Pages

Analiza uzdužne granicne čvrstoće trupa broda oštećenog u sudaru
Analiza uzdužne granicne čvrstoće trupa broda oštećenog u sudaru
Ana Žarko
Stanje opterećenja pri kojem dolazi do kolapsa, definira se kao granično stanje. Kolaps broda kao složene nosive konstrukcije općenito se može definirati kao granično stanje nosivosti pri kojem konstrukcija gubi sposobnost otpora narinutom vanjskom opterećenju (vlačenje/tlačenje, savijanje, smik, uvijanje) i posljedica je kolapsa većeg broja elemenata konstrukcije [1]. Prije svega, brod može kolabrirati nakon sudara ili nasukavanja zbog neadekvatne uzdužne čvrstoće. Stoga je...
Analiza uzdužne granične čvrstoće tankostjene čelične konstrukcije
Analiza uzdužne granične čvrstoće tankostjene čelične konstrukcije
Marko Žarko
Tema ovog rada je analiza uzdužne granične čvrstoće tankostjene čelične konstrukcije, a ona je jedan od najvažnijih kriterija pri projektiranju velikih tankostjenih konstrukcija kao što je brod, zrakoplov, itd. Na uzdužnu graničnu čvrstoću tankostjene konstrukcije najveći utjecaj ima savojno opterećenje pa se granična čvrstoća izražava kao najveći iznos momenta unutrašnjih uzdužnih sila kojega je moguće ostvariti na poprečnom presjeku kritičnog uzdužnog dijela...
Analiza uzdužne granične čvrstoće trupa broda oštećenog uslijed nasukavanja
Analiza uzdužne granične čvrstoće trupa broda oštećenog uslijed nasukavanja
Maja Plavšić
U radu je provedena analiza uzdužne granične čvrstoće trupa broda oštećenog uslijed nasukavanja sukladno inkrementalno-iterativnoj proceduri na razini glavnog rebra za različite tipove brodova za prijevoz nafte sa dvostrukim opločenjem. Time je obuhvaćeno upoznavanje sa inkrementalno-iterativnom metodom, programom LUSA koji je modul za proračun uzdužne granične čvrstoće trupa broda, i zahtjevima za proračun uzdužne granične čvrstoće za oštećeni trup broda kroz...
Analiza uzdužne statičke i dinamičke stabilnosti putničkog hidroaviona
Analiza uzdužne statičke i dinamičke stabilnosti putničkog hidroaviona
Ozren Vranješ
Tema ovog diplomskog rada je analiza statičke i dinamičke uzdužne s tabilnosti putničkog hidroaviona nalik na DHC-6. Za provedbu te analize potrebno je odrediti uzdužni aerodinamički model te su metodom projektne aerodinamike određeni koeficijenti otpora, uzgona i momenta propinjanja za svaki segment konfiguracije te ukupni stacionarni i nestacionarni koeficijenti. U aerodinamički model je uključen i utjecaj plovaka, a u opisu ukupne normalne sile i momenta propinjanja uključen je...
Analiza uzdužne čvrstoće velikog putničkog broda za kružna putovanja u konceptualnoj fazi projekta
Analiza uzdužne čvrstoće velikog putničkog broda za kružna putovanja u konceptualnoj fazi projekta
Domagoj Daničić
Završni rad se bavi analizom uzdužne čvrstoće velikog putničkog broda (Post-Panamax klase) za kružna putovanja u konceptualnoj fazi projekta. U uvodu je dan kratki opis problematike uzdužne čvrstoće kod velikih putničkih brodova.Za zadanu geometriju i topologiju glavnog rebra (prema sličnom brodu) napravljen je proračun strukturnih elemenata glavnog rebra prema pravilima DNV ( Det Norske Veritas ) te se sa dobivenim rezultatima izradio MKE model prototipa korištenjem programa...
Analiza uzgona kombinacije tijelo-noseća površina
Analiza uzgona kombinacije tijelo-noseća površina
Dino Zrnić
Cilj završnog rada je dobiti raspodjelu cirkulacije na krilu, intenzitet izvora i dipola na tijelu te uz pomoć njih dobiti koeficijent ukupne normalne sile kombinacije tijelo-noseća površina. Razvijena metoda oslanja se na dvije različite metode: Weissinger metodu noseće linije za krilo i metoda izvora i dipola za tijelo. Strujanje fluida oko simetričnog krila modelira se potkovičastim vrtlozima, dok strujanje oko tijela modelira se linijskim izvorima i dipolima. Zbrajanjem sa...
