Pages

Algoritam rojeva čestica u učenju neuronske mreže
Algoritam rojeva čestica u učenju neuronske mreže
Ivan Čović
U ovom radu opisani su algoritmi učenja neuronske mreže povratnim prostiranjem pogreške i algoritam optimizacije rojem čestica (PSO). Obrađena su dva klasična primjera (XOR i Iris set) u učenju neuronskih mreža, pomoću dvije navedene metode učenja neuronskih mreža. Uspoređuju se svojstva algoritama nakon izvođenja primjera kao što su: konvergencija greške, veličina greške, te brzina izvođenja algoritma u zadanim parametrima. Uz to, u uvodu se opisuje učenje i glavne...
Algoritam za automatsku lokalizaciju markera pacijenta u volumetrijskim snimkama
Algoritam za automatsku lokalizaciju markera pacijenta u volumetrijskim snimkama
Bruno Grgić
Razvojem robotike i sve većom integracijom robotskih rješenja u svim ljudskim djelatnostima, neizbježno je širenje njihove primjene u raznim područjima medicine. Visoka razina ponovljivosti i preciznosti pruža priliku povećati sigurnost procesa koji se i dalje obavljaju ručno. Eliminacijom repetitivnih postupaka njihovom automatizacijom može se povećati efikasnost procesa. U kirurškim zahvatima, koji su iznimno vremenski ograničeni, uvođenje bržih i standardiziranih...
Algoritam za robotsku paletizaciju predmeta različitih oblika
Algoritam za robotsku paletizaciju predmeta različitih oblika
Marko Šimić
U ovom radu razvijen je heuristički tip algoritma za autonomnu robotsku paletizaciju predmeta rada različitih dimenzija. Svi predmeti rada istih su visina te dolaze u radni prostor robota pojedinačno jedan za drugim. Robot Fanuc M-10iA svojim vizijskim sustavom prepoznaje geometrije predmeta te prema postojećem stanju na paleti donosi procjenu najpovoljnijeg mjesta odlaganja trenutnog predmeta na paletu ili na međuprostor za odlaganje nepovoljnih predmeta. Algoritam je razvijen na...
Algoritmi strojnog učenja primijenjeni na zadanom skupu podataka
Algoritmi strojnog učenja primijenjeni na zadanom skupu podataka
Anja Gelo
U svijetu podataka i velike količine informacija algoritmi umjetne inteligencije postaju sve značajniji. U ovisnosti o vrsti i strukturi podataka te metodi strojnog učenja algoritmi se koriste prilikom predviđanja, odlučivanja, klasifikacije, prepoznavanja i slično. U ovom radu opisane su i objašnjene tri klasifikacijske neparametarske metode strojnog učenja koje pripadaju nadgledanom učenju – stroj potpornih vektora, algoritam k-najbližih susjeda te stablo odluke. Sva tri...
Algoritmi traženja optimalnog puta u prostoru s preprekama
Algoritmi traženja optimalnog puta u prostoru s preprekama
Darko Dokladal
U okviru ovog završnog rada opisan je algoritam pronalaska puta. Algoritam je sposoban pronaći put od početne pozicije do cilja, a da pritom izbjegava prepreke uz uvjet optimalnosti. U prvom poglavlju dan je kratak opis razvojnog okruženja algoritma u Pythonu, zatim opis rada algoritama. Algoritam koristi heuristiku, te je kratko objašnjeno što je heuristika i njena važnost. \Načinjeni program može učitati realnu sliku prostora te iz slike prikupiti informacije o objektima koje je...
Alkalni elektrolitički članak u funkciji elektrolize vode i generatora električne energije
Alkalni elektrolitički članak u funkciji elektrolize vode i generatora električne energije
Jadran Barač
Proizvodnja električne energije iz solarne energije bez popratne proizvodnje CO2 bitna je i s gledišta sigurnosti opskrbe i s gledišta zaštite okoliša. Osnovne tehnološke komponente u sustavu kojim se danas može riješiti takav zadatak su fotonaponski kolektori, elektrolizator, spremnik vodika i vodikov gorivni članak te voda kao osnovni radni medij. Zbog svega toga u fokusu ovog rada nalazi se kontrukcija eksperimentalnog elektrolitičkog članka s kalijevom lužinom kao...
