Pages

Analiza mikrostrukture zavarenog spoja Corten čelika
Analiza mikrostrukture zavarenog spoja Corten čelika
Bojan Bašić
Cilj rada je bio analizirati mikrostrukturu zavarenog spoja Corten čelika oznake S355J0WP (osnovni materijal, zonu utjecaja topline i metal zavara). Također je analiziran i uspoređen oksidni sloj na osnovnom materijalu i u području zavarenog spoja na uzorcima koji su kroz 200 dana bili izloženi djelovanju atmosfere u ruralnom, industrijskom i morskom okruženju. U teorijskom dijelu rada opisani su opći konstrukcijski čelici, te oblici i vrste korozije. Poseban naglasak stavljen je...
Analiza misije zrakoplova s aspekta ekonomike goriva
Analiza misije zrakoplova s aspekta ekonomike goriva
Marin Ivanković
Glavni cilj ovog rada je proučiti efekte nošenja viška goriva na ekonomsku bilancu misije koja se sastoji od dva ili više letova. Na početku se navodi problematika nošenja goriva uz iznošenje ograničenja opsega ovog rada. Potom se opisuje zrakoplov Airbus A320 koji se razmatra u ovom radu. Posebno se analiziraju geometrija zrakoplova, aerodinamička svojstva, pogonska skupina i slično, a poseban je naglasak dan na izradu modela potrošnje za motore razmatranog zrakoplova, unutar...
Analiza mjernih sposobnosti laboratorija za tlak z Republici Hrvatskoj
Analiza mjernih sposobnosti laboratorija za tlak z Republici Hrvatskoj
Luka Luburić
Glavni cilj ovog završnog rada je analiza mogućnosti umjeravanja tlaka u Republici Hrvatskoj, te njena usporedba s mogućnostima umjeravanja susjednih zemalja. Analiza je ograničena na mjerila tlaka koja koriste plin i ulje kao tlačni medij u uvjetima rada na terenu kao i u laboratoriju. Prije same analize opisani su neki bitni pojmovi iz mjeriteljstva kao uvod za bolje razumijevanje same analize te ustroj glavnih organizacija koje se bave mjerenjem. Također su opisane glavne metode...
Analiza mogućnosti potpune automatizacije radnog mjesta
Analiza mogućnosti potpune automatizacije radnog mjesta
Dino Budinjaš
Tema ovog rada je analiza mogućnosti potpune automatizacije radnog mjesta za završnu obradu u procesu proizvodnje povlačnih vijaka poduzeća SAB d.o.o. Radno mjesto je nedavno robotizirano te se prvo analizira implementirano automatizirano rješenje kako bi se utvrdilo jesu li ostvarene očekivane prednosti. Poslije toga su pobliže objašnjeni temeljni pojmovi statističke kontrole procesa, a zatim je analizirana sposobnost postojećeg procesa na promatranom radnom mjestu. Glavni dio...
Analiza mogućnosti povećanja produktivnosti u malom razvojnom poduzeću
Analiza mogućnosti povećanja produktivnosti u malom razvojnom poduzeću
Bepo Lukač
Analiza povrata investicije i njene isplativosti generalno bitan je dio zadataka koje pokriva današnje industrijsko inženjerstvo. Ukoliko se radi o investiciji koja je značajan izdatak za tvrtku, u slučaju neuspjeha te investicije može se dovesti u pitanje poslovanje cijele tvrtke te se stoga velika pozornost pridaje analizama investicija. U ovom radu prikazana je analiza isplativosti investicije u automatizaciju dijela proizvodnog procesa u malom razvojnom poduzeću koje se bavi...
Analiza naprezanja i deformacija u toplinski opterećenoj konstrukciji
Analiza naprezanja i deformacija u toplinski opterećenoj konstrukciji
Tomislav Breški
Tema ovog završnog rada je analiza naprezanja i deformacija u toplinski opterećenoj konstrukciji. Prije same analize, koja se temelji na principima metode konačnih elemenata kratko je opisana zadana konstrukcija, te mehanička i toplinska svojstva materijala deformabilnih ploča korištenih u sklopu. Numerička analiza izvodi se u programskom paketu ABAQUS, te je stoga u ovome radu dan kratak osvrt na teorijsku podlogu navedenog programskog paketa. Također, opisani su korišteni...
