Pages

Aditivi u motornom benzinu i dizelskom gorivu
Aditivi u motornom benzinu i dizelskom gorivu
Niko Milanović
Razvoj motora s unutarnjim izgaranjem potiče i razvoj onoga što koristi u svom radu – gorivo. Istraživanja u području tehnologije motora imaju izravan utjecaj na tehnologiju proizvodnje i pripreme goriva. Kako bi navedena dva aspekta funkcionirala poput cjeline, potrebno ih je međusobno uskladiti. Sklad goriva i motora dovodi njihovu svrhu i funkciju do maksimalnog iskorištenja u svim pogledima bitnim za vozila i čovjeka. Naravno, neprestano se teži savršenstvu, tj. rezultatima...
Aditivi za maziva koja se koriste u vozilima
Aditivi za maziva koja se koriste u vozilima
Bruno Cerovski
Ovim radom stručno je iznesen pogled na primjenu i vrste aditiva u današnjem svijetu. Tako su nabrojani svi glavni aditivi, njihove komponente i sastav. Potrebno je raščlanit aditive u glavne skupine, opisati njihove mehanizme djelovanja, kemijski i fizikalni sastav te ograničenja. Ograničenja se navode iz razloga što danas mnoge svjetske organizacije za zaštitu okoliša imaju različite zahtjeve po pitanju samog zagađenja te je potrebno zadovoljiti iste zahtjevie i norme. Također...
Aditivna proizvodnja od recikliranog polimernog materijala
Aditivna proizvodnja od recikliranog polimernog materijala
Klara Barišić
U ovom radu ukratko su opisane metode aditivne proizvodnje, te su kroz medij 3D printanja istražene mogućnosti oporabe polimera. Uz postupke aditivne proizvodnje u ovom radu su također opisane vrste polimera, polimeri korišteni u aditivnoj proizvodnji te mogućnost primjene recikliranih polimera u aditivnoj proizvodnji, kao i način dobivanja filamenta za 3D printanje. U eksperimentalnom dijelu ovog rada nastojalo se usporediti rastezne čvrstoće recikliranog i izvornog polimera pod...
Aditivna proizvodnja polimernih kalupa
Aditivna proizvodnja polimernih kalupa
Vedran Tomašić
Svjedoci smo izrazito brzih promjena trendova na svim poljima ljudskog djelovanja pa tako i u industriji i gospodarstvu općenito. Brojni timovi visokokvalificiranih ljudi svakodnevno rade na pronalasku konkretnih i primjenjivih rješenja vezanih uz postupke konstruiranja proizvoda i planiranja ukupnog postupka proizvodnje. Pojavom aditivnih postupaka otvara se jedno potpuno novo područje, izrazito velikih mogućnosti i potencijalnih poboljšanja poslovanja velikog broja tvrtki. Aditivna...
Aditivni postupci u medicini
Aditivni postupci u medicini
Dino Mešić
Aditivni postupci zauzimaju sve više znanstvenog prostora pa tako ulaze i u područje medicine. Kao tehnologija koja može odgovoriti na suvremene zahtjeve i riješiti brojne probleme aditivna proizvodnja preuzima sve veću ulogu u gotovo svim znanstvenim područjima. U radu je prikazana podjela aditivnih postupaka i njihova primjena u medicini. Istaknuti su najvažniji polimerni biomaterijali i navedeni su primjeri njihove primjene. Konstruiran je model umrežene polietilenske (e....
Aerodinamika vozila na mostovima s cestovnim vjetrobranom
Aerodinamika vozila na mostovima s cestovnim vjetrobranom
Tamara Petranović
Snažni bočni vjetrovi koji pušu na mostovima i vijaduktima mogu dovesti do gubitka dinamičke stabilnosti vozila koja prelaze most. Da bi se omogućio nesmetan i siguran promet čak i u slučajevima nepovoljnih vremenskih uvjeta uzrokovanih snažnim bočnim vjetrom, na mostove se postavljaju zaštitni vjetrobrani. Karakteristike strujanja zraka preko mosta su značajno promijenjene u slučaju postavljanja vjetrobrana različitih visina i poroznosti. U okviru ovog rada ispitan je utjecaj...
