Pages

Aktivna ćelija metamaterijala za nerecipročnu transmisiju vibracija
Aktivna ćelija metamaterijala za nerecipročnu transmisiju vibracija
Marin Jalšić
U ovom radu osmišljena je ćelija aktivnog metamaterijala koja ne podliježe principu dinamičke recipročnosti. Izveden je matematički model elektromehaničkog sustava s koncentriranim parametrima kojim se opisuje dinamičko ponašanje ćelije. Unutar metamaterijala implementirane su dvije decentralizirane povratne veze po brzini vibracija, pri čemu parovi mjernih i pogonskih članova povratnih veza nisu kolocirani. Takav model iskorišten je kako bi se provela detaljna analiza...
Aktivno prigušenje vibracija kod nosivih konstrukcija korištenjem piezoelektričnih elemenata
Aktivno prigušenje vibracija kod nosivih konstrukcija korištenjem piezoelektričnih elemenata
Antonia Penđer
Zbog nepoželjnog utjecaja vibracija na konstrukcije često se javlja potreba za njihovim prigušivanjem. Aktivno prigušenje podrazumjeva postojanje senzora i aktuatora koji u realnom vremenu mjere odziv i dinamički djeluju na konstrukciju. U zadnje vrijeme, sve je češća upotreba piezoelektričnih materijala u te svrhe. U radu je razrađen model grede na kojoj su raspoređeni piezoelementi. Koristeći metodu konačnih elemenata i osnovne jednadžbe piezoelektirčnih materijala,...
Akumulacija rashladnog učinka bankom leda
Akumulacija rashladnog učinka bankom leda
Marko Topić
U ovom završnom radu cilj je bio proučiti utjecaj radnih parametara na radne karakteristike banke leda, tj. sposobnost akumulacije i topljenja leda. Moj zadatak je bio proučavanje akumulacije rashladnog učinka bankom leda na primjeru banke leda, izrađene od tvrtke Frigoterm d.o.o. iz Sesvetskog Kraljevca u sklopu instalacije mljekare u Norveškoj. Razlozi upotrebe banki leda su zbog uštede energije, a princip je prebacivanje vršnog opterećenja u noćne sate u kojima je električna...
Akustična svojstva drva
Akustična svojstva drva
Domagoj Katinić
U radu je određena brzina širenja zvuka na dvije vrste drva – hrastu i brijestu. Brzina širenja zvuka je jedno od važnijih akustičnih svojstava drva i drugih tehničkih materijala, a ovisi o modulu elastičnosti i gustoći. S obzirom na usmjerenost građe i svojstava drva, sva ispitivanja su provedena u longitudinalnom smjeru, gdje je vrijednost modula elastičnosti najviša. Srednja vrijednost dinamičkog modula elastičnosti za hrast je 17,39 GPa, a za brijest je 10,05 GPa. Gustoća...
Alati Lean Six Sigme
Alati Lean Six Sigme
Matija Hržan
U ovome radu objašnjene su osnove Lean Six Sigma metodologije, načini na koje se implementira u tvrtku, alati koje koristi te prednosti koje donosi.U prvom dijelu rada govori se odvojeno o Six Sigma metodologijama te Leanu kako bi se stekao uvid u pojedinačne prednosti svake od ovih metodologija ali i kako bi se pokazale njihove mane. Također se prikazuju načini na koje se te metodologije implementiraju u tvrtku. Nakon toga su prikazane prednosti Lean Six Sigma metodologije kao cjeline...
Alati za upravljanje kvalitetom
Alati za upravljanje kvalitetom
Danijel Maričić
U ovom radu cilj je upoznanje sa sve učestalijim korištenjem modernih tehnika za poboljšavanje kvalitete. U traženju stalnog poboljšavanja stručni ljudi, timovi ili menadžemnt koristi razne metode, a s time i razne alate koji su nabrojani u napisanom radu. Mogućnosti koje im ti alati donose su od velike pomoći za poboljšanje kvalitete, jer omogučuju sagledanje utjecajnih čimbenika, pri donošenju optimalnih odluka, pronalaženju prioriteta i sl. Svaka od nabrojanih alata...
