Pages

Analiza materijala valjaka za mjerenje kočne sile
Analiza materijala valjaka za mjerenje kočne sile
Dean Novosel
U ovom radu objašnjeno je čemu služe valjci za ispitivanje kočne sile te način na koji se mjeri sila kočenja i uvjeti koji trebaju biti ispunjeni. Nakon određenog vremena eksploatacije samih valjaka dolazi do otpadanja prevlake te takvi valjci više nisu dobri za upotrebu i daju pogrešne rezultate.Prevlaka je potrebna na valjcima iz razloga što ona osigurava dovoljno visok faktor trenja između pneumatika i valjka koji po zakonu ne smije biti manji od 0,5. Otpadanjem dijelova...
Analiza mehanizma dubinske pumpe za naftu
Analiza mehanizma dubinske pumpe za naftu
Mato Markelić
U radu je prikazana detaljna strukturna, kinematička i dinamička analiza mehanizma dubinske pumpe za naftu. Pri tome su korišteni sljedeći programski paketi: SolidWorks 2004, MSC.visual\Nastran 4D 2004 i Matlab 7.0.1/ Simulink. Za izradu modela konstrukcije korišten je SolidWorks 2004, koji se onda povezuje sa visual\Nastran-om, u kojem je napravljena detaljna analiza mehanizma. Matlab 7.0.1/ Simulink je korišten da bi se karakteristiku elektromotora što više približilo stvarnim...
Analiza mehanizma stajnog trapa zrakoplova
Analiza mehanizma stajnog trapa zrakoplova
Mario Petrović
Cilj ovog rada je analizirati stajni trap zrakoplova s obzirom na njegove karakteristike i izvedbu mehanizma, te dati prikaz kretanja i sila koje se javljaju tokom različitih faza korištenja stajnog trapa. U svrhu postizanja tog cilja dan je okvirni prikaz karakteristika stajnog trapa, te prikaz dijelova koji sudjeluju u samoj kinematičkoj i dinamičkoj analizi u svrhu razumijevanja zahtjeva koji se na njih postavljaju i funkcija koje oni vrše. Slijedi prikaz alata potrebnih za izradu...
Analiza mehanizma stapnog kompresora
Analiza mehanizma stapnog kompresora
Pavao Šibalić
Provedena je kinematička i dinamička analiza stapnog kompresora tipa Dresser-Rand 4RDS-2, također je pomoću metode konačnih elemenata izračunato naprezanje u pojedinim dijelovima mehanizma čime je obavljen primarni zadatak ovoga rada. Najviše je korišten programski paket visual\Nastran koji se pokazao kao vrlo moćan alat za simulaciju stvarnosti. Ne mogu mu se naći veće zamjerke i ovaj zadatak je gotovo u potpunosti moguće obaviti u njemu te nije bilo potrebe za posezanjem u...
Analiza metoda ispitivanja zavarljivosti prema normi HRN EN ISO 17642
Analiza metoda ispitivanja zavarljivosti prema normi HRN EN ISO 17642
Mislav Škrtić
U teorijskom dijelu rada dan je pregled ispitnih metoda za procjenu zavarljivosti s aspekta pojave hladnih pukotina, definiran nizom normi HRN EN ISO 17642. Opisani su glavni uzroci koji utječu na pojavu hladnih pukotina s posebnim naglaskom na zavarljivost čelika ultra visoke čvrstoće. U eksperimentalnom dijelu rada odabrana je ispitna metoda za procjenu zavarljivosti u skladu s normom HRN EN ISO 17642. Za odabrani osnovni i dodatni materijal definirana je priprema ispitnih...
Analiza metoda rendgenske i neutronske difrakcije za mjerenje zaostalih naprezanja
Analiza metoda rendgenske i neutronske difrakcije za mjerenje zaostalih naprezanja
Kristijan Nemec
Završni rad bavi se numeričkom analizom zavarenih spojeva s posebnim naglaskom na analizu zaostalih naprezanja i deformacija koje nastaju kao posljedice procesa zavarivanja. Završni rad sastoji se od dva dijela, teorijskog i praktičnog. U teorijskom dijelu definirani su i pojašnjeni pojmovi zaostalih naprezanja i deformacija. U radu se posebno naglašava kakav utjecaj navedeni pojmovi imaju na radni komad. Nadalje, opisane su metode određivanja zaostalih naprezanja, a poseban...
