Pages

"Efekt biča" u lancima opskrbe
"Efekt biča" u lancima opskrbe
Katarina Jakopić
Efekt biča je jedan od glavnih izazova u upravljanju lancem opskrbe. Radi se o pojavi u kojoj male promjene u potražnji uzrokuju oscilirajuće i povećane promjene u količinama zaliha u cijelom lancu opskrbe. Varijabilnost tržišta i otežana predviđanja nameću potrebu stvaranja zaliha. Međutim, loše predviđanje potražnje dovodi do viška zaliha koje tvrtkama stvaraju još veće troškove te ostale popratne probleme. U radu je provedena simulacija efekta biča za slučaj...
300 kW ORC kogeneracija na drvnu sječku
300 kW ORC kogeneracija na drvnu sječku
Igor Blažinić
U prvom dijelu rada uspoređene su značajke tehnologija, koje se temelje na izgaranju i rasplinjavanju biomase. U praktičnom dijelu rada definirana je konfiguracija ORC kogeneracijskog postrojenja sa svojim tehnološkim parametrima. Prema ORC modulu izabrano je ložište, te kotao utilizator koji osiguravaju nazivnu toplinsku snagu za ORC modul. Izveden je matematički model dinamike termohidrauličkih procesa u termouljnom kotlu radi praćenja pregrijanja termo ulja, kao i radi promjene...
3D model lica virtualnog animiranog softverskog agenta
3D model lica virtualnog animiranog softverskog agenta
Ivana Starčević
Tema ovog rada je izrada 3D modela lica virtualnog agenta, definiranje karakterističkih točaka na istom za ostvarivanje promjena izražaja lica te razvoj programske podrške za ručno mijenjanje izražaja lica virtualnog agenta. Razvijeni 3D model naknadno je implementiran na fizičku realizaciju glave afektivnog robota te je na kraju prikazana animacija pokreta automatizirana pomoću programskog jezika Python.
3D rekonstrukcija i lokalizacija objekata pomoću robota
3D rekonstrukcija i lokalizacija objekata pomoću robota
Filip Domjanić
U ovom radu je opisan način kako stvoriti 3D oblak točaka određenog objekta pomoću 6-osnog robota i triangulacijskog mjerača udaljenosti, te kako na osnovu dobivenog oblaka točaka indirektno omogućiti pozicioniranje robota u bilo koju ciljanu točku na tom objektu. Kako bi se oblikovao sustav za rekonstrukciju i lokalizaciju objekata potrebno je povezati laserski mjerač udaljenosti AccuRange AR700, Arduino, Fanuc robota i računalo pomoću TCP/IP protokola, poslužitelj-korisnik...
3D rotacijski skener
3D rotacijski skener
Karlo Brzica
Rad ukratko opisuje najpoznatije tehnologije i metode skeniranja kao što su: kontaktna metoda, triangulacijska metoda, metoda strukturiranog svjetla i time of flight metoda. Zatim se opisuje izrada i ispitivanje 3D rotacijskog skenera koji sadrži dva stupnja slobode gibanja. Stupnjevi slobode su rotacija objekta skeniranja te translacija senzora. Senzor koji se koristi je VL5180X i radi na principu time of flight metode skeniranja te mu je deklarirana preciznost od ±1 mm. Maksimalni radni...
A-TIG zavarivanje duplex čelika
A-TIG zavarivanje duplex čelika
Nikola Babić
Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi utjecaj aktivacijskog premaza i zaštitnog plina na mehanička i korozijska svojstva te kemijski sastav duplex nehrđajućeg čelika. Za zavarivanje je odabran TIG postupak zavarivanja bez dodatnog materijala. U teorijskom dijelu rada su analizirani austenitno-feritni (duplex) nehrđajući čelici. Opisan je TIG postupak zavarivanja i razjašnjeni su problemi koji se javljaju prilikom TIG zavarivanja duplex čelika. Objašnjen je A-TIG postupak te je...
