Pages

Hladno izostatsko prešanje
Hladno izostatsko prešanje
Ružica Budim
U radu su analizirani postupci metalurgije praha koji se koriste u izradi aluminijskih dijelova u zrakoplovnim konstrukcijama. Uvodni dio dotiče se najčešće korištenih aluminijskih legura u zrakoplovstvu. Opisana su njihova mehanička svojstva i struktura te je na osnovu toga predočen razlog njihove velike primjene u ovoj industriji. Opisana je i metalurgija praha kao uvod eksperimentalnom dijelu gdje su doneseni zaključci o utjecaju korištenih parametara hladnog izostatskog...
Idejno rješenje sunčane elektrane u zaleđu Dalmacije
Idejno rješenje sunčane elektrane u zaleđu Dalmacije
Filip Laješić
Unutar ovog diplomskog rada biti će napravljena analiza hipotetske solarne elektrane Juroši u zaleđu Dalmacije na lokaciji Gornji Vinjani kod Imotskog. Unutar analize biti će dani matematički i ekonomski i energetski proračuni projekta. Biti će dana analiza sustava sa statičnim nosačima, proračun proizvodnje električne energije te ekonomska analiza projekta prema NPV metodologiji i zaključak o rentabilnosti projekta. Unutar rada dana je analiza sa i bez subvencija iz fondova...
Implementacija numeričkog sprezanja interakcije fluida i elastične konstrukcije
Implementacija numeričkog sprezanja interakcije fluida i elastične konstrukcije
Ivica Finzir
U ovom radu implementiran je eksplicitni algoritam za analizu interakcije fluida i elastične konstrukcije. Metode koje su korištene su metoda konačnih elemenata za domenu konstrukcije i metoda kontrolnih volumena za domenu fluida. Korišteni su programi otvo- renog koda CalculiX i OpenFoam. Za implementaciju algoritma, povezivanje domene fluida i konstrukcije, interpolaciju podataka između tih domena te međuprocesnu komunikaciju korišten je programski jezik C++. Komunikacija je...
Indeks ekonomske složenosti i proizvodnja u Republici Hrvatskoj
Indeks ekonomske složenosti i proizvodnja u Republici Hrvatskoj
Petra Gržinić
U ovom se radu pomoću holističkih mjera gospodarstvenog rasta makroekonomskih sustava – indeksa ekonomske složenosti i indeksa složenosti proizvoda, nastoji analizom i sintezom trgovinskih podataka iz relevantnih svjetskih baza podataka, opisati i predvidjeti proizvodnja kao aspekt gospodarstvenog rasta u Republici Hrvatskoj. Rad odgovara na neka od temeljnih pitanja proizvodnje suvremenog doba izraženog brzorastućom kompleksnošću, dinamičnošću i neizvjesnošću: Što i kako...
Inhibiranje korozije aluminijske legure adsorpcijom cerijevih iona
Inhibiranje korozije aluminijske legure adsorpcijom cerijevih iona
Antonio Klasnić
U teorijskom dijelu rada opisane su legure aluminija korištene u zrakoplovstvu i korozijska postojanost aluminija. Opisani su pojavni oblici korozije na aluminiju te metode zaštite od korozije, pri čemu su detaljnije objašnjeni postupci korištenja inhibitora. Opisane su karakteristike cerija kao kemijskog elementa i sredstva za inhibiciju korozije te objašnjene regulative kojima se ograničava upotreba kromata. Opisana su korozijska elektrokemijska ispitivanja kojima se izvodio...
Integracija procesa vakuumske destilacije etanola
Integracija procesa vakuumske destilacije etanola
Ivan Jagodić
U sklopu diplomskog rada bilo je potrebno projektirati rektifikacijsku kolonu za vakuumsku destilaciju smjese etanol-voda, radi povećanja kapaciteta postojećeg postrojenja za atmosfersku destilaciju. Provedena je optimizacija potrošnje topline tako što su se postojeće procesne struje postrojenja za atmosfersku destilaciju povezale mrežom izmjenjivača topline s procesnim strujama postrojenja za vakuumsku destilaciju kako bi se postigla maksimalna ušteda energije. Nakon provedene...
