Pages

3D rekonstrukcija i lokalizacija objekata pomoću robota
3D rekonstrukcija i lokalizacija objekata pomoću robota
Filip Domjanić
U ovom radu je opisan način kako stvoriti 3D oblak točaka određenog objekta pomoću 6-osnog robota i triangulacijskog mjerača udaljenosti, te kako na osnovu dobivenog oblaka točaka indirektno omogućiti pozicioniranje robota u bilo koju ciljanu točku na tom objektu. Kako bi se oblikovao sustav za rekonstrukciju i lokalizaciju objekata potrebno je povezati laserski mjerač udaljenosti AccuRange AR700, Arduino, Fanuc robota i računalo pomoću TCP/IP protokola, poslužitelj-korisnik...
3D rotacijski skener
3D rotacijski skener
Karlo Brzica
Rad ukratko opisuje najpoznatije tehnologije i metode skeniranja kao što su: kontaktna metoda, triangulacijska metoda, metoda strukturiranog svjetla i time of flight metoda. Zatim se opisuje izrada i ispitivanje 3D rotacijskog skenera koji sadrži dva stupnja slobode gibanja. Stupnjevi slobode su rotacija objekta skeniranja te translacija senzora. Senzor koji se koristi je VL5180X i radi na principu time of flight metode skeniranja te mu je deklarirana preciznost od ±1 mm. Maksimalni radni...
Adhezijska otpornost tvrdih metala
Adhezijska otpornost tvrdih metala
Božo Renić
U ovom radu opisani su WC-Co tvrdi metali, njihova proizvodnja, povoljna mehanička svojstava i primjena u industriji. Budući da je njihova primjena u obliku reznih alata široko rasprostranjena, opisani su i najčešći oblici trošenja s naglaskom na adheziju i formiranje naljepka (engl. Built-up edge). U eksperimentalnom dijelu ispitivana je adhezijska otpornost tvrdih metala. Ispitivanja adhezijske otpornosti provedena su na tri uzorka: s 5% kobalta (WC-5Co), 10% kobalta (WC-10Co) i 15%...
Aerodinamika vozila na mostovima s cestovnim vjetrobranom
Aerodinamika vozila na mostovima s cestovnim vjetrobranom
Tamara Petranović
Snažni bočni vjetrovi koji pušu na mostovima i vijaduktima mogu dovesti do gubitka dinamičke stabilnosti vozila koja prelaze most. Da bi se omogućio nesmetan i siguran promet čak i u slučajevima nepovoljnih vremenskih uvjeta uzrokovanih snažnim bočnim vjetrom, na mostove se postavljaju zaštitni vjetrobrani. Karakteristike strujanja zraka preko mosta su značajno promijenjene u slučaju postavljanja vjetrobrana različitih visina i poroznosti. U okviru ovog rada ispitan je utjecaj...
Aerodinamička optimizacija oblika pomoću površinske osjetljivosti korištenjem jednadžbi kontinuiranog adjointa
Aerodinamička optimizacija oblika pomoću površinske osjetljivosti korištenjem jednadžbi kontinuiranog adjointa
Nikola Lisjak
U sklopu ovog diplomskog rada izvedene su kontinuirane adjungirane jednadžbe iz jednadžbi stacionarnog nestlačivog turbulentnog strujanja s k-epsilon modelom turbulencije. Opisane su najčešće korištene funkcije cilja u industriji te su opisani adjungirani rubni uvjeti. Za područje uz zid korištene su adjungirane zidne funkcije. Provedena je simulacija nestlačivog stacionarnog strujanja kroz cijev savinutu u dvije i tri dimenzije s k-epsilon modelom turbulencije. Izračunate su...
Aerodinamičke karakteristike tankog deformabilnog aeroprofila u oscilatornom gibanju
Aerodinamičke karakteristike tankog deformabilnog aeroprofila u oscilatornom gibanju
Tea Vojković
U radu se promatraju nestacionarne aerodinamičke pojave pri opstrujavanju tankog deformabilnog aeroprofila u potencijalnom strujanju. Pojedini modovi deformabilnog aeroprofila opisani su Čebiševljevim polinomima prve vrste. Prva dva moda predstavljaju kruta gibanja poniranja i propinjanja, dok viši modovi predstavljaju elastične deformacije aeroprofila. Pri računanju aerodinamičkih karakteristika, prati se Theodorsenov pristup koji je izvorno upotrebljen u širem okruženju za...
