevima nepovoljnih vremenskih uvjeta uzrokovanih snažnim bočnim vjetrom, na mostove se postavljaju zaštitni vjetrobrani. Karakteristike strujanja zraka preko mosta su značajno promijenjene u slučaju postavljanja vjetrobrana različitih visina i poroznosti. U okviru ovog rada ispitan je utjecaj...
Aerodinamička optimizacija oblika pomoću površinske osjetljivosti korištenjem jednadžbi kontinuiranog adjointa
Aerodinamička optimizacija oblika pomoću površinske osjetljivosti korištenjem jednadžbi kontinuiranog adjointa
Nikola Lisjak
U sklopu ovog diplomskog rada izvedene su kontinuirane adjungirane jednadžbe iz jednadžbi stacionarnog nestlačivog turbulentnog strujanja s k-epsilon modelom turbulencije. Opisane su najčešće korištene funkcije cilja u industriji te su opisani adjungirani rubni uvjeti. Za područje uz zid korištene su adjungirane zidne funkcije. Provedena je simulacija nestlačivog stacionarnog strujanja kroz cijev savinutu u dvije i tri dimenzije s k-epsilon modelom turbulencije. Izračunate su...
Aerodinamička optimizacija trokrilca u idealnom fluidu
Aerodinamička optimizacija trokrilca u idealnom fluidu
Anamaria Uroda
Geometrijski neovisna analitička metoda za minimiziranje induciranog otpora korištena je za analizu optimalnih konfiguracija trokrilaca. Metoda opisuje nepoznatu distribuciju cirkulacije Euler-Lagrangeovim integralnim jednadžbama dobivenih varijacijskim računom. Kernel koji se generira ima singularitet samo prvog reda te je metoda računalno učinkovita, idealna za rane idejne faze projektiranja letjelice. Analizirane su neplanarne konfiguracije trokrilaca sa dvije vrste krila, ravno...
Aerodinamička svojstva hibridnog dirigibilea
Aerodinamička svojstva hibridnog dirigibilea
Rihard Kučera
Hibridni dirigibilei u novije doba doživljavaju svoju renesansu i nalaze svoju primjenu na raznim područjima ljudske djelatnosti. Kombiniranjem statičkog i dinamičkog uzgona pružaju potencijalnu alternativu nad klasičnim letjelicama naročito u logističkim zahtjevima i letačkim mogućnostima. U ovome radu provodi se aerodinamičko ispitivanje osnovne forme bez pogonskih elemenata i bez aktiviranih upravljačkih površina. Prikazuju se necirkulacijska i cirkulacijska aerodinamička...
Aerodinamička svojstva refleksnih aeroprofila
Aerodinamička svojstva refleksnih aeroprofila
Matej Kos
U ovom radu predstavljena je analitčka i numerička aerodinamička analiza refleksnih aeroprofila. Implementirana je metoda za dobivanje srednje linije aeroprofila iz standarndog zapisa aeroprofila iz baze podataka. Dobivena srednja linija aeroprofila aproksimirana je Čebiševljevim polinomima prve vrste i na temelju toga prikazano je alternativno rješenje zadaće teorije tankih aeroprofila. Na kraju, izračunate aerodinamičke značajke uspoređene su s rezutatima dobivenim numeričkim...
Aerodinamičke karakteristike tankog deformabilnog aeroprofila u oscilatornom gibanju
Aerodinamičke karakteristike tankog deformabilnog aeroprofila u oscilatornom gibanju
Tea Vojković
U radu se promatraju nestacionarne aerodinamičke pojave pri opstrujavanju tankog deformabilnog aeroprofila u potencijalnom strujanju. Pojedini modovi deformabilnog aeroprofila opisani su Čebiševljevim polinomima prve vrste. Prva dva moda predstavljaju kruta gibanja poniranja i propinjanja, dok viši modovi predstavljaju elastične deformacije aeroprofila. Pri računanju aerodinamičkih karakteristika, prati se Theodorsenov pristup koji je izvorno upotrebljen u širem okruženju za...
