Pages

Analiza pripreme taljevine u ljevaonici aluminijevih legura
Analiza pripreme taljevine u ljevaonici aluminijevih legura
Dario Hrastić
Cilj ovog rada je definirati tehnologiju lijevanja aluminijskih legura i objasniti postupak istih, prikupiti podatke o pripremi taljevine i objasniti njen utjecaj na mehanička svojstva i mikrostrukturu odljevka. Rad se sastoji od teorijskog i eksperimentalnog dijela. Teorijski dio prati proces lijevanja s naglaskom na peći za taljenje te pripremu i obradu taljevine. Dan je kratak uvod u lijevanje te osnovne vrste metalnih legura za lijevanje. Detaljno je opisana uloga aluminija i...
Analiza problema usmjeravanja vozila na realnom primjeru
Analiza problema usmjeravanja vozila na realnom primjeru
Eugen Perković
U radu je opisan problem usmjeravanja vozila te njegovi tipovi. Opisana su tri glavna pristupa rješavanju takvih problema te detaljno opisani najpoznatiji te najčešće korišteni postupci rješavanja. Napravljena je analiza i grafički prikaz dobivenih podataka o transportnim rutama poduzeća Konzum d.o.o. na području Grada Zagreba i okolice. Također je napravljen postupak analize troškova u cestovnom transportu s obzirom na raspoloživi tip vozila u poduzeću. Proveden je postupak...
Analiza procesa deformiranja dijelova ispušnog kućišta plinske turbine
Analiza procesa deformiranja dijelova ispušnog kućišta plinske turbine
Ana Obradović
U ovome radu, u okviru projekta pod nazivom Razvoj i poboljšanje ispušnog sustava plinskih turbina (eng. Gas Turbine Exhaust System Enhanced Design), koji se provodi u suradnji Fakulteta strojarstva i brodogradnje i tvrtke Alstom iz Karlovca izrađen je proračun kućišta plinske turbine GT26 čije su glavne karakteristike veći stupanj iskoristivosti pri manjem opterećenju okoliša ispušnim plinovima. Za dobiveni model provedeno je modeliranje i računalna simulacija procesa...
Analiza procesa komisioniranja u skladištu kabaste robe tvrtke Medika d.d.
Analiza procesa komisioniranja u skladištu kabaste robe tvrtke Medika d.d.
Antonio Knežević
U ovom radu prikazana je analiza procesa komisioniranja u skladištu kabaste robe u poduzeću Medika d.d.. Komisioniranje je jedan od ključnih logističkih aktivnosti kojom se ispunjava i realizira narudžba kupca. U radu se nakon ukratko objašnjenih procesa skladištenja, komisioniranja i distribucije, te osnovnih informacija o poduzeću Medika d.d., daje prikaz distribucijskog centra, opreme koja se koristi u procesima skladištenja i komisioniranja, te informacijskih i...
Analiza procesa montaže u strojograđevnoj tvornici
Analiza procesa montaže u strojograđevnoj tvornici
Igor Vinko
U ovom radu razmotrena je mogućnost automatske montaže transportne linije za izlaz gotovih proizvoda iz stroja. Opisani su transportna linija i poduzeće u kojemu se njezina montaža obavlja. Prema Boothroydu i Dewhurstu napravljene su analize za automatsku i dvije varijante manipulatorske montaže te određene cijene sklapanja. Dobivenim rezultatima pokazalo se da je manipulatorska montaža ekonomičnija od automatske. Detaljno su specificirane i oblikovane dvije varijante manipulatorskog...