Algebarske metode estimacije stanja autonomne letjelice primjenom akcelerometra
Algebarske metode estimacije stanja autonomne letjelice primjenom akcelerometra
Joško Markučič
U ovom radu razmatrana je primjena algebarskih metoda estimacije stanja autonomne letjelice primjenom akcelerometra s ciljem sinteze regulacijskog sustava letjelice. Algebarske metode omogućuju robusnu identifikaciju parametara i estimaciju stanja sustava u realnom vremenu te predstavljaju potencijalnu alternativu konvencionalnom asimptotskom pristupu estimaciji varijabli stanja sustava. Algebarske metode estimacije primjenjene su na linearizirani model potpuno upravljive letjelice sa šest...
Algebarski pristup estimaciji stanja i poremećaja autonomnih letjelica
Algebarski pristup estimaciji stanja i poremećaja autonomnih letjelica
Marko Pranjić
U ovom radu razmatra se upravljanje autonomnim letjelicama zasnovano na algebarskim estimatorima stanja i poremećaja. Algebarski estimatori omogućuju gotovo trenutnu konvergenciju estimiranih varijabli prema realnim vrijednostima, bez tranzijenata koji ovise o početnim uvjetima sustava. Izvedena su dva proširena algebarska observera stanja koji omogućuju estimaciju stanja i vanjskih poremećaja. Prvi observer zasnovan je na konvencionalnoj metodi algebarskih derivacija, dok je drugi...
Algebarski pristup identifikaciji parametara autonomnih letjelica u realnom vremenu
Algebarski pristup identifikaciji parametara autonomnih letjelica u realnom vremenu
Marko Barišić
U ovom radu razmatrana je algebarska metoda identifikacije parametara u realnom vremenu. Algebarska metoda omogu´cuje skoro trenutnu estimaciju realnih parametara sustava te je stoga primijenjena na problem identifikacije parametara autonomne letjelice u realnom vremenu. U prvom dijelu rada na modelu mehaničkog oscilatora implementirane su asimptotske metode algebarske identifikacije te zatim ne asimptotska konvencionalna metoda identifikacije parametara zasnovana na algebarskim...
Algoritam analitičkog proračuna duge turbinske lopatice
Algoritam analitičkog proračuna duge turbinske lopatice
Vjekoslav Birčić
U radu je opisan proračun turbinskog stupnja koji je neophodan za dobivanje profila lopatice (njene geometrije). Proračun stupnja je izvršen po srednjem promjeru. Takoner je izvršen proračun stupnja uz uzimanje u obzir promjene parametara po pojedinim presjecima (u dogovoru s voditeljem rada prof. dr. sc. Branimirom Matijaševićem). Radi se o dugoj turbinskog lopatici koja se upotrebljava u niskotlačnim stupnjevima parne turbine. Prije izvršavanja samog proračuna stupnja, u radu su...
Algoritam analitičkog proračuna i profiliranja lopatice aksijalnog ventilatora
Algoritam analitičkog proračuna i profiliranja lopatice aksijalnog ventilatora
Emil Barić
U sklopu završnog rada iznesene su različite izvedbe ventilatora koje se danas mogu pronaći u primjeni. Naravno, podskupina na koju je stavljen naglasak jesu aksijalni ventilatori za koje su pokazane slike strujanja i osnovni pristupi proračunu strujanja za slučaj mirujuće i pomične rešetke. Zatim su teoretski razmotrene specifične izvedbe aksijalnih ventilatora sa pripadajućim aerodinamskim karakteristikama, odnosno trokutima brzina i trokutima sila. Teoretski su objašnjena...
Algoritam bočnog parkiranja vozila
Algoritam bočnog parkiranja vozila
Antonija Marčina
Cilj ovog rada je izraditi algoritam za paralelno parkiranje vozila, rad obuhvaća kinematiku parkiranja, matematički model na kojem se temelji algoritam i testiranje algoritma Lego EV3 vozilom. Drugo poglavlje je pregled sustava automatskog parkiranja, od samih početaka i ideja o pomoći pri parkiranju do suvremenih sustava ugrađenih u vozila. U trećem poglavlju razrađen je tijek parkiranja, temeljen na Ackermannovom principu zakretne geometrije, opisan je cjelokupni postupak...

Pages