Pages

Analiza evakuacije putničkog broda pomoću pojednostavljene metode
Analiza evakuacije putničkog broda pomoću pojednostavljene metode
Filip Abdulaj
U ovom diplomskom radu će se, uz pomoć priložene literature, dati uvod o Ro-Ro putničkim brodovima, njihov razvoj i analize nesreća. Prilikom nesreće javlja se problematika puteva bježanja na brodu, stoga IMO kroz konvenciju SOLAS donosi pravila evakuacije kojima je cilj spašavanje putnika. Ta pravila obuhvaćaju proračun plana bijega i opreme za spašavanje koju je brod obavezan imati. Za zadani brod provedena je usporedbu pravila po kojima je projektiran i pravila koja su...
Analiza fizikalnog zakašnjenja paljenja i primjena modela rasta jezgre plamena u Ottovom motoru
Analiza fizikalnog zakašnjenja paljenja i primjena modela rasta jezgre plamena u Ottovom motoru
Ante Bubalo
Vozila pogonjena motorima s unutarnjim izgaranjem glavni su način transporta u svijetu. Pred proizvođače se stavlja konstantan zahtjev za poboljšanjem pa su vozila u svakoj novoj generaciji jača, sigurnija, udobnija, štedljivija i čistija . To ujedno znači velik trošak za istraživanje i razvoj pa proizvođači traže način kako poboljšati proces razvoja vozila. Zbog mogućnosti koje nude i prihvatljivog troška kao odličan alat pokazale su se računalne simulacije koje su sada...
Analiza formi brodova s dinamičkim uzgonom
Analiza formi brodova s dinamičkim uzgonom
Marin Valerjev
Ovaj diplomski rad predstavlja malu bazu podataka formi brodova s hidrodinamičkim uzgonom koje su projektirane na temelju deset predložaka. Forme su svedene na istu duljinu vodne linije od 10 metara kako bi se mogle lakše uspoređivati njihove osobine. 3D modeli formi rađeni su računalnim programom Rhinoceros, a u radu su predstavljene nacrtima standardnih brodskih linija u mjerilu 1:50 i tabličnim očitanjima njihovih točaka. Iz 3D modela su očitane osnovne izmjere i izračunati...
Analiza funkcijskih zahtjeva na uzgonske plohe bespilotnih letjelica za industrijske primjene
Analiza funkcijskih zahtjeva na uzgonske plohe bespilotnih letjelica za industrijske primjene
Gordana Prutki-Pečnik
U posljednjih 20 godina razvoj tehnologija, posebice digitalnih, otvorio je vrata širenju primjene bespilotnih letjelica/dronova u civilnom sektoru. Bespilotne letjelice su našle svoje mjesto u poslovima nadzora velikih i teško dostupnih površina, inspekciji naftnih cjevovoda, u misijama potrage i spašavanja, u filmskoj industriji, poslovanju s nekretninama, građevini i mnogim drugim granama, a mogućnosti za industrijske primjene se s daljnjim razvojem tehnologija svakodnevno šire. U...
Analiza gibanja podizne radne platforme
Analiza gibanja podizne radne platforme
Uroš Ristić
Cilj ovog diplomskog rada je provođenje analize gibanja radne podizne platforme koja omogućava rad na visini od 8 metar. U samom uvodu su opisane vrste mehanizama za paralelno dizanje. Prvi korak se sadržavao od izrade modela pomoću programa SolidWorks,u kojemu je model i spojen. Drugi korak je prebacivanje tog modela u programski paket Visual\Nastran,te redefiniranje veza koje nisu adekvatno ostvarene u SolidWorksu.U Visual\Nastranu je tada napravljena simulacija gibanja, izračun...
Analiza granične čvrstoće trupa broda za prijevoz nafte
Analiza granične čvrstoće trupa broda za prijevoz nafte
Matko Deković
Diplomski rad obuhvaća analizu granične uzdužne čvrstoće trupa broda za prijevoz tekućeg tereta koristeći geometrijski i materijalno nelinearnu metodu konačnih elemenata (NLMKE) te inkrementalnu-iterativnu metodu propisane unutar IACS-ovih Združenih pravila za projektiranje (engl. Common Structural Rules, International Association of Classification Societies) brodske konstrukcije. Nakon teorijskog opisa propisanih metoda za analizu uzdužne granične čvrstoće i opisa izrade...
