Pages

Analiza statičke stabilnosti i ravnotežnog leta ultra-lakog zrakoplova
Analiza statičke stabilnosti i ravnotežnog leta ultra-lakog zrakoplova
Kristijan Ruklić
Cilj ovog završnog rada je analizirati uzdužnu statičku stabilnost i ravnotežni let ultra-lakog zrakoplova za različite uvjete leta. Analizom se ostvaruje uvid u dio mogućnosti uporabe zrakoplova. Ultra-laki zrakoplov, koji se razmatra, predstavlja repliku zrakoplova Zlin XII. Nakon definirane geometrije, određeni su ukupni stacionarni koeficijenti normalne sile i momenta propinjanja čime je određen aerodinamički model. Određivanjem koeficijenata, omogućena je provjera...
Analiza strujanja i prijelaza topline u odjeljku motora lakog zrakoplova korištenjem numeričke mehanike fluida
Analiza strujanja i prijelaza topline u odjeljku motora lakog zrakoplova korištenjem numeričke mehanike fluida
Dino Zrnić
U ovom radu predstavljen je prikaz hladenja i analiza strujanja i prijelaza topline u odjeljku motora lakog zrakoplova korištenjem numeričke mehanike fluida. Kako propeler ima veliki utjecaj na ulaznu struju zraka u odjeljak motora gdje se odvija hladenje, napravljena je zasebna numerička simulacija rada propelera. Ovom simulacijom proučavani su stlačivi efekti strujanja s ciljem dobivanja točnih sila i momenata za veće područje rada motora. Ti podatci su potrebni kako bi se pomoću...
Analiza uzdužne statičke i dinamičke stabilnosti putničkog hidroaviona
Analiza uzdužne statičke i dinamičke stabilnosti putničkog hidroaviona
Ozren Vranješ
Tema ovog diplomskog rada je analiza statičke i dinamičke uzdužne s tabilnosti putničkog hidroaviona nalik na DHC-6. Za provedbu te analize potrebno je odrediti uzdužni aerodinamički model te su metodom projektne aerodinamike određeni koeficijenti otpora, uzgona i momenta propinjanja za svaki segment konfiguracije te ukupni stacionarni i nestacionarni koeficijenti. U aerodinamički model je uključen i utjecaj plovaka, a u opisu ukupne normalne sile i momenta propinjanja uključen je...
Analiza uzgona kombinacije tijelo-noseća površina
Analiza uzgona kombinacije tijelo-noseća površina
Dino Zrnić
Cilj završnog rada je dobiti raspodjelu cirkulacije na krilu, intenzitet izvora i dipola na tijelu te uz pomoć njih dobiti koeficijent ukupne normalne sile kombinacije tijelo-noseća površina. Razvijena metoda oslanja se na dvije različite metode: Weissinger metodu noseće linije za krilo i metoda izvora i dipola za tijelo. Strujanje fluida oko simetričnog krila modelira se potkovičastim vrtlozima, dok strujanje oko tijela modelira se linijskim izvorima i dipolima. Zbrajanjem sa...
Analiza zavarenih spojeva okvira motocikla primjenom programa Sysweld
Analiza zavarenih spojeva okvira motocikla primjenom programa Sysweld
Luka Čović
Cijevne šasije kroz povijest mijenjale su se s ciljem poboljšanja sigurnosti, nosivosti, voznih svojstava itd. Trend korištenja lakših materijala vidljiv je u svim poljima pa tako i pri izradi šasija. Odabran je niskolegirani krom molibdenski čelik zbog svojih svojstava kao što su čvrstoća, krutost, otvrdnjivost, otpornost na trošenje, otpornost na koroziju, dobra obradivost, dobra zavarljivost. Napravljen je Solidworks model šasije prilikom čega su korištene dimenzije...
Analiza čvrstoće kompozitne ramenjače aviona za natjecanje Air Cargo Challenge
Analiza čvrstoće kompozitne ramenjače aviona za natjecanje Air Cargo Challenge
Ivan Pađen
Predmet ovog rada je analiza čvrstoće postojeće kompozitne ramenjače i konačno dimenzioniranje korištenjem metode iteriranja. Prvo poglavlje je uvod. U drugom poglavlju opisan je projekt letjelice čija se konstrukcija razmatrala te su dani tehnički podaci. Treće poglavlje daje uvid u konstrukciju ramenjače, dimenzije i materijale struka i pojaseva. U četvrtom se poglavlju razmatra model opterećenja korišten u analizi. Opterećenje konstrukcije je definirano kao savijanje u tri...
