Pages

Mjerne tehnike vizualnih metoda nerazornih ispitivanja
Mjerne tehnike vizualnih metoda nerazornih ispitivanja
Erna Fučić
Svako izuzimanje zrakoplova iz eksploatacije, radi potrebe održavanja, dovodi do financijskih gubitaka aviokompanije. Zbog toga se održavanje zrakoplova osmišljava i provodi u što kraćem mogućem vremenu, a veliki udio pregleda provodi se posrednom tehnikom vizualne metode ispitivanja (RVI – Remote Visual Inspection). Cilj ovog rada je ispitati mogućnosti videoskopa GE XLG3 VideoProbe, koji koristi novu tehnologiju 3D faznog mjerenja, na umjetno stvorenim, i stvarnim, uzorcima...
Napetosna korozija dijelova zrakoplova izrađenih od visokolegiranih Cr-Ni čelika
Napetosna korozija dijelova zrakoplova izrađenih od visokolegiranih Cr-Ni čelika
Antonio Klasnić
U teorijskom dijelu rada opisani su nehrđajući čelici, njihova podjela i najvažnija svojstva. Opisan je mehanizam korozijske postojanosti ovih materijala, njihova primjena u zrakoplovstvu, kao i lokalni korozijski procesi kojima ovi materijali mogu biti skloni. Opisan je mehanizam napetosne korozije i izneseni su primjeri oštećivanja komponenti zrakoplova tim korozijskim procesom. U eksperimentalnom dijelu rada na uzorcima izrađenim od austenitnih i feritnih nehrđajućih čelika...
Novi sustav zaključavanja za kutno stabilne pločice
Novi sustav zaključavanja za kutno stabilne pločice
Petra Adamović
Kod liječenja prijeloma stabilnost osteosinteze od posebne je važnosti za dobar ishod liječenja. Ovisno o lokaciji i vrsti prijeloma stabilnost se postiže imobilizacijskom udlagom, vanjskom fiksacijom, intramedularnom fiksacijom, kompresijskim pločicama ili pločicama na zaključavanje. Prijelomi se danas uglavnom liječe otvorenom repozicijom i unutarnjom fiksacijom pločicama na zaključavanje. Čvrsta veza između vijka i pločice postiže se posebno oblikovanom glavom vijka i...
Numerička analiza naprezanja uzdužnicama ojačanog zrakoplovnog panela koji sadrži otvor
Numerička analiza naprezanja uzdužnicama ojačanog zrakoplovnog panela koji sadrži otvor
Petra Ceilinger
Sadržaj ovog rada je analiza naprezanja uzdužnicama ojačanog zrakoplovnog panela koji sadrži otvor. Provedene su analitičke i numeričke analize. Analitička analiza provedena je metodom tri uzdužnice koja je također opisana u sadržaju ovog rada, a numerička analiza je rađena u programu Abaqus/Standard koristeći metodu konačnih elemenata. Rezultati analiza uspoređeni su u poglavlju 5. Na samom kraju ovog rada nalazi se zaključak.
Numerička analiza nosive konstrukcije ložišta kotla na kruta goriva
Numerička analiza nosive konstrukcije ložišta kotla na kruta goriva
Stjepan Orešković
U radu je provedena numerička analiza nosive konstrukcije ložišta kotla na kruta goriva u dva programska paketa, CATIA i Abaqus. Ukratko su opisana termoenergetska postrojenja i njihova važnost i izvedbe. Prikazano je izgaranje na rešetci kao jedno od izvedbi ložišta. Za potrebe vrednovanja simulacije i konačnih elemenata, izrađena su dva verifikacijska primjera te je za njih prikazano analitičko rješenje koje je kasnije uspoređeno sa numeričkim rješenjima iz programskih paketa...
Numerička analiza oštećenja višeslojnih kompozitnih zrakoplovnih konstrukcija
Numerička analiza oštećenja višeslojnih kompozitnih zrakoplovnih konstrukcija
Domagoj Božan
Tema ovog diplomskog rada je numerička analiza oštećenja višeslojnih kompozitnih zrakoplovnih konstrukcija. Numerička analiza je provedena u programu Abaqus/Standard korištenjem VCCT metode. U uvodnom i drugom poglavlju je dan pregled o vrstama delaminacija i načinima propagiranja delaminacije. U trećem poglavlju je opisan numerički model VCCT metode, kako bi se razumjela matematička pozadina analiza provedenih u ovom radu. Nakon toga su opisani matematički modeli kriterija...