Analiza mikrostrukture i mikrotvrdoće sustava podloga/površinski sloj
Analiza mikrostrukture i mikrotvrdoće sustava podloga/površinski sloj
Vice Rončević
U ovom radu obrađen je utjecaj podloge na površinski sloj. U eksperimentalnom dijelu rada je analizirana mikrostruktura i ispitana mikrotvrdoća različitih kombinacija podloge i površinskih slojeva dobivenih PACVD postupkom. Rad je nastao na osnovi konkretnog ispitivanja uzoraka četiri čelika - dva alatna čelika za hladni i dva alatna čelika za topli rad. Dio uzoraka je samo plazmatski nitriran, dok je dio uzoraka nakon plazmatskog nitriranja prevučen...
Analiza mikrostrukture keltskog mača
Analiza mikrostrukture keltskog mača
Ivančica Živčić
Svrha ovog rada bila je analiza pronađenog uzorka arheološkog artefakata (mača) s ciljem dobivanja informacija o proizvodnom procesu i osnovnom materijalu. U teorijskom dijelu opisana je važnost i značaj analize mikrostrukture u okviru karakterizacije materijala. U eksperimentalnom dijelu provedena je analiza mikrostrukture poprečnog presjeka keltskog mača pomoću optičkog mikroskopa i EDS analizom pretražnim elektronskim mikroskopom. Analiza je provedena u poliranom i nagriženom...
Analiza mikrostrukture pri aditivnoj proizvodnji dupleks čelika električnim lukom i žicom
Analiza mikrostrukture pri aditivnoj proizvodnji dupleks čelika električnim lukom i žicom
Marija Karamarko
U teorijskom dijelu rada opisana je aditivna proizvodnja s posebnim osvrtom na proizvodnju čeličnih materijala postupkom aditivne proizvodnje električnim lukom i žicom (WAAM). Opisana su svojstva i zavarljivost dupleks čelika, a detaljnije je opisana njihova mikrostruktura. U eksperimentalnom dijelu rada ispitana su površinska svojstva i određeni parametri teksture površine uzorka izrađenog WAAM postupkom. Na uzorcima izrađenima WAAM postupkom ispitan je utjecaj parametara...
Analiza mikrostrukture zavarenog spoja Corten čelika
Analiza mikrostrukture zavarenog spoja Corten čelika
Bojan Bašić
Cilj rada je bio analizirati mikrostrukturu zavarenog spoja Corten čelika oznake S355J0WP (osnovni materijal, zonu utjecaja topline i metal zavara). Također je analiziran i uspoređen oksidni sloj na osnovnom materijalu i u području zavarenog spoja na uzorcima koji su kroz 200 dana bili izloženi djelovanju atmosfere u ruralnom, industrijskom i morskom okruženju. U teorijskom dijelu rada opisani su opći konstrukcijski čelici, te oblici i vrste korozije. Poseban naglasak stavljen je...
Analiza misije zrakoplova s aspekta ekonomike goriva
Analiza misije zrakoplova s aspekta ekonomike goriva
Marin Ivanković
Glavni cilj ovog rada je proučiti efekte nošenja viška goriva na ekonomsku bilancu misije koja se sastoji od dva ili više letova. Na početku se navodi problematika nošenja goriva uz iznošenje ograničenja opsega ovog rada. Potom se opisuje zrakoplov Airbus A320 koji se razmatra u ovom radu. Posebno se analiziraju geometrija zrakoplova, aerodinamička svojstva, pogonska skupina i slično, a poseban je naglasak dan na izradu modela potrošnje za motore razmatranog zrakoplova, unutar...
Analiza mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova u industrijskom postrojenju korištenjem alternativnih goriva
Analiza mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova u industrijskom postrojenju korištenjem alternativnih goriva
Matija Verbić
Emitiranjem stakleničkih plinova njihova koncentracija u atmosferi raste što uzrokuje efekt staklenika, odnosno klimatske promjene koje imaju sve veći utjecaj na život ljudi. U ovom radu prikazana je analiza mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova u odabranom industrijskom postrojenju korištenjem alternativnih goriva. Kao industrijsko postrojenje odabrana je energetski intenzivna cementna industrija koja emitira velike količine stakleničkog plina CO2. U prvome dijelu rada...

Pages