Analiza naprezanja i deformacija u toplinski opterećenoj ljuskastoj konstrukciji
Analiza naprezanja i deformacija u toplinski opterećenoj ljuskastoj konstrukciji
Matej Markulin
U radu su analizirana naprezanja, deformacije, pomaci i raspored temperature u toplinski opterećenoj konstrukciji sastavljene od 3 paralelno postavljene ploče. Ploče su ukliještene s donje strane, a s gornje su međusobno povezane preko idealno krute ploče. Idealno kruta ploča se ne deformira već prenosi sve pomake donjih ploča. Konstrukcija je opterećena dovođenjem topline na srednju ploču. Numerička analiza se provodi pomoću programskog paketa ABAQUS. Kao konačni elementi...
Analiza naprezanja i deformacija u toplinski opterećenoj štapnoj konstrukciji
Analiza naprezanja i deformacija u toplinski opterećenoj štapnoj konstrukciji
Josip Arland
U ovom radu analizirana je toplinski opterećena konstrukcija. Uslijed toplinskog opterećenja javljaju se deformacije, naprezanja te pomaci promatrane konstrukcije. Varijacijom vrste opterećenja konstrukcije mijenjaju se raspodjele temperatura, deformacija, naprezanja te pomaka. Provedene toplinske analize verificirane su analitičkim putem te uspoređene s rezultatima dobivenima pomoću programskog paketa Abaqus. Provedene verifikacije su sljedeće: promjena temperaturnog polja,...
Analiza naprezanja komponenti ovjesa bolida Formule student
Analiza naprezanja komponenti ovjesa bolida Formule student
Ljudevit Putarek
U ovom radu prikazana je analiza naprezanja gornjeg prednjeg ramena ovjesa trkaćeg bolida Formule student Strix. U sklopu rada napravljena je analiza naprezanja ramena ovjesa za statičko opterećenje te za dinamičko opterećenje u ispitnoj proceduri Skidpad. Ovjes je modeliran u programskom paketu Solidworks 2014. Nakon određivanja vanjskog opterećenja u programskom paketu CarSim 8.1., izračunate su reakcijske sile u Solidworks Motionu za tri slučaja statičkog opterećenja. Nadalje,...
Analiza naprezanja konstrukcije ovjesne jedrilice
Analiza naprezanja konstrukcije ovjesne jedrilice
Karla Zuanović
U radu je izvršena numerička analiza pojednostavljene aluminijske konstrukcije ovjesne jedrilice sastavljene od kruto vezanih cijevi. Povijest zmajarstva, dijelovi uobičajene ovjesne jedrilice te princip po kojem leti su opisani u uvodnom prvom poglavlju. Navedena je i razlika između padobranskih jedrilica, ovjesnih jedrilica i jedrilica. U drugom poglavlju prikazana je geometrija konstrukcije koja će se analizirati, napravljena prema uzoru na komercijalnu jedrilicu PULMA 2000....
Analiza naprezanja konstrukcije trupa velikog putničkog aviona pri opterećenju momentima savijanja i uvijanja
Analiza naprezanja konstrukcije trupa velikog putničkog aviona pri opterećenju momentima savijanja i uvijanja
Mile Družijanić
Zadatak ovog rada je analizirati raspodjelu naprezanja koja se javlja u području otvora zrakoplovne konstrukcije uslijed savijanja i uvijanje zrakoplovne konstrukcije. Analiza je izvršena analitički i numerički koristeći Abaqus/Standard računalni paket koji omogućuje analizu metodom konačnih elemenata. Rezultati analitičkog proračuna su prikazani u poglavlju 2, a rezultati numeričke analize u poglavljima 3 i 4. Mreža konačnih elemenata se sastoji od ljuskastih i grednih...
Analiza naprezanja konstrukcije trupa velikog putničkog aviona pri opterećenju tlakom u putničkoj kabini
Analiza naprezanja konstrukcije trupa velikog putničkog aviona pri opterećenju tlakom u putničkoj kabini
Jan Juraj Đeverlija
U ovom radu prikazana je analitička i numerička analiza naprezanja u konstrukciji trupa koja sadrži veliki otvor pri opterećenju unutarnjim tlakom. Analitički model dostupan u literaturi, programiran je u računalnom programu Matlab. Numerička analiza provedena je u programskom paketu Abaqus/Standard. Pri izradi modela, pojednostavljene geometrije konstrukcije trupa, korišten je programski paket SolidWorks. Rezultati analiza prikazani su u poglavlju 5. U zaključku je napisan...

Pages