Pages

Analiza čvrstoće različitih topoloških koncepata broda za kružna putovanja
Analiza čvrstoće različitih topoloških koncepata broda za kružna putovanja
Domagoj Daničić
Diplomski rad se bavi usporedbom različitih strukturnih koncepata velikih putničkih brodova za kružna putovanja tokom konceptualne faze projektiranja konstrukcije. Uvodom je dan kratki opis problematike tih brodova te razlog razvijanja novih koncepta. Za geometriju i topologiju glavnog rebra odabranog koncepta koji će se usporediti s dostupnom konvencionalnom konstrukcijom proveo se proračun prema pravilima DNV ( Det Norske Veritas ), te se s dobivenim vrijednostima dimenzija...
Analiza čvrstoće tremola gitare
Analiza čvrstoće tremola gitare
Marin Vukovojac
Tema ovog završnog rada je kontrolni proračun tremola na žičanom instrumentu, tj. gitari. Opisan je mehanizam tremola na koju se nadovezuje proračun opterećenja počevši od dijelića osnovne glazbene teorije preko polja fizike pa sve do mehanike i metode konačnih elemenata. Proračunata opterećenja su korištena u numeričkoj analizi uz pomoć programskog paketa ABAQUS, ali i za usporebu s rješenjima dobivenim tijekom analize. Numeričkom analizom je napravljen kontrolni proračuni...
Antropomorfna robotska glava
Antropomorfna robotska glava
Juraj Karlušić
Ljudi oduvijek teže stvoriti nekoga sebi sličnom što im u novije vrijeme razvojem tehnologije i sve više uspjeva. Davajući robotima antropomorfna svojstva oni sve više nalikuju ljudima. Kako vrijeme prolazi njihov značaj sve više raste te će iz predmeta demonstracije novih tehnologija prerasti u prave proizvode. Cilj ovog zadatka je izrada antropomorfne glave robota. U ovom radu je kroz uvod ukratko opisana funkcija ljudske glave i vrata i postignuća dosegnuta na području...
Antropomorfni vidni sustav robota
Antropomorfni vidni sustav robota
Mario Matijašević
U ovom radu prvo će se razmotriti građa ljudskog oka i način na koji se ono pomiče, tj. okulomotorika. Zatim će se odabrati kamere prema veličini prosječnih ljudskih očiju te prikladni aktuatori koji će pokretati antropomorfni vidni sustav. Dizajnirat će se umjetni vidni sustav po uzoru na ljudski. Opisat će se upravljački sustav za pokretanje očiju i opcija bežičnog sustava. Na samom kraju prikazan je antropomorfni vidni sustav integriran u sustav antropomorfne glave robota...
Arter varijator
Arter varijator
Vinko Majić
Tema završnog zadatka je konstruiranje torusnog varijatora tipa Arter. Kod Arter varijatora snaga se prenosi s ulaznog vratila V1 na tarenicu T1 koja je u zahvatu s dvijema međutarenicama T2. Međutarenice pak pokreću tarenicu T3 koja je spojena na izlazno vratilo V3. Kontinuirana promjena prijenosnog omjera od i = 1 do i = 10 ostvaruje se zakretanjem međutarenica čime se mijenjaju dodirne linije na tarenicama T1 i T3. Geometriju i raspored elemenata prikazuju slike 3 i 4. Međutarenice...
Aspekti okoliša u sustavima upravljanja okolišem
Aspekti okoliša u sustavima upravljanja okolišem
Jelena Brlić
U ovom radu prikazane su osnovne sustava upravljanja okolišem prema međunarodnoj normi ISO 14001:2015. Aspekti okoliša ključni su dio sustava upravljanja okolišem te se definiraju kao element djelatnosti, proizvoda ili usluga neke organizacije koji može s okolišem uzajamno djelovati. Prema proučenoj dostupnoj literaturi opisane su moguće metode identifikacije aspekata okoliša i povezanih utjecaja na okoliš, postupak ocjenjivanja utjecaja na okoliš te metode utvrđivanja njihovih...