Aerodinamička analiza elastičnih krila u idealnom fluidu
Aerodinamička analiza elastičnih krila u idealnom fluidu
Luka Ivetić
Dostupnost materijala za izradu letjelica s izrazito vitkim krilima povećava njihovu potražnju. Vitka su krila sklona značajnoj elastičnoj deformaciji koja utječe na letne karakteristike. U sklopu ovoga rada implementiran je Euler-Bernoullijev gredni model sa stupnjevima slobode savijanja i torzije. Implementirana je korekcija za aksijalan pomak uzrokovan rotacijom krila. Osnovna stacionarna aeroelastična zadaća napravljena je pomoću metode konačnih elemenata (MKE) implementacije...
Aerodinamička optimizacija oblika pomoću površinske osjetljivosti korištenjem jednadžbi kontinuiranog adjointa
Aerodinamička optimizacija oblika pomoću površinske osjetljivosti korištenjem jednadžbi kontinuiranog adjointa
Nikola Lisjak
U sklopu ovog diplomskog rada izvedene su kontinuirane adjungirane jednadžbe iz jednadžbi stacionarnog nestlačivog turbulentnog strujanja s k-epsilon modelom turbulencije. Opisane su najčešće korištene funkcije cilja u industriji te su opisani adjungirani rubni uvjeti. Za područje uz zid korištene su adjungirane zidne funkcije. Provedena je simulacija nestlačivog stacionarnog strujanja kroz cijev savinutu u dvije i tri dimenzije s k-epsilon modelom turbulencije. Izračunate su...
Aerodinamička optimizacija trokrilca u idealnom fluidu
Aerodinamička optimizacija trokrilca u idealnom fluidu
Anamaria Uroda
Geometrijski neovisna analitička metoda za minimiziranje induciranog otpora korištena je za analizu optimalnih konfiguracija trokrilaca. Metoda opisuje nepoznatu distribuciju cirkulacije Euler-Lagrangeovim integralnim jednadžbama dobivenih varijacijskim računom. Kernel koji se generira ima singularitet samo prvog reda te je metoda računalno učinkovita, idealna za rane idejne faze projektiranja letjelice. Analizirane su neplanarne konfiguracije trokrilaca sa dvije vrste krila, ravno...
Aerodinamička svojstva NACA laminarnih aeroprofila
Aerodinamička svojstva NACA laminarnih aeroprofila
Domagoj Ćorić
U ovom radu prikazana je numerička analiza NACA laminarnih aeroprofila. Svođenjem debelih aeroprofila na srednju liniju pomoću teorije tankih aeroprofila određena je vrijednost idealnog napadnog kuta. Zatim, koristeći metodu kontrolnih volumena i 2D panelnu metodu implementiranu u XFOIL-u, određena su aerodinamička svojstva ispitnih aeroprofila s naglaskom na drag bucket. Konačno, numerička rješenja svojstava aeroprofila uspoređena su s dostupnim eksperimentima, a interpolacijom...
Aerodinamička svojstva hibridnog dirigibilea
Aerodinamička svojstva hibridnog dirigibilea
Rihard Kučera
Hibridni dirigibilei u novije doba doživljavaju svoju renesansu i nalaze svoju primjenu na raznim područjima ljudske djelatnosti. Kombiniranjem statičkog i dinamičkog uzgona pružaju potencijalnu alternativu nad klasičnim letjelicama naročito u logističkim zahtjevima i letačkim mogućnostima. U ovome radu provodi se aerodinamičko ispitivanje osnovne forme bez pogonskih elemenata i bez aktiviranih upravljačkih površina. Prikazuju se necirkulacijska i cirkulacijska aerodinamička...
Aerodinamička svojstva refleksnih aeroprofila
Aerodinamička svojstva refleksnih aeroprofila
Matej Kos
U ovom radu predstavljena je analitčka i numerička aerodinamička analiza refleksnih aeroprofila. Implementirana je metoda za dobivanje srednje linije aeroprofila iz standarndog zapisa aeroprofila iz baze podataka. Dobivena srednja linija aeroprofila aproksimirana je Čebiševljevim polinomima prve vrste i na temelju toga prikazano je alternativno rješenje zadaće teorije tankih aeroprofila. Na kraju, izračunate aerodinamičke značajke uspoređene su s rezutatima dobivenim numeričkim...

Pages