Pages

Analiza utjecaja izgradnje vjetroelektrana i fotonaponskih sustava na opterećenje elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske
Analiza utjecaja izgradnje vjetroelektrana i fotonaponskih sustava na opterećenje elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske
Ivan Komušanac
Dok nova Europska direktiva za 2030. godinu za okoliš i energetiku zahtijeva smanjenje emisije stakleničkih plinova za minimalno 40% u odnosu na razinu iz 1990. godine, Republika Hrvatska nije agresivno krenula u implementaciju obnovljivih izvora energije kao ostale europske zemlje. U vremenima kada vjetroelektrane i fotonaponski sustavi predstavljaju relativno jeftinu tehnologiju za proizvodnje električne energije, ovaj rad će analizirati utjecaj izgradnje vjetroelektrana i...
Analiza utjecaja jediničnog pakovanja na logističke procese
Analiza utjecaja jediničnog pakovanja na logističke procese
Martina Crnko
Rad je koncipiran na način da se uz definiciju logistike, ukaže i na njenu važnost i ciljeve u proizvodnom procesu. U radu se promatra poslovanje Istarske pivovare. Stoga je dan prikaz poduzeća, proizvodni sustav pivovare i sam proces proizvodnje piva. Od uočenih problema naglasak se stavlja na analizu utjecaja predimenzioniranog primarnog pakovanja, PET boca od 2,0 l, na logističke procese, od završetka proizvodnje (pakiranje, rukovanje, skladištenje i transport paletnih jedinica)...
Analiza utjecaja nitriranja Co-Cr legure u plazmi na njezina površinska svojstva
Analiza utjecaja nitriranja Co-Cr legure u plazmi na njezina površinska svojstva
Ivana Muhar
Cilj ovog rada bio je proučiti kobalt-krom superlegure koje imaju visoku otpornost na koroziju, otpornost na trošenje, visoku tvrdoću i čvrstoću. Međutim, primjenom u biomedicinskom području i strojogradnji dolazi do izraženih djelovanja triboloških i korozijskih mehanizama. S vremenom dolazi do trošenja i propadanja kobalt-krom legura u takvim uvjetima. Rješenje se nudi putem suvremenih metoda inženjerstva površina. U eksperimentalnom dijelu ovoga rada proveden je postupak...
Analiza utjecaja okvira okretnog postolja na okoliš kroz cijeli životni ciklus
Analiza utjecaja okvira okretnog postolja na okoliš kroz cijeli životni ciklus
Antonija Zimak
Ovaj rad detaljno opisuje postupak provođenja analize životnog ciklusa proizvoda kroz sve faze njegovog životnog vijeka kao i ključne pojmove vezane uz provedbu takve analize, poput Pravila kategorija proizvoda i Ekološke deklaracije proizvoda. Također, strukturirani su i računalni alati za provođenje analiza, a na SimaPro softver dan je poseban naglasak obzirom da je pomoću tog alata provedena analiza na realnom proizvodu. Analiziran je utjecaj na okoliš pomoću metode...
Analiza utjecaja opterećenja na tvrdoću i lomnu žilavost tvrdog metala
Analiza utjecaja opterećenja na tvrdoću i lomnu žilavost tvrdog metala
Dario Vuić
U ovom radu su prikazani tvrdi metali s osvrtom na njihova svojstva, primjenu i postupak proizvodnje. U radu je analiziran utjecaj opterećenja na tvrdoću i lomnu žilavost tvrdog metala. Tvrdoća je mjerena metodom po Vickersu s četiri različita opterećenja: 29,42 N (HV3), 49,03 N (HV5), 196,13 N (HV20) i 294,20 N (HV30). Lomna žilavost je određena mjerenjem duljine pukotina koje se šire iz vrhova otiska. Pri tom su primjenjena četiri različita modela otpornosti lomu po Palmqvistu,...
Analiza utjecaja parametara injekcijskog prešanja na mehanička svojstva linije spajanja
Analiza utjecaja parametara injekcijskog prešanja na mehanička svojstva linije spajanja
Mario Barunica
Tema ovog diplomskog rada je “Analiza utjecaja parametara injekcijskog prešanja na mehanička svojstva linije spajanja”. U sklopu rada bilo je potrebno detaljno razraditi proces injekcijskog prešanja te utjecaj njegovih najvažnijih parametara, kako u teoriji tako i u praksi. U prvom dijelu rada opisan je teorijski dio injekcijskog prešanja, sa posebnim naglaskom na njegove najvažnije parametre. Zatim su opisani kalup i ispitno tijelo, oboje prema ISO normama. Na koncu teorijskog...
