Pages

Algebarski pristup identifikaciji parametara autonomnih letjelica u realnom vremenu
Algebarski pristup identifikaciji parametara autonomnih letjelica u realnom vremenu
Marko Barišić
U ovom radu razmatrana je algebarska metoda identifikacije parametara u realnom vremenu. Algebarska metoda omogu´cuje skoro trenutnu estimaciju realnih parametara sustava te je stoga primijenjena na problem identifikacije parametara autonomne letjelice u realnom vremenu. U prvom dijelu rada na modelu mehaničkog oscilatora implementirane su asimptotske metode algebarske identifikacije te zatim ne asimptotska konvencionalna metoda identifikacije parametara zasnovana na algebarskim...
Algoritam bočnog parkiranja vozila
Algoritam bočnog parkiranja vozila
Antonija Marčina
Cilj ovog rada je izraditi algoritam za paralelno parkiranje vozila, rad obuhvaća kinematiku parkiranja, matematički model na kojem se temelji algoritam i testiranje algoritma Lego EV3 vozilom. Drugo poglavlje je pregled sustava automatskog parkiranja, od samih početaka i ideja o pomoći pri parkiranju do suvremenih sustava ugrađenih u vozila. U trećem poglavlju razrađen je tijek parkiranja, temeljen na Ackermannovom principu zakretne geometrije, opisan je cjelokupni postupak...
Algoritam rojeva čestica u učenju neuronske mreže
Algoritam rojeva čestica u učenju neuronske mreže
Ivan Čović
U ovom radu opisani su algoritmi učenja neuronske mreže povratnim prostiranjem pogreške i algoritam optimizacije rojem čestica (PSO). Obrađena su dva klasična primjera (XOR i Iris set) u učenju neuronskih mreža, pomoću dvije navedene metode učenja neuronskih mreža. Uspoređuju se svojstva algoritama nakon izvođenja primjera kao što su: konvergencija greške, veličina greške, te brzina izvođenja algoritma u zadanim parametrima. Uz to, u uvodu se opisuje učenje i glavne...
Algoritam za automatsku lokalizaciju markera pacijenta u volumetrijskim snimkama
Algoritam za automatsku lokalizaciju markera pacijenta u volumetrijskim snimkama
Bruno Grgić
Razvojem robotike i sve većom integracijom robotskih rješenja u svim ljudskim djelatnostima, neizbježno je širenje njihove primjene u raznim područjima medicine. Visoka razina ponovljivosti i preciznosti pruža priliku povećati sigurnost procesa koji se i dalje obavljaju ručno. Eliminacijom repetitivnih postupaka njihovom automatizacijom može se povećati efikasnost procesa. U kirurškim zahvatima, koji su iznimno vremenski ograničeni, uvođenje bržih i standardiziranih...
Algoritam za robotsku paletizaciju predmeta različitih oblika
Algoritam za robotsku paletizaciju predmeta različitih oblika
Marko Šimić
U ovom radu razvijen je heuristički tip algoritma za autonomnu robotsku paletizaciju predmeta rada različitih dimenzija. Svi predmeti rada istih su visina te dolaze u radni prostor robota pojedinačno jedan za drugim. Robot Fanuc M-10iA svojim vizijskim sustavom prepoznaje geometrije predmeta te prema postojećem stanju na paleti donosi procjenu najpovoljnijeg mjesta odlaganja trenutnog predmeta na paletu ili na međuprostor za odlaganje nepovoljnih predmeta. Algoritam je razvijen na...
Alternativni pogon daske za jedrenje
Alternativni pogon daske za jedrenje
Dario Jušić
U ovom radu se obrađuje problematika vezana uz izradu dodatne opreme za pogon ljudskom snagom namijenjene jednostavnoj instalaciji na postojećoj dasci za jedrenje. Cilj je prikazati idejno i konstrukcijsko rješenje koje zadovoljava svoju funkciju u predviđenoj okolini koja je specifična i postavlja posebne zahtjeve na konstrukcijska rješenja koja nerijetko značajno odstupaju od onih na koja su namijenjena eksploataciji u normalnim uvjetima. U radu su prikazana moguća...
