Pages

Aerodinamička optimizacija oblika pomoću površinske osjetljivosti korištenjem jednadžbi kontinuiranog adjointa
Aerodinamička optimizacija oblika pomoću površinske osjetljivosti korištenjem jednadžbi kontinuiranog adjointa
Nikola Lisjak
U sklopu ovog diplomskog rada izvedene su kontinuirane adjungirane jednadžbe iz jednadžbi stacionarnog nestlačivog turbulentnog strujanja s k-epsilon modelom turbulencije. Opisane su najčešće korištene funkcije cilja u industriji te su opisani adjungirani rubni uvjeti. Za područje uz zid korištene su adjungirane zidne funkcije. Provedena je simulacija nestlačivog stacionarnog strujanja kroz cijev savinutu u dvije i tri dimenzije s k-epsilon modelom turbulencije. Izračunate su...
Aerodinamičke karakteristike tankog deformabilnog aeroprofila u oscilatornom gibanju
Aerodinamičke karakteristike tankog deformabilnog aeroprofila u oscilatornom gibanju
Tea Vojković
U radu se promatraju nestacionarne aerodinamičke pojave pri opstrujavanju tankog deformabilnog aeroprofila u potencijalnom strujanju. Pojedini modovi deformabilnog aeroprofila opisani su Čebiševljevim polinomima prve vrste. Prva dva moda predstavljaju kruta gibanja poniranja i propinjanja, dok viši modovi predstavljaju elastične deformacije aeroprofila. Pri računanju aerodinamičkih karakteristika, prati se Theodorsenov pristup koji je izvorno upotrebljen u širem okruženju za...
Aerotermodinamički problemi zrakoplovnih konstrukcija
Aerotermodinamički problemi zrakoplovnih konstrukcija
Agata Perak
Cilj ovog rada bio je opisati teorijske osnove aerotermodinamike i navesti aerotermodinamičke probleme zrakoplovnih konstrukcija. Definirano je hiperzvučno strujanje i navedene su klase hiperzvučnih letjelica. Pojave i problemi koji se javljaju pri tako velikim toplinskim opterećenjima analizirane su za slučaj Space Shuttle-a , kao jedine operativne hiperzvučne letjelice. Napravljen je proračun radijacijske-adijabatske temperature stijenke kao dobre procjene stvarne temperature...
Afektivna robotska glava koja imitira izražaje lica osobe u interakciji
Afektivna robotska glava koja imitira izražaje lica osobe u interakciji
Mario Matijašević
Tema ovog rada biti će izrada afektivne robotske glave koja imitira izražaje lica osobe u interakciji. Prvo ćemo prikazati pregled emocija i njihovu klasifikaciju gdje ćemo vidjeti da ne postoji dogovor oko klasifikacije emocija u znanosti. Zatim ćemo definirati mimiku, podupirući definiciju istraživanjima. Nakon toga, prelazimo na praktični dio gdje ćemo prvo objasniti na koji način i uz koje programe smo dizajnirali virtualnog agenta koji imitira izražaje lica osobe u...
Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za općinu Orebić
Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za općinu Orebić
Marin Ljuban
Pretjerana emisija stakleničkih plinova, a naročito CO2, vodi rastu prosječne svjetske temperature te stvaranju mnogih neželjenih posljedica takvog rasta na svjetsku klimu. Zbog toga postoji jasna namjera svjetskih institucija za ubrzanjem energetske tranzicije, čime bi se smanjile emisije stakleničkih plinova i ograničio rast temperature. Inicijativom Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju potiče se sudjelovanje jedinica lokalne samouprave u tom procesu kroz izradu Akcijskih...
Akreditacija postupka ispitivanja motora s unutarnjim izgaranjem
Akreditacija postupka ispitivanja motora s unutarnjim izgaranjem
Šimun Lončarević
Razvojem industrije i pojavom globalnog tržišta javila se potreba za osiguranjem kvalitete proizvoda. Važan dio toga su ispitni laboratoriji koji profesionalnim pristupom omogućuju kvalitetno ispitivanje proizvoda i proizvodne opreme. Cilj ovog rada je definirati postupke kojima bi Laboratorij za motore i vozila postao akreditiran za ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem koji se koriste za pogon necestovnih pokretnih strojeva. U radu je napravljen kratak pregled pravilnika TPV...