Alkidni premazi za zaštitu ugljičnog čelika od korozije
Alkidni premazi za zaštitu ugljičnog čelika od korozije
Josipa Marić
Rad se sastoji od teorijskog i eksperimentalnog dijela. U teorijskom dijelu rada obrađene su opće informacije o koroziji te zaštiti organskim premazima. Opisane su komponente premaza, priprema površine uzoraka te različiti načini sušenja premaza. U 4. poglavlju predstavljeni su premazi na bazi alkida, jedni od najkorištenijih premaza zbog svojih svojstva i cjenovne prihvatljivosti. Također su opisani i vodorazrjedivi premazi zbog svoje ekološke prihvatljivosti i smanjene...
Alternativni pogon daske za jedrenje
Alternativni pogon daske za jedrenje
Dario Jušić
U ovom radu se obrađuje problematika vezana uz izradu dodatne opreme za pogon ljudskom snagom namijenjene jednostavnoj instalaciji na postojećoj dasci za jedrenje. Cilj je prikazati idejno i konstrukcijsko rješenje koje zadovoljava svoju funkciju u predviđenoj okolini koja je specifična i postavlja posebne zahtjeve na konstrukcijska rješenja koja nerijetko značajno odstupaju od onih na koja su namijenjena eksploataciji u normalnim uvjetima. U radu su prikazana moguća...
Aluminijski kompozitni materijali u suvremenoj automobilskoj industriji
Aluminijski kompozitni materijali u suvremenoj automobilskoj industriji
Luka Bukovac
Rad prikazuje svojstva, sastav i vrste aluminijskih kompozitnih materijala koji se koriste u suvremenoj automobilskoj industriji te njihove suvremene postupke dobivanja. Aluminijski kompozitni materijali imaju široku primjenu u suvremenim automobilskim industrijama. Njihove karakteristike su temeljene na upotrebi ojačala kako bi se poboljšala učinkovitost i svojstva matrice. Ojačala se najčešće pojavljuju u tri oblika - viskeri, vlakna i žice. Mehanička, fizikalna i tribološka...
Aluminotermijsko zavarivanje tračnica
Aluminotermijsko zavarivanje tračnica
Dražen Ilić
U radu je opisana problematika aluminotermijskog zavarivanja tračnica. U uvodnom, teorijskom dijelu dane su osnovne informacije o povijesti i razvoju zavarivanja i tračnica. U teoretskom dijelu je opisana uloga tračnica, načinu njihove proizvodnje, vrstama koje postoje. Opisana je kratka povijest aluminotermijskog zavarivanja te sam proces, s prednostima i nedostacima. Aluminotermijski postupak zavarivanja je doživio pravi procvat u željezničkom prometu zbog svoje jednostavnosti,...
Ambalaža i pakiranje meda u saću
Ambalaža i pakiranje meda u saću
Nikola Šimunić
U radu je opisana problematika koja se veže uz proizvodnju i procese pakiranja meda u saću. Opisan je med, njegova fizikalna i kemijska svojstva, te vrste meda. Ukratko su opisani i ostali pčelinji proizvodi, a poseban osvrt dan je na med u saću.Za med u saću podrobno su navedeni načini proizvodnje pomoću sekcija, te prednosti i nedostatci koji se uz njih vežu. Usporedbom nekoliko metoda proizvodnje meda u saću, za daljnja razmatranja odabrana je proizvodnja meda u saću Rossovim...
Anaerobna digestija biorazgradivog komunalnog otpada
Anaerobna digestija biorazgradivog komunalnog otpada
Patrik Matić
Ovim radom razrađuje se bioplinsko postrojenje za obradu biorazgradivog otpada za područje Istarske županije na idejnoj razini. Prvi dio rada opisuje problematiku zbrinjavanja otpada, kako u Europskoj uniji tako i u Hrvatskoj. Naglasak je na nesrazmjeru između proizvodnje otpada naspram njegove oporabe; prevelike količine otpada bivaju odložene na odlagalištima umjesto da se odvajanjem na mjestu nastanka ili naknadnom separacijom dobiva čista frakcija, spremna za daljnju obradu i...

Pages