Numerička analiza udara projektila u zrakoplovnu konstrukciju
Numerička analiza udara projektila u zrakoplovnu konstrukciju
Marko Leko
U radu se daje kratak uvod u balističku zaštitu zrakoplova kao i osnovne podjele u području balistike te se opisuju metode kojima se rješavaju problemi u ovom području. U drugom poglavlju je opisan materijalni modela i validacija materijalnog modela u Abaqus/Explicit-u. Validacija približnog modela je provedena nizom simulacija udara balističkog projektila u ploče različitih zakrivljenosti pri različitim brzinama, nakon čega su rezultati uspoređeni s eksperimentalnim i...
Numerička analiza čvrstoće drvene i kompozitne konstrukcije krila malog aviona
Numerička analiza čvrstoće drvene i kompozitne konstrukcije krila malog aviona
Ivan Radošević
Cilj ovog diplomskog rada je usporedba svojstava drvene i kompozitne konstrukcije krila malog aviona najveće poletne mase do 450 kg. Konstrukcija krila je preuzeta iz besplatnih nacrta za ultralaki avion drvene konstrukcije Chilton DW-1, namijenjen za samogradnju. Prema tehničkoj dokumentaciji izrađen je CAD model krila u programu Solidworks, pri čemu su uvedena pojednostavnjenja i prilagodbe na geometriji u cilju bolje diskretizacije numeričkog modela. Potom je na temelju prvotnog...
Numerička analiza čvrstoće konstrukcije krila solarne bespilotne letjelice
Numerička analiza čvrstoće konstrukcije krila solarne bespilotne letjelice
Ivan Knezović
U ovom radu je napravljena numerička analiza čvrstoće konstrukcije krila solarne bespilotne letjelice metodom konačnih elemenata u programu Abaqus/Standard. U drugom poglavlju je prikazan CAD model konstrukcije krila, opisani su materijali konstrukcije krila i solarnih panela te materijali baterija. Baterije su razmatrane u dvije verzije, kao multifunkcionalni element integriran u konstrukciju krila te baterije neovisne o konstrukciji krila. Prilikom odabira načina izvođenja pojedinih...
Numerička integracija rotacijskih kvaterniona
Numerička integracija rotacijskih kvaterniona
Viktor Pandža
U ovom radu opisana je numerička integracija kvaterniona u svrhu opisivanja rotacije krutog tijela u prostoru. Nakon izvoda potrebnih matematičkih modela, prikazani su algoritmi standardnih metoda integracije koji operiraju u vektorskim prostorima te algoritam nove metode koja operira izravno na rotacijskoj grupi SO(3) krutog tijela. Dok je u standardnim metodama svojstvo jedinične norme rotacijskog kvaterniona zadovoljeno dodavanjem dodatne stabilizacijske jednadžbe, čime se dobiva...
Numerička simulacija procesa spreja i izgaranja u komori za izgaranje mlaznog motora
Numerička simulacija procesa spreja i izgaranja u komori za izgaranje mlaznog motora
Damijan Cerinski
U ovom radu, izvršeno je numeričko modeliranje procesa spreja i izgaranja unutar komore za izgaranje mlaznog motora. Promatrana komora sastoji se od dvostupanjskog radijalnog vrtložnika koji se koristi za induciranje vrtloga zraka. Na ulazu u komoru propisan je konstantan protok zraka kako bi se osiguralo dovoljno kisika u zoni izgaranja. U ovom radu tekuće gorivo Jet-A korišteno je kao zamjena za kerozin. Za modeliranje turbulentnog strujanja korišten je napredni k-ζ-f model...
Numerička simulacija strujanja i prijelaza topline sustava hlađenja motora kamiona Ford Otosan
Numerička simulacija strujanja i prijelaza topline sustava hlađenja motora kamiona Ford Otosan
Dominik Iličić
Vođenje sustava hlađenja motora jedna je od ključnih zadaća prilikom konstruiranja novih teških vozila. Rezultati provođenja termalne analize koriste se za analizu opterećenja, tj. termalna analiza jedan je od prvih koraka u integriranom procesu dimenzioniranja toplinski opterećenih dijelova. Time naglašava svoju važnost u dizajniranju prototipa. Geometrija motora vrlo je kompleksa za računalnu analizu te zahtjeva inženjersku procjenu o izostavljanju nepotrebnih dijelova...

Pages