Aksijalne vibracije namota energetskog transformatora
Aksijalne vibracije namota energetskog transformatora
Nikola Škreb
Tema ovog diplomskog rada je izrada pojednostavljenog diskretiziranog numeričkog modela prikladnog za proračun aksijalnih vibracija namota transformatora. U uvodnom dijelu rada je opisana teorija koja je potrebna za razumijevanje problematike. Opis izvedbe transformatora daje uvid u terminologiju i građu transformatora, dok teorija vibracija daje uvid u fiziku problema. Ukratko su opisani i konačni elementi primjenjeni u numeričkim analizama. Poglavlje koje slijedi iza uvoda daje...
Aktivno prigušenje vibracija kod nosivih konstrukcija korištenjem piezoelektričnih elemenata
Aktivno prigušenje vibracija kod nosivih konstrukcija korištenjem piezoelektričnih elemenata
Antonia Penđer
Zbog nepoželjnog utjecaja vibracija na konstrukcije često se javlja potreba za njihovim prigušivanjem. Aktivno prigušenje podrazumjeva postojanje senzora i aktuatora koji u realnom vremenu mjere odziv i dinamički djeluju na konstrukciju. U zadnje vrijeme, sve je češća upotreba piezoelektričnih materijala u te svrhe. U radu je razrađen model grede na kojoj su raspoređeni piezoelementi. Koristeći metodu konačnih elemenata i osnovne jednadžbe piezoelektirčnih materijala,...
Akumulacija rashladnog učinka bankom leda
Akumulacija rashladnog učinka bankom leda
Marko Topić
U ovom završnom radu cilj je bio proučiti utjecaj radnih parametara na radne karakteristike banke leda, tj. sposobnost akumulacije i topljenja leda. Moj zadatak je bio proučavanje akumulacije rashladnog učinka bankom leda na primjeru banke leda, izrađene od tvrtke Frigoterm d.o.o. iz Sesvetskog Kraljevca u sklopu instalacije mljekare u Norveškoj. Razlozi upotrebe banki leda su zbog uštede energije, a princip je prebacivanje vršnog opterećenja u noćne sate u kojima je električna...
Akustična svojstva drva
Akustična svojstva drva
Domagoj Katinić
U radu je određena brzina širenja zvuka na dvije vrste drva – hrastu i brijestu. Brzina širenja zvuka je jedno od važnijih akustičnih svojstava drva i drugih tehničkih materijala, a ovisi o modulu elastičnosti i gustoći. S obzirom na usmjerenost građe i svojstava drva, sva ispitivanja su provedena u longitudinalnom smjeru, gdje je vrijednost modula elastičnosti najviša. Srednja vrijednost dinamičkog modula elastičnosti za hrast je 17,39 GPa, a za brijest je 10,05 GPa. Gustoća...
Algebarske metode estimacije stanja autonomne letjelice primjenom akcelerometra
Algebarske metode estimacije stanja autonomne letjelice primjenom akcelerometra
Joško Markučič
U ovom radu razmatrana je primjena algebarskih metoda estimacije stanja autonomne letjelice primjenom akcelerometra s ciljem sinteze regulacijskog sustava letjelice. Algebarske metode omogućuju robusnu identifikaciju parametara i estimaciju stanja sustava u realnom vremenu te predstavljaju potencijalnu alternativu konvencionalnom asimptotskom pristupu estimaciji varijabli stanja sustava. Algebarske metode estimacije primjenjene su na linearizirani model potpuno upravljive letjelice sa šest...
Algebarski pristup estimaciji stanja i poremećaja autonomnih letjelica
Algebarski pristup estimaciji stanja i poremećaja autonomnih letjelica
Marko Pranjić
U ovom radu razmatra se upravljanje autonomnim letjelicama zasnovano na algebarskim estimatorima stanja i poremećaja. Algebarski estimatori omogućuju gotovo trenutnu konvergenciju estimiranih varijabli prema realnim vrijednostima, bez tranzijenata koji ovise o početnim uvjetima sustava. Izvedena su dva proširena algebarska observera stanja koji omogućuju estimaciju stanja i vanjskih poremećaja. Prvi observer zasnovan je na konvencionalnoj metodi algebarskih derivacija, dok je drugi...

Pages