Aerotermodinamički problemi zrakoplovnih konstrukcija
Aerotermodinamički problemi zrakoplovnih konstrukcija
Agata Perak
Cilj ovog rada bio je opisati teorijske osnove aerotermodinamike i navesti aerotermodinamičke probleme zrakoplovnih konstrukcija. Definirano je hiperzvučno strujanje i navedene su klase hiperzvučnih letjelica. Pojave i problemi koji se javljaju pri tako velikim toplinskim opterećenjima analizirane su za slučaj Space Shuttle-a , kao jedine operativne hiperzvučne letjelice. Napravljen je proračun radijacijske-adijabatske temperature stijenke kao dobre procjene stvarne temperature...
Afektivna robotska glava koja imitira izražaje lica osobe u interakciji
Afektivna robotska glava koja imitira izražaje lica osobe u interakciji
Mario Matijašević
Tema ovog rada biti će izrada afektivne robotske glave koja imitira izražaje lica osobe u interakciji. Prvo ćemo prikazati pregled emocija i njihovu klasifikaciju gdje ćemo vidjeti da ne postoji dogovor oko klasifikacije emocija u znanosti. Zatim ćemo definirati mimiku, podupirući definiciju istraživanjima. Nakon toga, prelazimo na praktični dio gdje ćemo prvo objasniti na koji način i uz koje programe smo dizajnirali virtualnog agenta koji imitira izražaje lica osobe u...
Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za općinu Orebić
Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za općinu Orebić
Marin Ljuban
Pretjerana emisija stakleničkih plinova, a naročito CO2, vodi rastu prosječne svjetske temperature te stvaranju mnogih neželjenih posljedica takvog rasta na svjetsku klimu. Zbog toga postoji jasna namjera svjetskih institucija za ubrzanjem energetske tranzicije, čime bi se smanjile emisije stakleničkih plinova i ograničio rast temperature. Inicijativom Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju potiče se sudjelovanje jedinica lokalne samouprave u tom procesu kroz izradu Akcijskih...
Akreditacija postupka ispitivanja motora s unutarnjim izgaranjem
Akreditacija postupka ispitivanja motora s unutarnjim izgaranjem
Šimun Lončarević
Razvojem industrije i pojavom globalnog tržišta javila se potreba za osiguranjem kvalitete proizvoda. Važan dio toga su ispitni laboratoriji koji profesionalnim pristupom omogućuju kvalitetno ispitivanje proizvoda i proizvodne opreme. Cilj ovog rada je definirati postupke kojima bi Laboratorij za motore i vozila postao akreditiran za ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem koji se koriste za pogon necestovnih pokretnih strojeva. U radu je napravljen kratak pregled pravilnika TPV...
Aksijalne vibracije namota energetskog transformatora
Aksijalne vibracije namota energetskog transformatora
Nikola Škreb
Tema ovog diplomskog rada je izrada pojednostavljenog diskretiziranog numeričkog modela prikladnog za proračun aksijalnih vibracija namota transformatora. U uvodnom dijelu rada je opisana teorija koja je potrebna za razumijevanje problematike. Opis izvedbe transformatora daje uvid u terminologiju i građu transformatora, dok teorija vibracija daje uvid u fiziku problema. Ukratko su opisani i konačni elementi primjenjeni u numeričkim analizama. Poglavlje koje slijedi iza uvoda daje...
Aktivno prigušenje vibracija kod nosivih konstrukcija korištenjem piezoelektričnih elemenata
Aktivno prigušenje vibracija kod nosivih konstrukcija korištenjem piezoelektričnih elemenata
Antonia Penđer
Zbog nepoželjnog utjecaja vibracija na konstrukcije često se javlja potreba za njihovim prigušivanjem. Aktivno prigušenje podrazumjeva postojanje senzora i aktuatora koji u realnom vremenu mjere odziv i dinamički djeluju na konstrukciju. U zadnje vrijeme, sve je češća upotreba piezoelektričnih materijala u te svrhe. U radu je razrađen model grede na kojoj su raspoređeni piezoelementi. Koristeći metodu konačnih elemenata i osnovne jednadžbe piezoelektirčnih materijala,...

Pages