Paginacija

Aerodinamička svojstva hibridnog dirigibilea
Aerodinamička svojstva hibridnog dirigibilea
Rihard Kučera
Hibridni dirigibilei u novije doba doživljavaju svoju renesansu i nalaze svoju primjenu na raznim područjima ljudske djelatnosti. Kombiniranjem statičkog i dinamičkog uzgona pružaju potencijalnu alternativu nad klasičnim letjelicama naročito u logističkim zahtjevima i letačkim mogućnostima. U ovome radu provodi se aerodinamičko ispitivanje osnovne forme bez pogonskih elemenata i bez aktiviranih upravljačkih površina. Prikazuju se necirkulacijska i cirkulacijska aerodinamička...
Aerodinamička svojstva refleksnih aeroprofila
Aerodinamička svojstva refleksnih aeroprofila
Matej Kos
U ovom radu predstavljena je analitčka i numerička aerodinamička analiza refleksnih aeroprofila. Implementirana je metoda za dobivanje srednje linije aeroprofila iz standarndog zapisa aeroprofila iz baze podataka. Dobivena srednja linija aeroprofila aproksimirana je Čebiševljevim polinomima prve vrste i na temelju toga prikazano je alternativno rješenje zadaće teorije tankih aeroprofila. Na kraju, izračunate aerodinamičke značajke uspoređene su s rezutatima dobivenim numeričkim...
Aerodinamičke karakteristike tankog deformabilnog aeroprofila u oscilatornom gibanju
Aerodinamičke karakteristike tankog deformabilnog aeroprofila u oscilatornom gibanju
Tea Vojković
U radu se promatraju nestacionarne aerodinamičke pojave pri opstrujavanju tankog deformabilnog aeroprofila u potencijalnom strujanju. Pojedini modovi deformabilnog aeroprofila opisani su Čebiševljevim polinomima prve vrste. Prva dva moda predstavljaju kruta gibanja poniranja i propinjanja, dok viši modovi predstavljaju elastične deformacije aeroprofila. Pri računanju aerodinamičkih karakteristika, prati se Theodorsenov pristup koji je izvorno upotrebljen u širem okruženju za...
Aerodinamičko unaprjeđenje automobila izradom dijelova po mjeri od kompozitnih materijala
Aerodinamičko unaprjeđenje automobila izradom dijelova po mjeri od kompozitnih materijala
Ines Filipić
Automobilska industrija jedna je od najvažnijih grana industrije u svijetu, a potreba za zamjenom konvencionalnih metalnih materijala sve je veća zbog nametnutih visokih zahtjeva koje proizvođači moraju zadovoljiti. Najvažniji zahtjev je smanjenje emisije štetnih plinova koji se postiže upotrebom manje količine energije potrebne za vožnju. Manja masa vozila znači i manju potrošnju energije. Pravilnim odabirom materijala, a koji će ujedno zadovoljiti svojim mehaničkim svojstvima...
Aerodynamic coefficients estimation of a general aviation airplane from flight test data
Aerodynamic coefficients estimation of a general aviation airplane from flight test data
David Haber-Zelanto
In the summer of 2019 the Center for Aviation at the Zürich University of Applied Sciences conducted a flight test campaign on a Piper Pa-28-161 airplane. Since then, they have the goal of a self-made model of a Piper PA-28 which can be implemented in their Research and Didactics Simulator. This thesis is concerned with all the necessary data gathering and set up for a parameter estimation process determining aerodynamic coefficient models. Along with the basic introduction to the system...
Aerodynamic model development for general aviation aircraft based on flight test data
Aerodynamic model development for general aviation aircraft based on flight test data
Jan Juraj Đeverlija
This master thesis is a continuation of the work on a project of aerodynamic model development for a general aviation airplane, Piper PA-28, conducted by Centre for aviation at the Zürich University of Applied Sciences. After previous flight test data processing and organizing, a basic linear model was introduced. In this thesis its improvement was made, but before improvement itself, using flight path reconstruction it is necessary to develop sensor error model, as precisely as possible....