Analiza grijanja stambenog objekta podnim grijanjem
Analiza grijanja stambenog objekta podnim grijanjem
Lovro Kostur
Svrha ovog rada je proračun sustava podnog grijanja pri opskrbi stambenog prostora toplinskom energijom u svrhu ostvarivanja toplinske ugodnosti za vrijeme sezone grijanja. Naglasak je u radu stavljen na promjenu različitih parametara (visina betonske glazure, temperatura vode na polazu i brzina strujanja vode) te promatranje njihovog utjecaja na toplinska svojstva prostora. Pritom se ponajprije misli na proučavanje svojstava sustava koji koristi akumulaciju toplinske energije u masi...
Analiza gubitka stabilnosti ojačanih zrakoplovnih panela
Analiza gubitka stabilnosti ojačanih zrakoplovnih panela
Helena Šimbida
Predmet ovog rada je analiza globalnog i lokalnog gubitka stabilnosti uzdužnicama ojačanih zrakoplovnih panela. Provedena je analitička i numerička analiza radi usporedbe rezultata. U drugom i trećem poglavlju opisani su karakteristični konstrukcijski elementi zrakoplovnog panela te pojave koje vode lokalnom i globalnom gubitku stabilnosti. U četvrtom i petom poglavlju je napravljena analitička i numerička analiza gubitka stabilnosti. Analiza je provedena za tri različita profila...
Analiza hidrodinamičkih sila pri gibanju "kite foil" daske
Analiza hidrodinamičkih sila pri gibanju "kite foil" daske
Dario Jušić
U ovom radu je opisan način rada opreme koja se koristi za „kite foiling“ te način njena korištenja kako bi se dobila jasnija predodžba o silama s kojima su hidrodinamičke sile u ravnoteži. Ta ravnoteža opisana je pojednostavljenim mehaničkim modelom kako bi se rezultati dobiveni numeričkim simulacijama mogli kvantitativno usporediti s vrijednostima koje se očekuju u realnim uvjetima stacionarne vožnje. U radu je zatim provedena analiza hidrodinamičkih sila na uronjenim...
Analiza i implementacija metode harmoničke ravnoteže u proračunskoj mehanici fluida
Analiza i implementacija metode harmoničke ravnoteže u proračunskoj mehanici fluida
Gregor Cvijetić
U ovom radu predstavljena je metoda harmoničke ravnoteže za nelinearna periodična strujanja. Pretpostavka o periodičnosti strujanja omogućuje dobivanje 2n+1 spregnutih stacionarnih problema iz jedne tranzijentne transportne jednadžbe. Rješavanjem 2n+1 stacionarnih problema dobiva se tranzijentno polje strujanja. Metoda harmoničke ravnoteže temelji se na Fourierovom razvoju funkcije u red što znači da točnost metode ovisi o broju korištenih harmonika n. Osim broja harmonika,...
Analiza i oblikovanje mekih robotskih sustava
Analiza i oblikovanje mekih robotskih sustava
Josip Roban
Robotski sustavi imaju vrlo važnu ulogu u modernom svijetu. Postali su standard u industriji u kojoj se koriste za poslove koji zahtijevaju izrazitu preciznost i ponovljivost. Uspješno zamjenjuju ljudski rad na poslovima koji su monotoni, zahtijevaju prijenos velikih masa te za poslove koji se rade u okolini opasnoj po ljudsko zdravlje. Jedna karakteristika tih robotskih sustava je njihova krutost koja može savršeno funkcionirati u strogo definiranim uvjetima, no problem nastaje kad se...
Analiza i planiranje naprednog energetskog sustava otoka Šolte
Analiza i planiranje naprednog energetskog sustava otoka Šolte
Mislav Markoč
Donošenjem „Europskog zelenog plana“ Europska unija odlučila je do 2050. godini učiniti Europu prvim klimatski neutralnim kontinentom. Kako bi se taj cilj sproveo u djelo potrebno je implementirati nove mjere povećanja energetske učinkovitosti te integracije proizvodnje iz varijabilnih obnovljivih izvora energije. Otoci su, zbog svoje izoliranost te, s energetskog gledišta, povoljnog geografskog položaja, idealni poligoni za testiranje integracije novih tehnologija u energetske...

Pages