Aluminijski kompozitni materijali u suvremenoj automobilskoj industriji
Aluminijski kompozitni materijali u suvremenoj automobilskoj industriji
Luka Bukovac
Rad prikazuje svojstva, sastav i vrste aluminijskih kompozitnih materijala koji se koriste u suvremenoj automobilskoj industriji te njihove suvremene postupke dobivanja. Aluminijski kompozitni materijali imaju široku primjenu u suvremenim automobilskim industrijama. Njihove karakteristike su temeljene na upotrebi ojačala kako bi se poboljšala učinkovitost i svojstva matrice. Ojačala se najčešće pojavljuju u tri oblika - viskeri, vlakna i žice. Mehanička, fizikalna i tribološka...
Aluminotermijsko zavarivanje tračnica
Aluminotermijsko zavarivanje tračnica
Dražen Ilić
U radu je opisana problematika aluminotermijskog zavarivanja tračnica. U uvodnom, teorijskom dijelu dane su osnovne informacije o povijesti i razvoju zavarivanja i tračnica. U teoretskom dijelu je opisana uloga tračnica, načinu njihove proizvodnje, vrstama koje postoje. Opisana je kratka povijest aluminotermijskog zavarivanja te sam proces, s prednostima i nedostacima. Aluminotermijski postupak zavarivanja je doživio pravi procvat u željezničkom prometu zbog svoje jednostavnosti,...
Analitička usporedba Euler-Bernoullijeve i Timošenkove teorije savijanja grede
Analitička usporedba Euler-Bernoullijeve i Timošenkove teorije savijanja grede
Kristijan Kubik
Tema ovog rada analitička je usporedba Euler Bernoullijeve i Timošenkove teorije savijanja grede. Kroz povijesni pregled razvoja teorije savijanja grede, upoznajemo se sa temeljnim problemima i pretpostavkama koje se moraju uvesti kako bi se formulacija teorije savijanja mogla na razumljiv i smislen način protumačiti te kako bi pronašla mjesto u inženjerskoj praksi. Prikazani su detaljni izvodi Euler-Bernoullijeve i Timošenkove teorije savijanja grede, kao i međusobna usporedba...
Analitički model za predviđanje naprezanja u parodontnom ligamentu kod ortodontske terapije
Analitički model za predviđanje naprezanja u parodontnom ligamentu kod ortodontske terapije
Antonio Jurić
U radu su prikazani analitički modeli za predviđanje naprezanja u parodontnom ligamentu kod ortodontske terapije. Ortodoncija kao specijalistička grana stomatologije predstavljena je u uvodnom prvom poglavlju. Navedeni su primarni ciljevi i trenutni izbori liječenja te njihove prednosti i nedostaci. U drugom poglavlju prikazana je klasifikacija i morfologija zubi te je opisana građa i funkcija zubi kao i okolnih tkiva. Posebno su naglašeni parodontni ligament i alveolna kost jer...
Analitički pristup dinamici kotača uzrokovanoj neravninama na kolniku
Analitički pristup dinamici kotača uzrokovanoj neravninama na kolniku
Hrvoje Štefančić
Završni rad sadrži uvodna razmatranja u kojima je sustav neovisnog ovjesa rasčlanjen na dijelove. Pojašnjen je smještaj na vozilu i opisana je svrha ugradnje ovjesa na vozilo. Opisane su funkcije i napravljena je podjela prema vrsti izvedbe sustava ovjesa. Slijedi analiza i opis radova na temu načina izračunavanja, predviđanja, modeliranja i analize kontaktnih sila s podlogom, procjenjivanja povećanja dinamičkog faktora prenesenog opterećenja na podlogu i prigušna...
Analiza Strategije održivog razvoja - Zeleni plan Istre i izgradnje bloka C termoelektrane Plomin
Analiza Strategije održivog razvoja - Zeleni plan Istre i izgradnje bloka C termoelektrane Plomin
Carlo Vale
U ovom završnom radu analizirano je ponašanje energetskog sustava Istarske županije prema strategiji održivog razvoja – Zeleni plan Istre, uključujući planove za izgradnju bloka C termoelektrane Plomin. U vidu završnog rada, osim referentnog modela za 2012. godinu koji uključuje TE Plomin I i II, analizirano je još nekoliko scenarija za 2030. godinu u računalnom programu EnergyPLAN. Prvi scenarij, osim postrojenja predviđenih Zelenim planom, uključuje gradnju TE Plomin na...

Pages