Pages

Algoritam rojeva čestica u učenju neuronske mreže
Algoritam rojeva čestica u učenju neuronske mreže
Ivan Čović
U ovom radu opisani su algoritmi učenja neuronske mreže povratnim prostiranjem pogreške i algoritam optimizacije rojem čestica (PSO). Obrađena su dva klasična primjera (XOR i Iris set) u učenju neuronskih mreža, pomoću dvije navedene metode učenja neuronskih mreža. Uspoređuju se svojstva algoritama nakon izvođenja primjera kao što su: konvergencija greške, veličina greške, te brzina izvođenja algoritma u zadanim parametrima. Uz to, u uvodu se opisuje učenje i glavne...
Algoritam za automatsku lokalizaciju markera pacijenta u volumetrijskim snimkama
Algoritam za automatsku lokalizaciju markera pacijenta u volumetrijskim snimkama
Bruno Grgić
Razvojem robotike i sve većom integracijom robotskih rješenja u svim ljudskim djelatnostima, neizbježno je širenje njihove primjene u raznim područjima medicine. Visoka razina ponovljivosti i preciznosti pruža priliku povećati sigurnost procesa koji se i dalje obavljaju ručno. Eliminacijom repetitivnih postupaka njihovom automatizacijom može se povećati efikasnost procesa. U kirurškim zahvatima, koji su iznimno vremenski ograničeni, uvođenje bržih i standardiziranih...
Algoritam za robotsku paletizaciju predmeta različitih oblika
Algoritam za robotsku paletizaciju predmeta različitih oblika
Marko Šimić
U ovom radu razvijen je heuristički tip algoritma za autonomnu robotsku paletizaciju predmeta rada različitih dimenzija. Svi predmeti rada istih su visina te dolaze u radni prostor robota pojedinačno jedan za drugim. Robot Fanuc M-10iA svojim vizijskim sustavom prepoznaje geometrije predmeta te prema postojećem stanju na paleti donosi procjenu najpovoljnijeg mjesta odlaganja trenutnog predmeta na paletu ili na međuprostor za odlaganje nepovoljnih predmeta. Algoritam je razvijen na...
Alkalni elektrolitički članak u funkciji elektrolize vode i generatora električne energije
Alkalni elektrolitički članak u funkciji elektrolize vode i generatora električne energije
Jadran Barač
Proizvodnja električne energije iz solarne energije bez popratne proizvodnje CO2 bitna je i s gledišta sigurnosti opskrbe i s gledišta zaštite okoliša. Osnovne tehnološke komponente u sustavu kojim se danas može riješiti takav zadatak su fotonaponski kolektori, elektrolizator, spremnik vodika i vodikov gorivni članak te voda kao osnovni radni medij. Zbog svega toga u fokusu ovog rada nalazi se kontrukcija eksperimentalnog elektrolitičkog članka s kalijevom lužinom kao...
Alternativni pogon daske za jedrenje
Alternativni pogon daske za jedrenje
Dario Jušić
U ovom radu se obrađuje problematika vezana uz izradu dodatne opreme za pogon ljudskom snagom namijenjene jednostavnoj instalaciji na postojećoj dasci za jedrenje. Cilj je prikazati idejno i konstrukcijsko rješenje koje zadovoljava svoju funkciju u predviđenoj okolini koja je specifična i postavlja posebne zahtjeve na konstrukcijska rješenja koja nerijetko značajno odstupaju od onih na koja su namijenjena eksploataciji u normalnim uvjetima. U radu su prikazana moguća...
Aluminijski kompozitni materijali u suvremenoj automobilskoj industriji
Aluminijski kompozitni materijali u suvremenoj automobilskoj industriji
Luka Bukovac
Rad prikazuje svojstva, sastav i vrste aluminijskih kompozitnih materijala koji se koriste u suvremenoj automobilskoj industriji te njihove suvremene postupke dobivanja. Aluminijski kompozitni materijali imaju široku primjenu u suvremenim automobilskim industrijama. Njihove karakteristike su temeljene na upotrebi ojačala kako bi se poboljšala učinkovitost i svojstva matrice. Ojačala se najčešće pojavljuju u tri oblika - viskeri, vlakna i žice. Mehanička, fizikalna i tribološka...