Analiza utjecaja smjera dodavanja materijala na svojstva zupčanika s ravnim zubima izrađenih aditivnim tehnologijama
Analiza utjecaja smjera dodavanja materijala na svojstva zupčanika s ravnim zubima izrađenih aditivnim tehnologijama
Valentina Jagarčec
U ovom radu napravljena je analiza utjecaja smjera dodavanja materijala na dimenzijska svojstva zupčanika s ravnim zubima izrađenih aditivnom tehnologijom. Na početku je napravljen pregled literature u području aditivnih tehnologija s naglaskom na dimenzije i mehanička svojstva. Zupčanici su izrađeni postupkom taložnog očvršćivanja (FDM postupak) tako da se zupčanik Z1.1 pri izradi nalazio u okomitom položaju, dok su zupčanici Z1.2 i Z1.3 bili u vodoravnom položaju....
Analiza utjecaja značajki vozila na ukupne troškove autoprijevozničkog poduzeća
Analiza utjecaja značajki vozila na ukupne troškove autoprijevozničkog poduzeća
Roberto Skoliber
Tematika ovog završnog rada odnosi se na prikupljanje i analiziranje podataka prikupljenih od konkretnog autoprijevozničkog poduzeća s ciljem dobivanja jasne slike troškova uzrokovanih pojedinim značajkama vozila. U početnom dijelu rada pobliže je opisano samo poduzeće, njegova struktura i trenutno stanje. Nakon upoznavanja s poduzećem i problematikom s kojom se susreće, ukratko su opisane vrste mogućih troškova koji se pojavljuju u poduzećima koja se bave cestovnim transportom...
Analiza utjecajnih parametara na intenzivnost hlađenja epruvete strujom dušika
Analiza utjecajnih parametara na intenzivnost hlađenja epruvete strujom dušika
Boris Jalušić
U diplomskom radu napravljena je numerička simulacija gašenja Jominy uzorka smještenog u zatvorenu komoru i hlađenog mlazom dušika koji struji preko jednog čela uzorka. Simulacija je izvršena pomoću računalnog paketa FLUENT, a obuhvaća istovremeno računanje polja temperature u uzorku, okolnom dušiku i keramičkoj izolaciji, te polja brzine i tlaka u okolnom dušiku. Mreže konačnih volumena za potrebe simulacije napravljene su u predprocesoru Gambit a broj volumena je bio oko...
Analiza uvjeta u vrelovodnom kotlu kod prelaska s loženja na tekuće gorivo na izgaranje plinovitog goriva
Analiza uvjeta u vrelovodnom kotlu kod prelaska s loženja na tekuće gorivo na izgaranje plinovitog goriva
Tomislav Begić
U ovom radu izvršena je analiza uvjeta koji vladaju u vrelovodnom kotlu pri prelasku loženja s tekućeg goriva na plinovito gorivo. Kotao je namijenjen dogrijavanju vrele vode u postojećoj toplani za daljinsko grijanje grada. Napravljen je termodinamički, hidrodinamički i aerodinamički proračun vrelovodnog kotla za slučaj loženja na teško loživo ulje i za slučaj loženja na prirodni plin. Termodinamički proračun je napravljen prema normativnoj (CKTI) metodi. U hidrodinamičkom...
Analiza uzdužne granicne čvrstoće trupa broda oštećenog u sudaru
Analiza uzdužne granicne čvrstoće trupa broda oštećenog u sudaru
Ana Žarko
Stanje opterećenja pri kojem dolazi do kolapsa, definira se kao granično stanje. Kolaps broda kao složene nosive konstrukcije općenito se može definirati kao granično stanje nosivosti pri kojem konstrukcija gubi sposobnost otpora narinutom vanjskom opterećenju (vlačenje/tlačenje, savijanje, smik, uvijanje) i posljedica je kolapsa većeg broja elemenata konstrukcije [1]. Prije svega, brod može kolabrirati nakon sudara ili nasukavanja zbog neadekvatne uzdužne čvrstoće. Stoga je...
Analiza uzdužne granične čvrstoće tankostjene čelične konstrukcije
Analiza uzdužne granične čvrstoće tankostjene čelične konstrukcije
Marko Žarko
Tema ovog rada je analiza uzdužne granične čvrstoće tankostjene čelične konstrukcije, a ona je jedan od najvažnijih kriterija pri projektiranju velikih tankostjenih konstrukcija kao što je brod, zrakoplov, itd. Na uzdužnu graničnu čvrstoću tankostjene konstrukcije najveći utjecaj ima savojno opterećenje pa se granična čvrstoća izražava kao najveći iznos momenta unutrašnjih uzdužnih sila kojega je moguće ostvariti na poprečnom presjeku kritičnog uzdužnog dijela...

Pages