Pages

Analiza ponašanja vozila s prikolicom u ispitnoj proceduri s bočnom pobudom
Analiza ponašanja vozila s prikolicom u ispitnoj proceduri s bočnom pobudom
Josip Štivić
Vozila s prikolicom danas su čest sudionik u prometu te je stoga važno osigurati sigurno i efikasno sudjelovanje u prometu takvog vozila. Jedan od značajnih pobudnih faktora na stabilnost same prikolice jest bočna pobuda na prikolicu. Izvor bočne pobude može biti npr. bočni udar vjetra, djelovanje centrifugalne sile u vožnji zavojem, zakret volana, poprečni nagib podloge i sl. Ona uzrokuje smetnje u stabilnosti kako prikolice tako i vučnog vozila te može dovesti do gubitka...
Analiza ponašanja vozila u ispitnoj proceduri s vertikalnom pobudom
Analiza ponašanja vozila u ispitnoj proceduri s vertikalnom pobudom
Livia Abičić
Zbog ograničavanja brzine vožnje vozila i povećavanja sigurnosti prometovanja, na ceste se postavljaju različite prepreke za smirivanje prometa. U radu je analizirano ponašanje vozila prilikom prelaska preko prepreka za smirivanje prometa. Prikazano je zakonsko uređenje područja signalizacije i opreme za smirivanje prometa kao i prikaz i opisi različitih simulacijskih modela koji se koriste u analizi dinamike vozila u ispitnoj proceduri s vertikanom pobudom. Simulacije su izrađene u...
Analiza porinuća primjerom zakretnog saonika
Analiza porinuća primjerom zakretnog saonika
Renata Benković
Horizontalno građevno mjesto optimalna je tehnološka osnova za gradnju suvremenih brodova i objekata morske tehnike. Porinuće primjenom zakretnih saonika objekata građenih na horizontalnom građevnom mjestu relativno je nova i još uvijek nedovoljno istražena tehnologija koju karakterizira složena kinematika s dodatnim stupnjem slobode gibanja u odnosu na klasične načine porinuća. Razmatranje te nove tehnologije porinuća započeto je sistematizacijom postojećih klasičnih metoda...
Analiza posipanja česticama soli ovisno o geometriji i brzini vrtnje posipnog diska te veličini čestica metodom diskretnih elemenata
Analiza posipanja česticama soli ovisno o geometriji i brzini vrtnje posipnog diska te veličini čestica metodom diskretnih elemenata
Marko Mađer
U radu je obrađena tema „Analiza posipanja česticama soli ovisno o geometriji i brzini vrtnje posipnog diska te veličini čestica metodom diskretnih elemenata“. Tema se nadovezuje na temu završnog rada „Traktorski priključak za posipanje soli“, a u ovom radu se razrađuje i analizira sustav za distribuciju soli na podlogu. Ravnomjerno posipanje propisane mase posipnog materijala po jedinici površine (g/m2) nosi mnogobrojne prednosti, što ekonomske, što u vidu osiguravanja...
Analiza postojećeg stanja proizvodnog sustava uporabom statističkih metoda
Analiza postojećeg stanja proizvodnog sustava uporabom statističkih metoda
Damjan Čiča
Tema ovog rada je analiza postojećeg stanja proizvodnog sustava uporabom statističkih metoda. Kako je svrha svakog proizvodnog sustava zadovoljiti potrebe kupaca, to jest korisnika, vrlo je važno kontrolirati procese te težiti njihovom unaprjeđenju, s ciljem smanjenja troškova i povećanja kvalitete proizvoda, a i samog procesa. U ovom je radu stavljen naglasak na prilagodbu određene distribucije empirijskim podacima te identifikaciju izvora varijacije putem analize varijance. U...
Analiza postupaka osnivanja suhog doka
Analiza postupaka osnivanja suhog doka
Zvonimir Šako
Suhi dokovi su objekti u kojima se vrši remont ili gradnja broda. Za izgradnju ovog kapitalnog hidrotehničkog objekta potrebno je izvršiti analizu tla, ispitati utjecaj podzemnih voda te izraditi projektnu i izvedbenu dokumentaciju. Zastupljena su tri različita tipa suhog doka. Proces izgradnje odvija se na obalnom terenu ili na morskom dnu. Tijekom izgradnje koriste se mnogi elementi koji služe za ojačanje strukture, a materijal od kojeg se grade suhi dokovi armirani je beton. Tlocrt...