Automatizirano TIG zavarivanje cijevi iz nehrđajućih čelika
Automatizirano TIG zavarivanje cijevi iz nehrđajućih čelika
Filip Bionda
U ovom je radu obrađena problematika TIG zavarivanja materijala iz nehrđajućih čelika. U teorijskom dijelu rada razrađena je podjela i primjena nehrđajućih čelika u zavarenim konstrukcijama, opisano ručno i automatizirano TIG zavarivanje, primjena i podjela zaštitnih plinova za TIG zavarivanje nehrđajućih čelika te ispitivanja otpornosti na koroziju kod zavarenih spojeva nehrđajućih čelika. U eksperimentalnom dijelu provedeno je automatizirano zavarivanje cijevi iz...
Automatizirano upravljanje elektrohidrauličkim robotskim manipulatorom
Automatizirano upravljanje elektrohidrauličkim robotskim manipulatorom
Dalibor Žgela
Elektrohidraulički robotski manipulator (EHROM) predstavlja složen, multivarijabilni sustav s tri stupnja slobode gibanja i hidraulički aktuiranom prihvatnicom, namijenjen manipulaciji predmeta velikih masa do 200 kg. Tri stupnja slobode gibanja čine rotacija postolja, rotacija dijela ruke s translacijskim članom te sama translacija ruke manipulatora, koji su također hidraulički aktuirani. Cilj ovog rada je izraditi upravljački sustav koji će omogućiti pamćenje željenih točaka...
Automatska montaža prijenosnog mehanizma protupožarne zaklopke
Automatska montaža prijenosnog mehanizma protupožarne zaklopke
Dina Frkonja
Prijenosni mehanizam protupožarne zaklopke proizvod je tvrtke Klimaoprema d.d. S obzirom na to da je proizvod sklapan ručno, potrebno je osmisliti sustav za automatsku montažu. Proizvod je potrebno rastaviti na ugradbene elemente te svaki posebno analizirati. Temeljem analize dijelova dolazimo do saznanja o načinu sklapanja ugradbenih dijelova. Nakon proučenog načina sastavljanja ugradbenih dijelova određene su radne operacije kojima će se vršiti zadatak sklapanja. Prilikom...
Automatski sustav za određivanje parametara vizijske kontrole grešaka na limu
Automatski sustav za određivanje parametara vizijske kontrole grešaka na limu
Ilija Marinović
U ovom radu obrađen je automatski tehnički sustav za određivanje optimalnih parametara vizijske inspekcije lima. S obzirom da je kontrola kvalitete lima nužna kako bi se u ranoj fazi proizvodnje pronašle greške i smanjili budući gubici, potrebno je pronaći optimalne parametre snimanja da bi greške bile što uočljivije. Tražene greške su površinska oštećenja u vidu točaka ili linija te udubljenje lima. Kako sve greške nisu jednako vidjive pod svim kutovima svijetla i kamere,...
Automatsko niveliranje hidrauličke platforme s dizalicom
Automatsko niveliranje hidrauličke platforme s dizalicom
Domagoj Antić
U okviru ovog diplomskog rada opisan je postupak nadogradnje automatske nivelacije hidrauličke radne platforme na postojeću ručnu nivelaciju. Hidraulička radna platforma (tzv. dizalica) je Wumag WT 225 integrirana na kamion Mercedes-Benz 811 – stroj je u vlasništvu tvrtke ŠI-LA-CO. Pružen je uvid u stanje dizalice prije rada te obrazloženi razlozi uvođenja automatske nivelacije. Ključne modifikacije sustava predstavljaju zamjenu isključivo ručno aktuiranih razvodnika s...
Automatsko planiranje robotskog kretanja pomoću CAD modela
Automatsko planiranje robotskog kretanja pomoću CAD modela
Matija Košak
Ovaj rad se bavi razvojem algoritma koji će omogućiti automatsko generiranje putanje robotskog alata na temelju geometrije CAD modela. Prvi dio rada opisuje područje primjene. Nadalje, opisuju se mogućnosti ručnog generiranja putanje alata te je napravljen uvod u razvoj algoritma popraćen njegovom detaljnom razradom. Razvijeni algoritam ispitan je na konkretnim primjerima u laboratorijskim uvjetima što je opisano na samom kraju završnog rada.

Pages