Aerotermodinamički problemi zrakoplovnih konstrukcija
Aerotermodinamički problemi zrakoplovnih konstrukcija
Agata Perak
Cilj ovog rada bio je opisati teorijske osnove aerotermodinamike i navesti aerotermodinamičke probleme zrakoplovnih konstrukcija. Definirano je hiperzvučno strujanje i navedene su klase hiperzvučnih letjelica. Pojave i problemi koji se javljaju pri tako velikim toplinskim opterećenjima analizirane su za slučaj Space Shuttle-a , kao jedine operativne hiperzvučne letjelice. Napravljen je proračun radijacijske-adijabatske temperature stijenke kao dobre procjene stvarne temperature...
Afektivna robotska glava koja imitira izražaje lica osobe u interakciji
Afektivna robotska glava koja imitira izražaje lica osobe u interakciji
Mario Matijašević
Tema ovog rada biti će izrada afektivne robotske glave koja imitira izražaje lica osobe u interakciji. Prvo ćemo prikazati pregled emocija i njihovu klasifikaciju gdje ćemo vidjeti da ne postoji dogovor oko klasifikacije emocija u znanosti. Zatim ćemo definirati mimiku, podupirući definiciju istraživanjima. Nakon toga, prelazimo na praktični dio gdje ćemo prvo objasniti na koji način i uz koje programe smo dizajnirali virtualnog agenta koji imitira izražaje lica osobe u...
Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za općinu Orebić
Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za općinu Orebić
Marin Ljuban
Pretjerana emisija stakleničkih plinova, a naročito CO2, vodi rastu prosječne svjetske temperature te stvaranju mnogih neželjenih posljedica takvog rasta na svjetsku klimu. Zbog toga postoji jasna namjera svjetskih institucija za ubrzanjem energetske tranzicije, čime bi se smanjile emisije stakleničkih plinova i ograničio rast temperature. Inicijativom Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju potiče se sudjelovanje jedinica lokalne samouprave u tom procesu kroz izradu Akcijskih...
Aksijalne vibracije namota energetskog transformatora
Aksijalne vibracije namota energetskog transformatora
Nikola Škreb
Tema ovog diplomskog rada je izrada pojednostavljenog diskretiziranog numeričkog modela prikladnog za proračun aksijalnih vibracija namota transformatora. U uvodnom dijelu rada je opisana teorija koja je potrebna za razumijevanje problematike. Opis izvedbe transformatora daje uvid u terminologiju i građu transformatora, dok teorija vibracija daje uvid u fiziku problema. Ukratko su opisani i konačni elementi primjenjeni u numeričkim analizama. Poglavlje koje slijedi iza uvoda daje...
Akustična svojstva drva
Akustična svojstva drva
Domagoj Katinić
U radu je određena brzina širenja zvuka na dvije vrste drva – hrastu i brijestu. Brzina širenja zvuka je jedno od važnijih akustičnih svojstava drva i drugih tehničkih materijala, a ovisi o modulu elastičnosti i gustoći. S obzirom na usmjerenost građe i svojstava drva, sva ispitivanja su provedena u longitudinalnom smjeru, gdje je vrijednost modula elastičnosti najviša. Srednja vrijednost dinamičkog modula elastičnosti za hrast je 17,39 GPa, a za brijest je 10,05 GPa. Gustoća...
Algebarske metode estimacije stanja autonomne letjelice primjenom akcelerometra
Algebarske metode estimacije stanja autonomne letjelice primjenom akcelerometra
Joško Markučič
U ovom radu razmatrana je primjena algebarskih metoda estimacije stanja autonomne letjelice primjenom akcelerometra s ciljem sinteze regulacijskog sustava letjelice. Algebarske metode omogućuju robusnu identifikaciju parametara i estimaciju stanja sustava u realnom vremenu te predstavljaju potencijalnu alternativu konvencionalnom asimptotskom pristupu estimaciji varijabli stanja sustava. Algebarske metode estimacije primjenjene su na linearizirani model potpuno upravljive letjelice sa šest...

Pages