Aerotermodinamički problemi zrakoplovnih konstrukcija
Aerotermodinamički problemi zrakoplovnih konstrukcija
Agata Perak
Cilj ovog rada bio je opisati teorijske osnove aerotermodinamike i navesti aerotermodinamičke probleme zrakoplovnih konstrukcija. Definirano je hiperzvučno strujanje i navedene su klase hiperzvučnih letjelica. Pojave i problemi koji se javljaju pri tako velikim toplinskim opterećenjima analizirane su za slučaj Space Shuttle-a , kao jedine operativne hiperzvučne letjelice. Napravljen je proračun radijacijske-adijabatske temperature stijenke kao dobre procjene stvarne temperature...
Afektivna robotska glava koja imitira izražaje lica osobe u interakciji
Afektivna robotska glava koja imitira izražaje lica osobe u interakciji
Mario Matijašević
Tema ovog rada biti će izrada afektivne robotske glave koja imitira izražaje lica osobe u interakciji. Prvo ćemo prikazati pregled emocija i njihovu klasifikaciju gdje ćemo vidjeti da ne postoji dogovor oko klasifikacije emocija u znanosti. Zatim ćemo definirati mimiku, podupirući definiciju istraživanjima. Nakon toga, prelazimo na praktični dio gdje ćemo prvo objasniti na koji način i uz koje programe smo dizajnirali virtualnog agenta koji imitira izražaje lica osobe u...
Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za općinu Orebić
Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za općinu Orebić
Marin Ljuban
Pretjerana emisija stakleničkih plinova, a naročito CO2, vodi rastu prosječne svjetske temperature te stvaranju mnogih neželjenih posljedica takvog rasta na svjetsku klimu. Zbog toga postoji jasna namjera svjetskih institucija za ubrzanjem energetske tranzicije, čime bi se smanjile emisije stakleničkih plinova i ograničio rast temperature. Inicijativom Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju potiče se sudjelovanje jedinica lokalne samouprave u tom procesu kroz izradu Akcijskih...
Akreditacija postupka ispitivanja motora s unutarnjim izgaranjem
Akreditacija postupka ispitivanja motora s unutarnjim izgaranjem
Šimun Lončarević
Razvojem industrije i pojavom globalnog tržišta javila se potreba za osiguranjem kvalitete proizvoda. Važan dio toga su ispitni laboratoriji koji profesionalnim pristupom omogućuju kvalitetno ispitivanje proizvoda i proizvodne opreme. Cilj ovog rada je definirati postupke kojima bi Laboratorij za motore i vozila postao akreditiran za ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem koji se koriste za pogon necestovnih pokretnih strojeva. U radu je napravljen kratak pregled pravilnika TPV...
Aksijalna turbina za iskorištavanje energije uzgonskih sila u dimnjaku termoelektrane
Aksijalna turbina za iskorištavanje energije uzgonskih sila u dimnjaku termoelektrane
Anja Horvat
Provedena je analiza mogućnosti iskorištavanja energije uzgonskih sila koje se javljaju u dimnjaku termoelektrane primjenom cijevne aksijalne turbine, pri čemu se mehanički rad dobiva propuštanjem svježeg zraka iz okoline u dimnjak preko turbine. Nakon određivanja sastava produkata izgaranja za zadano plinovito gorivo, određeni su projektni parametri turbine provođenjem numeričkih simulacija strujanja smjese vrućih dimnih plinova i svježeg zraka kroz dimnjak i cijevnu aksijalnu...
Aksijalne vibracije namota energetskog transformatora
Aksijalne vibracije namota energetskog transformatora
Nikola Škreb
Tema ovog diplomskog rada je izrada pojednostavljenog diskretiziranog numeričkog modela prikladnog za proračun aksijalnih vibracija namota transformatora. U uvodnom dijelu rada je opisana teorija koja je potrebna za razumijevanje problematike. Opis izvedbe transformatora daje uvid u terminologiju i građu transformatora, dok teorija vibracija daje uvid u fiziku problema. Ukratko su opisani i konačni elementi primjenjeni u numeričkim analizama. Poglavlje koje slijedi iza uvoda daje...

Paginacija