Adaptivna aktivacijska funkcija u skrivenom sloju neuronske mreže
Adaptivna aktivacijska funkcija u skrivenom sloju neuronske mreže
Zorica Kljajić
U radu je prikazan postupak učenja najpoznatijeg i najčešće upotrebljavanog tipa neuronskih mreža, diskretne statičke neuronske mreže s povratnim rasprostiranjem pogreške. Za adaptivnu aktivacijsku funkciju u skrivenom sloju neuronske mreže je odabrana Gauss-ova radijalna bazna funkcija s dva promjenjiva parametra. To omogućuje nekorištenje Bias neurona u strukturi mreže koja je formirana s tri sloja. Neuroni izlaznog sloja su linearni što znači da je izlaze iz skrivenog sloja...
Adhezijska otpornost materijala na automatiziranom uređaju "prizma po prstenu"
Adhezijska otpornost materijala na automatiziranom uređaju "prizma po prstenu"
Martin Štefan
U teorijskom dijelu diplomskog rada prikazana je podjela mehanizama trošenja. Nadalje, opisan je postupak ispitivanja „block on ring“ uz dane formule za izračunavanje parametara kao što su sila trenja i faktor trenja. U nastavku je ukratko objašnjena automatizacija uređaja za ispitivanje metodom „block on ring“ koji se nalazi u Laboratoriju za tribologiju na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Također je prikazan i koncept za daljnje unaprjeđenje sustava za...
Adhezijska otpornost medicinskih polimera
Adhezijska otpornost medicinskih polimera
Nikolina Sirovec
U teorijskom dijelu ovog rada prikazan je pregled biomaterijala koji se koriste u ortopediji, s naglaskom na polimerne biomaterijale. Navedeni su mehanizmi trošenja koji se najčešće javljaju zbog trenja između kliznih površina. Uz to, naveden je i kratak pregled korištene literature. Eksperimentalni dio sadrži ispitivanje adhezijske otpornosti medicinskog polimera polietilena ultra-visoke molekulske mase. Ispitivanje otpornosti na adhezijsko trošenje provedeno je u suhom i vlažnom...
Adhezijska otpornost prevučenih tvrdih metala
Adhezijska otpornost prevučenih tvrdih metala
Silvio Bobinac
U ovom radu opisani su materijali iz skupine kermeta s naglaskom na tvrde metale. Istaknuta su iznimno dobra fizikalna svojstva tvrdog metala zbog kojih se široko primjenjuju u industriji reznih alata. Navedene su i razne vrste prevlaka zbog kojih tvrdi metali dobivaju veću otpornost na adheziju i abraziju. U eksperimentalnom dijelu ispitivana je adhezijska otpornost prevučenih tvrdih metala. Ispitivanja adhezijske otpornosti provedena su na tri uzorka: s 5% kobalta (WC- 5Co)...
Adhezijska otpornost tvrdih metala
Adhezijska otpornost tvrdih metala
Božo Renić
U ovom radu opisani su WC-Co tvrdi metali, njihova proizvodnja, povoljna mehanička svojstava i primjena u industriji. Budući da je njihova primjena u obliku reznih alata široko rasprostranjena, opisani su i najčešći oblici trošenja s naglaskom na adheziju i formiranje naljepka (engl. Built-up edge). U eksperimentalnom dijelu ispitivana je adhezijska otpornost tvrdih metala. Ispitivanja adhezijske otpornosti provedena su na tri uzorka: s 5% kobalta (WC-5Co), 10% kobalta (WC-10Co) i 15%...
Adhezijsko trošenje tvrdih metala u emulziji za hlađenje i podmazivanje
Adhezijsko trošenje tvrdih metala u emulziji za hlađenje i podmazivanje
Matteo Martinez
Teorijski dio rada opisuje WC-Co tvrde metale, njihov postupak proizvodnje, mehanička svojstva i područje primjene. Također su opisani i mehanizmi trošenja reznih alata od tvrdog metala s naglaskom na adheziju i formiranje naljepka na tvrdom metalu. Eksperimentalni dio rada opisuje ispitivanja adhezijskog trošenja na uzorcima od tvrdog metala uz primjenu emulzije za hlađenje i podmazivanje. Ispitivanje se provelo na tri uzorka; WC tvrdi metal sa 5% kobalta (WC-5Co), 10% kobalta...

Pages