Analiza progresivnog kolapsa trupa broda zasnovana na σ-ε krivuljama određenim pomoću nelinearne metode konačnih elemenata
Analiza progresivnog kolapsa trupa broda zasnovana na σ-ε krivuljama određenim pomoću nelinearne metode konačnih elemenata
Mateja Bičak
Ovaj rad obuhvaća analizu uzdužne granične čvrstoće trupa broda za prijevoz rasutog tereta sukladno inkrementalno-iterativnoj metodi propisanoj u okviru Združenih pravila za konstrukciju brodova za prijevoz rasutog tereta, Međunarodne asocijacije klasifikacijskih društava (eng. "Common Structural Rules", "International Association of Classification Societies") na razini glavnog rebra uz zamjenu propisanih σ-ε krivulja s σ-ε krivuljama određenim pomoću geometrijski i materijalno...
Analiza proizvodnih gubitaka Vitkom metodom
Analiza proizvodnih gubitaka Vitkom metodom
Dario Lučić
Ovaj rad daje analizu gubitaka Vitke metode koji nastaju u procesu proizvodnje. Nakon kratkog uvoda opisan je procesni pristup proizvodnji te u trećem i četvrtom poglavlju slijedi detaljan opis pojmova, alata Vitkog menadžmenta te sistematizacija i opis vrsta gubitaka prema Vitkoj metodologiji. U petom poglavlju dokumentiran je praktični dio ovoga rada, opisane su metoda procjene i metoda analize proizvodnih gubitaka poduzeća koje su razvijene tokom ovoga rada, obrazac za procjenu i...
Analiza proizvodnih normi i regulative u zavarivanju opreme pod tlakom
Analiza proizvodnih normi i regulative u zavarivanju opreme pod tlakom
Martina Radoš
Ovaj diplomski rad temelji se na analizi proizvodnih normi i regulativa u zavarivanju opreme pod tlakom. U teorijskom dijelu rada navedeni su svi pravilnici i norme koje se koriste prilikom projektiranja opreme pod tlakom, a na poslijetku je dan uvid i obrazloženje onih koji se danas najviše koriste. Također, opisane su provedbe kontrole i nadzora nad opremom pod tlakom koje garantiraju kvalitetu i siguran rad. Kako bi projektiranje sustava tlačne opreme proteklo sa što manje...
Analiza proizvodnje električne energije iz sunčanih elektrana u Republici Hrvatskoj
Analiza proizvodnje električne energije iz sunčanih elektrana u Republici Hrvatskoj
Luka Vinceković
Dok nova Europska direktiva za 2030. godinu za okoliš i energetiku zahtijeva smanjenje emisije stakleničkih plinova za minimalno 40% u odnosu na razinu emisije stakleničkih plinova iz 1990. godine, Republika Hrvatska nije agresivno krenula u implementaciju obnovljivih izvora energije kao ostale europske zemlje. Veliki pad cijena ali i razvitak fotonaponskih sustava te trend prelaska na obnovljive izvore energije postavlja sunčevu energiju kao rješenje na koje ćemo se sve više...
Analiza proizvodnje u tvornici kabela
Analiza proizvodnje u tvornici kabela
Giulia Temelini
Rad analizira razne aspekte proizvodnje kabela kao što su proizvodni proces, poslovanje i tržišta te korištenje i implementacija simulacije u tvornici za proizvodnju kabela u svrhu optimiranja iskorištenja strojeva. Deatljno je opisana hrvatska tvornica ELKA d.o.o., uključujući proizvodni program, proizvodne procese i ustroj, prostorni raspored i tehnologiju (strojevi i softver CableBuilder and SAP). Simulacijski model načinjen je korištenjem softvera Siemens Tecnomatix 11...
Analiza proizvodnje u tvornici prediva
Analiza proizvodnje u tvornici prediva
Matija Hržina
U ovom je radu opisana proizvodnja prediva Predionice Klanjec. Prikazano je stanje predionice kroz povijest. Prikazan je i napredak proizvodnje kroz vremenska razdoblja, te postepeno povećanje proizvodnje. Tvornica je specijalizirana za proizvodnju pređe pamučnog tipa. Predloženo je automatsko skidanje namotaka sa istezalice te automatski prijevoz do predilica. Također je predložena ugradnja dvije nove predilice te moguća automatizacija.

Pages