Analiza postupaka razgradnje nepomičnih pučinskih proizvodnih platformi
Analiza postupaka razgradnje nepomičnih pučinskih proizvodnih platformi
Ivan Fatović
Razgradnja (dekomisija) pučinskih proizvodnih platformi završni je dio životnog ciklusa jedne složene industrijske strukture. Iako relativno nova grana industrije, u posljednjem desetljeću doživljava snažan rast sa značajnim udjelom troškova u životnom vijeku proizvodne platforme. Razgradnja je u suštini obrnuti proces od izgradnje i kao takav obavezan je nakon završetka eksploatacije platforme. Suvremeni međunarodni standardi i državni zakoni obvezuju operatera polja na...
Analiza potencijala proizvodnje biomase iz brzorastućih nasada s neobrađenih poljoprivrednih zemljišta za korištenje u energetskim postrojenjima u Republici Hrvatskoj
Analiza potencijala proizvodnje biomase iz brzorastućih nasada s neobrađenih poljoprivrednih zemljišta za korištenje u energetskim postrojenjima u Republici Hrvatskoj
Antun Pfeifer
U ovom radu je obrađena mogućnost uzgoja energetskih nasada na neiskorištenom poljoprivrednom zemljištu u Republici Hrvatskoj. Hrvatska raspolaže s gotovo 3 000 000 ha poljoprivrednog zemljišta, ali se koristi samo oko 1 000 000 ha. Stoga je očito da postoji značajan potencijal koji se može koristiti mnogo efikasnije nego što je to danas slučaj. Izložene su vrste kultura kratkih ophodnji i energetskih usjeva koji se trenutno koriste u Europi za energetsku eksploataciju te su...
Analiza potrošnje energije zs hlađenje i grijanje karakteristične zgrade
Analiza potrošnje energije zs hlađenje i grijanje karakteristične zgrade
Leon Lepoša
Za potrebe „Završnog rada“ preddiplomskog dijela studija napravljena je analiza potrošnje energije za hlađenje i grijanje karakteristične zgrade u programskom sučelju „TRNSYS 16“. Analizirana su 24 različita slučaja u ovisnosti o tipu zgrade, gradu u kojem se nalaze te vrsti zasjenjenja na prozorima. Dobiveni rezultati su uspoređeni i verificirani sa danas prihvatljivim proračunskim alatima, te su dani neki opći prijedlozi i zaključci kako smanjiti potrošnju energije za...
Analiza potrošnje i proizvodnje energije prema Akcijskom planu učinkovitog gospodarenja energijom Općine Mljet
Analiza potrošnje i proizvodnje energije prema Akcijskom planu učinkovitog gospodarenja energijom Općine Mljet
Hrvoje Stančin
U vremenima kada obnovljivi izvori energije postaju sve dostupniji sa ekonomskog stajališta, vrijedi razmotriti njihov utjecaj na postojeći elektro-energetski sustav. Upravo to i jest tema ovog završnog rada. S obzirom da otoci vrlo često funkcioniraju kao zasebne cjeline, izrađivati simulacije i analizirati mogućnosti poboljšanja postojećeg energetskog sustava, postaje vrlo zanimljivo. Razlog zašto je odabran otok Mljet, leži u činjenici da on svojom geografskom pozicijom ima...
Analiza pouzdanosti motorne kosilice
Analiza pouzdanosti motorne kosilice
Matija Hoić
Cilj ovog rada je dati ocjenu pouzdanosti koncepata kosilica za travu FMEA metodom. Na početku će se razmatrati pojam pouzdanosti i njezin utjecaj na proizvod, njegove funkcije i karakteristike, kao i na prodajne rezultate. Iz ovog razmatranja proizaći će razlozi za sam postupak analize pouzdanosti kao podloge za njeno unapređenje. Slijedi prikaz FMEA metode analize pouzdanosti kao najčešće korištene metode. Razmotrit će se temeljni principi ove metode, njezin razvoj, razlozi...
Analiza pouzdanosti računalne radiografije
Analiza pouzdanosti računalne radiografije
Barbara Lojen
Računalna radiografija je jedna od novijih metoda nerazornih ispitivanja materijala koja se koristi pri održavanja zrakoplova i njegovih komponenata. Fosforne slikovne ploče zamjenjuju konvencionalnu upotrebu filma te pojednostavljuju rukovanje i skladištenje slikovnih zapisa. Kako bi se dokazala učinkovitost i sposobnost ispitivanja računalnom radiografijom temeljem smjernica i zahtjeva danih priručnikom MIL-HDBK-1823A provedeno je ispitivanje te su se na temelju dobivenih rezultata...

Pages