Aluminotermijsko zavarivanje tračnica
Aluminotermijsko zavarivanje tračnica
Dražen Ilić
U radu je opisana problematika aluminotermijskog zavarivanja tračnica. U uvodnom, teorijskom dijelu dane su osnovne informacije o povijesti i razvoju zavarivanja i tračnica. U teoretskom dijelu je opisana uloga tračnica, načinu njihove proizvodnje, vrstama koje postoje. Opisana je kratka povijest aluminotermijskog zavarivanja te sam proces, s prednostima i nedostacima. Aluminotermijski postupak zavarivanja je doživio pravi procvat u željezničkom prometu zbog svoje jednostavnosti,...
Anaerobna digestija biorazgradivog komunalnog otpada
Anaerobna digestija biorazgradivog komunalnog otpada
Patrik Matić
Ovim radom razrađuje se bioplinsko postrojenje za obradu biorazgradivog otpada za područje Istarske županije na idejnoj razini. Prvi dio rada opisuje problematiku zbrinjavanja otpada, kako u Europskoj uniji tako i u Hrvatskoj. Naglasak je na nesrazmjeru između proizvodnje otpada naspram njegove oporabe; prevelike količine otpada bivaju odložene na odlagalištima umjesto da se odvajanjem na mjestu nastanka ili naknadnom separacijom dobiva čista frakcija, spremna za daljnju obradu i...
Analitička usporedba Euler-Bernoullijeve i Timošenkove teorije savijanja grede
Analitička usporedba Euler-Bernoullijeve i Timošenkove teorije savijanja grede
Kristijan Kubik
Tema ovog rada analitička je usporedba Euler Bernoullijeve i Timošenkove teorije savijanja grede. Kroz povijesni pregled razvoja teorije savijanja grede, upoznajemo se sa temeljnim problemima i pretpostavkama koje se moraju uvesti kako bi se formulacija teorije savijanja mogla na razumljiv i smislen način protumačiti te kako bi pronašla mjesto u inženjerskoj praksi. Prikazani su detaljni izvodi Euler-Bernoullijeve i Timošenkove teorije savijanja grede, kao i međusobna usporedba...
Analitički model za predviđanje naprezanja u parodontnom ligamentu kod ortodontske terapije
Analitički model za predviđanje naprezanja u parodontnom ligamentu kod ortodontske terapije
Antonio Jurić
U radu su prikazani analitički modeli za predviđanje naprezanja u parodontnom ligamentu kod ortodontske terapije. Ortodoncija kao specijalistička grana stomatologije predstavljena je u uvodnom prvom poglavlju. Navedeni su primarni ciljevi i trenutni izbori liječenja te njihove prednosti i nedostaci. U drugom poglavlju prikazana je klasifikacija i morfologija zubi te je opisana građa i funkcija zubi kao i okolnih tkiva. Posebno su naglašeni parodontni ligament i alveolna kost jer...
Analitički pristup dinamici kotača uzrokovanoj neravninama na kolniku
Analitički pristup dinamici kotača uzrokovanoj neravninama na kolniku
Hrvoje Štefančić
Završni rad sadrži uvodna razmatranja u kojima je sustav neovisnog ovjesa rasčlanjen na dijelove. Pojašnjen je smještaj na vozilu i opisana je svrha ugradnje ovjesa na vozilo. Opisane su funkcije i napravljena je podjela prema vrsti izvedbe sustava ovjesa. Slijedi analiza i opis radova na temu načina izračunavanja, predviđanja, modeliranja i analize kontaktnih sila s podlogom, procjenjivanja povećanja dinamičkog faktora prenesenog opterećenja na podlogu i prigušna...
Analitičko određivanje pomaka zuba
Analitičko određivanje pomaka zuba
Antonio Ojdanić
Cilj ovog završnog rada bio je izraditi modele gornje desne polovine čeljusti s pripadajućim jednokorijenskim zubima prije i nakon ortodontske terapije na temelju CBCT snimki pacijenta. Analitički su određeni pomaci svakog zuba prije i nakon terapije, kao i zakret zuba. Završni rad je sastavljen od dva dijela. Prvi dio je teoretski u kojem su obrađeni osnovni pojmovi kao što su: osnovni dijelovi zuba, njihova građa, potporne strukture te zubne anomalije koje se mogu ...

Pages