Inteligentna dijagnostika kvarova rotacijske opreme male brzine vrtnje
Inteligentna dijagnostika kvarova rotacijske opreme male brzine vrtnje
Domagoj Kežman
Održavanje tehničkih sustava u industriji jedna je od najvažnijih djelatnosti svakog poduzeća. Kako se tehnologija razvija, tako i procesi održavanja postaju sve važniji te se ciljevi održavanja redefiniraju od otklanjanja kvarova nakon nastanka prema poduzimanju mogućih radnji za izbjegavanje nastanka kvara koji bi prouzročio havariju. Za to se može koristiti strategija održavanja po stanju, opisana u ovom radu. Održavanje po stanju je simulirano mjerenjem i prikupljanjem...
Istraživanje mogućnosti za uspostavom sposobnosti in vitro ispitivanja bioaktivnosti površina materijala
Istraživanje mogućnosti za uspostavom sposobnosti in vitro ispitivanja bioaktivnosti površina materijala
Matej Gojanović-Rakić
U ovom radu istražen je utjecaj površinskog stanja titanove legure Ti6Al4V ELI na njezinu bioaktivnost u simulirajućoj tjelesnoj tekućini (SBF-u). Nakon izlaganja četiriju uzoraka različitih površinskih stanja SBF-u i analize rezultata, uspoređeno je stanje površine prije i nakon provedenog ispitivanja bioaktivnosti. Ovaj rad podijeljen je na dva dijela; teoretski i eksperimentalni. Teoretski dio sadrži uvod u rad, opis SBF-a, njegove povijesti i vrsta, mehanizma djelovanja, kao i...
Izrada sustava za akviziciju signala interferometra za mjerenje pomaka
Izrada sustava za akviziciju signala interferometra za mjerenje pomaka
Marko Horvatek
Laserski interferometar od svoje pojave pa do danas zauzeo je i održao poziciju kao jedan od osnovnih uređaja u dimenzionalnom mjeriteljstvu. Ovim sustavom moguće je mjeriti velik broj različitih dimenzionalnih veličina kao što su duljina, pravocrtnost i mali kutovi, a njegova velika fleksibilnost omogućuje jednostavno prilagođavanje mjerenju mnogih drugih dimenzionalnih značajki predmeta mjerenja. Prilikom znanstveno-istraživačkog rada često se javlja potreba da se sustav...
Jednostavni alat za kontrolni proračun karakteristika gospodarskog vozila
Jednostavni alat za kontrolni proračun karakteristika gospodarskog vozila
Dario Rezo
Na početku rada, unutar prvog poglavlja, prikazana je podjela vozila prema kategorijama koje su definirane prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, te su navedene i njihove podkategorije koje će biti obuhvaćene ovim radom. Uz to prikazane su neke od mogućih konfiguracija osovina teretnih vozila, te, obzirom da se radi o teretnom transportu, neke od najčešćih nadogradnji teretnih vozila i prikolica odnosno poluprikolica. Zadnji dio prvog poglavlja odnosi se...
Jednostavni alat za kontrolni proračun karakteristika nadogradnje vozila
Jednostavni alat za kontrolni proračun karakteristika nadogradnje vozila
Ivan Panić
Glavna tema ovog rada je razvoj jednostavnog računalnog alata za proračun čvrstoće okvira šasije i stabilnosti teretnog vozila s raznim vrstama nadogradnje. Na početku je napravljen pregled vozila za prijevoz tereta te pregled izvedbi nadogradnji s konstrukcijskim rješenjima pričvršćenja nadogradnje na šasiju vozila. Također je dan pregled već postojećih računalnih alata dostupnih na tržištu i prikaz njihovih mogućnosti proračuna i prikazivanja dijagrama. Potom je opisan...
Karakterizacija dentalnih Co-Cr legura dobivenih 3D printanjem
Karakterizacija dentalnih Co-Cr legura dobivenih 3D printanjem
Tomislav Tudek
U ovom radu opisan je dio stomatologije koji se bavi izradom zubnih mostova i krunica. Tocnije, u ovom dijelu fokus je na izradi metalnih mostova uz pomoc 3D printera. Sam rad podijeljen je u sest poglavlja. Prva cetiri poglavlja odnose se na teorijski dio izrade dentalnih modela. U prvom, uvodnom, opisane su razne metode koje su se kroz povijest koristile u stomatoloske svrhe ne bi li se pronaslo rjesenje problema. Povijesni osvrt odnosi se na pocetke i prvu pojavu zubnih mostova pa do...

Pages