Analiza uzroka loma ventilatorske lopatice
Analiza uzroka loma ventilatorske lopatice
Ivan Triplat
U radu je provedena analiza čvrstoće i vlastitih frekvencija ventilatorske lopatice koju proizvodi tvrtka ''Končar – Generatori i motori'' d.d., Zagreb, a koja služi za hlađenje statorskog i rotorskog namota električkog generatora. Analiziran je slučaj teoretskog pobjega generatora jer su u tom slučaju najveća opterećenja na lopatice. Za opterećenje lopatice uzete su sila tlaka uslijed strujanja zraka, centrifugalna inercijska sila, te tangencijalna inercijska sila uslijed...
Analiza vibracija uslijed periodičkog, impulsnog i neperiodičkog opterećenja
Analiza vibracija uslijed periodičkog, impulsnog i neperiodičkog opterećenja
Ivana Zore
U ovom radu je izvršena analiza odziva sustava s jednim stupnjem slobode gibanja u slučaju djelovanja periodičkog, impulsnog i neperiodičkog opterećenja. U slučaju periodičkog opterećenja analiza je provedena dvijema metodam matematičkom i numeričkom. Uslijed impulsnog opterećenja analiziran je slučaj kratkotrajnog opterećenja. U slučaju neperiodičkog opterećenja odziva je određen upotrebom numeričkog rješenja Duhamelovog integrala.
Analiza vremena komisioniranja pri različitim parametrima
Analiza vremena komisioniranja pri različitim parametrima
Bepo Lukač
Tema ovog rada je analiza podataka o vremenima izuzimanja dobivenih iz provedenog pokusa gdje su ispitanici podijeljeni u dvije dobne skupine simulirali ručno izuzimanje. Obradom podataka i primjenom statističkih alata dobiveni su grafički i statistički pokazatelji o utjecaju pojedinih faktora na vrijeme izuzimanja. Svi utjecaji detaljno su analizirani po razinama faktora. Posebna pozornost pridana je usporedbi dobnih skupina ispitanika do 50 i iznad 50 godina. Gledano je postoji li...
Analiza zapljuskivanja u djelomično ispunjenim tankovima
Analiza zapljuskivanja u djelomično ispunjenim tankovima
Nikola Vladimir
U ovom diplomskom radu obrađeni su problemi zapljuskivanja u djelomično ispunjenim tankovima, pod djelovanjem vanjske uzbude, tj. zadanog njihanja broda na valovima. U Uvodu rada ukazano je na važnost pomorstvenih svojstava broda i na neke povijesne podatke važne za razvoj teorije pomorstvenosti i brodogradnje uopće, te je dana definicija zapljuskivanja, i još nekoliko podataka koji predočavaju, kako ekonomsku važnost zapljuskivanja, tako i njegovu nelinearnu i slučajnu, a time i...
Analiza zavarenih spojeva okvira motocikla primjenom programa Sysweld
Analiza zavarenih spojeva okvira motocikla primjenom programa Sysweld
Luka Čović
Cijevne šasije kroz povijest mijenjale su se s ciljem poboljšanja sigurnosti, nosivosti, voznih svojstava itd. Trend korištenja lakših materijala vidljiv je u svim poljima pa tako i pri izradi šasija. Odabran je niskolegirani krom molibdenski čelik zbog svojih svojstava kao što su čvrstoća, krutost, otvrdnjivost, otpornost na trošenje, otpornost na koroziju, dobra obradivost, dobra zavarljivost. Napravljen je Solidworks model šasije prilikom čega su korištene dimenzije...
Analiza čvrstoće kompozitne ramenjače aviona za natjecanje Air Cargo Challenge
Analiza čvrstoće kompozitne ramenjače aviona za natjecanje Air Cargo Challenge
Ivan Pađen
Predmet ovog rada je analiza čvrstoće postojeće kompozitne ramenjače i konačno dimenzioniranje korištenjem metode iteriranja. Prvo poglavlje je uvod. U drugom poglavlju opisan je projekt letjelice čija se konstrukcija razmatrala te su dani tehnički podaci. Treće poglavlje daje uvid u konstrukciju ramenjače, dimenzije i materijale struka i pojaseva. U četvrtom se poglavlju razmatra model opterećenja korišten u analizi. Opterećenje konstrukcije je definirano kao savijanje u tri...

Pages