Analiza čvrstoće nekonvencionalne i konvencionalne konstrukcije krila aviona
Analiza čvrstoće nekonvencionalne i konvencionalne konstrukcije krila aviona
Matea Lišnić
Sadržaj ovoga rada sastavljen je iz dvije cjeline. Prva cjelina prikazuje novosti u svjetu zrakoplovnih konstrukcija proizvedenih aditivnim tehlogijama. Naglasak pri razmatranju novih konstrukcija jest na njihovoj nestandardnoj morfologiji. Ova cjelina također opisuje načine proizvodnje prikladne za izradu pojedinih dijelova uzimajući u obzir materijale od kojih će dio biti izrađen i svojstva koja nam omogućava pojedina metoda. U drugoj cjelini napravljena je analiza krila...
Analiza čvrstoće pojednostavljene kompozitne konstrukcije krila opterećene inercijskim silama
Analiza čvrstoće pojednostavljene kompozitne konstrukcije krila opterećene inercijskim silama
Ivica Finzir
Zadatak ovog rada je provedba analize čvrstoće konstrukcije krila u karakterističnim točkama V-n dijagrama prema propisima agencije EASA. Analiza je izvršena u programu Abaqus. Prvo poglavlje opisuje princip konstruiranja zrakoplova prateći propis EASA CS-23 Amendment 4. Prikazan je i kratki pregled upotrebe kompozita u zrakoplovnim konstrukcijama. Drugo poglavlje opisuje CAD model krila upotrebljen u analizi. Treće poglavlje opisuje aerodinamičko opterećenje krila u programu XFLR5...
Analiza čvrstoće pojednostavljene konstrukcije strelastog krila
Analiza čvrstoće pojednostavljene konstrukcije strelastog krila
Stanko Krišto
Sadržaj ovog rada sastavljen je od dvije cjeline. Prva cjelina prikazuje osnovne konstrukcijske elemente krila. Naglasak u prvoj cjelini je na prikazu različitih izvedbi osnovnih konstruktivnih elemenata krila, njihovoj povezanosti i materijalu od kojeg su izrađeni. Druga cjelina se sastoji od numeričkog proračuna pojednostavljene konstrukcije strelastog krila. Proračun je proveden u programskom paketu Abaqus/Standard, dok je geometrija konstrukcije napravljena u programskom paketu...
Analiza čvrstoće pojednostavljene metalne konstrukcije krila opterećene inercijskim silama
Analiza čvrstoće pojednostavljene metalne konstrukcije krila opterećene inercijskim silama
Ivan Radošević
Cilj ovog završnog rada je provesti analizu čvrstoće krila lakog civilnog aviona s obzirom na inercijske sile pri manevriranju i zapuhu vjetra primjenom metode konačnih elemenata (engl. Finite Element Method). Prema EASA-inim normama konstruiran je osnovni V-n dijagram. Raspodjela aerodinamičkog opterećenja određena je u programu XFLR5. Numerički proračun čvrstoće odrađen je u programu Abaqus. Aerodinamičko opterećenje je modelirano kao dvodimenzijsko polje tlaka na donjaci...
Bioplinsko kogeneracijsko postrojenje na biorazgradivi otpad
Bioplinsko kogeneracijsko postrojenje na biorazgradivi otpad
Domagoj Janković
Anaerobna digestija, proces proizvodnje bioplina, ima ekonomske i ekološke prednosti. Veliki energetski potencijal stoji iza bioplina odnosno bioplinskih postrojenja te je ono tema ovog diplomskog rada. Proizvodnja energije predmetnog bioplinskog postrojenja iz bioplina ostvaruje se plinskim Otto motorom. Spoznajom kako je ukupna korisnost, uključujući električnu i toplinsku energiju, plinskog motora 40,9 % razmatra se alternativa upotrebe bioplina (primarne energije)....
Blok-spregnuti algoritam za dvo-jednadžbene modele turbulencije
Blok-spregnuti algoritam za dvo-jednadžbene modele turbulencije
Robert Keser
Korištenje modernih implictno spregnutih algoritama za povezivanje jednadžbi brzine i tlaka dovelo je do znatno brže konvergencije rješenja u usporedbi s tradicionalnim odvojenim algoritmima. Prilikom simulacije turbulentnih strujanja spregnutim rješavačima brzine i tlaka konvergenciju rješenja često ograničava odvojeno rješavanje jednadžbi modela turbulencije, stoga se u ovom radu razmatra implicitno sprezanje dvojednadžbenih modela turbulencije. Prije implementacije...

Pages