Pages

Analiza zapljuskivanja u djelomično ispunjenim tankovima
Analiza zapljuskivanja u djelomično ispunjenim tankovima
Nikola Vladimir
U ovom diplomskom radu obrađeni su problemi zapljuskivanja u djelomično ispunjenim tankovima, pod djelovanjem vanjske uzbude, tj. zadanog njihanja broda na valovima. U Uvodu rada ukazano je na važnost pomorstvenih svojstava broda i na neke povijesne podatke važne za razvoj teorije pomorstvenosti i brodogradnje uopće, te je dana definicija zapljuskivanja, i još nekoliko podataka koji predočavaju, kako ekonomsku važnost zapljuskivanja, tako i njegovu nelinearnu i slučajnu, a time i...
Analiza zavarenih spojeva okvira motocikla primjenom programa Sysweld
Analiza zavarenih spojeva okvira motocikla primjenom programa Sysweld
Luka Čović
Cijevne šasije kroz povijest mijenjale su se s ciljem poboljšanja sigurnosti, nosivosti, voznih svojstava itd. Trend korištenja lakših materijala vidljiv je u svim poljima pa tako i pri izradi šasija. Odabran je niskolegirani krom molibdenski čelik zbog svojih svojstava kao što su čvrstoća, krutost, otvrdnjivost, otpornost na trošenje, otpornost na koroziju, dobra obradivost, dobra zavarljivost. Napravljen je Solidworks model šasije prilikom čega su korištene dimenzije...
Analiza zavarljivosti legure Inconel 625
Analiza zavarljivosti legure Inconel 625
Marko Huklek
Cilj ovog rada je analiza zavarljivosti legure Inconel 625. Rad se sastoji od teoretskog i eksperimentalnog dijela. U teoretskom dijelu definiran je pojam zavarljivosti primjenom modernog pristupa, te su određene karakteristične metode ispitivanja s obzirom na različite kriterije. Detaljno je analizirana zavarljivost legure nikla te su izdvojeni specifični problemi i pristup tehnologiji zavarivanja. Određeno je područje primjene legure Inconel 625 te su opisane specifične tehnologije...
Analiza značajki rada motora s električni potpomognutim turbopunjačem
Analiza značajki rada motora s električni potpomognutim turbopunjačem
Petar Pavić
Razvoj motora i motornih vozila u današnje vrijeme nezamisliv je bez upotrebe različitih oblika računalnih simulacija koje nastoje u što je moguće većoj mjeri zamijeniti dosadašnje eksperimentalne ili metode pokušaja i promašaja. U okviru ovog završnog rada provedena je računalna simulacija koja se temelji na modelima radnog ciklusa motora. Modeli radnog ciklusa motora kombiniraju termodinamički (OD) proračun izgaranja u cilindru i jednodimenzionalni (1D) proračun strujanja...
Analiza značajki signala sila rezanja i jakosti struja pogonskih motora kod bušenja nehomogenih kamena
Analiza značajki signala sila rezanja i jakosti struja pogonskih motora kod bušenja nehomogenih kamena
Andreja Leonela Vojvodić
Kamen je jedan od prirodnih materijala koji se svakodnevno koristio od najranijih početaka čovječanstva. Danas se koristi kao građevni materijal, a u većini drugih slučajeva ima dekorativnu i zaštitnu zadaću. Kao i kod drugih materijala, kombinacija mehaničkih, fizičkih, kemijskih svojstava uvjetuju mogućnost obrade i uporabe kamena. Nemoguće je, zbog njegove heterogene strukture, odrediti točne vrijednosti parametara kojim bi proces obrade bio najučikovitiji. Tako npr....
Analiza čvrstoće glavnog nosača vjetroagregata
Analiza čvrstoće glavnog nosača vjetroagregata
Dominik Ešegović
U radu je provedena numerička analiza čvrstoće glavnog nosača vjetroagregata K80 tvrtke Končar primjenom metode konačnih elemenata. Vjetroagregat ima horizontalnu os vrtnje i direktni pogon, a instalirana snaga iznosi 2,5 MW. Glavni nosač je mirujući dio vjetroagregata koji povezuje platformu na vrhu stupa s osovinskim rukavcem, na koji je zatim putem uležištenja oslonjen cijeli rotirajući dio vjetroagregata. Analiza je provedena za postojeće konstrukcijsko rješenje na...
Analiza čvrstoće kompozitne ramenjače aviona za natjecanje Air Cargo Challenge
Analiza čvrstoće kompozitne ramenjače aviona za natjecanje Air Cargo Challenge
Ivan Pađen
Predmet ovog rada je analiza čvrstoće postojeće kompozitne ramenjače i konačno dimenzioniranje korištenjem metode iteriranja. Prvo poglavlje je uvod. U drugom poglavlju opisan je projekt letjelice čija se konstrukcija razmatrala te su dani tehnički podaci. Treće poglavlje daje uvid u konstrukciju ramenjače, dimenzije i materijale struka i pojaseva. U četvrtom se poglavlju razmatra model opterećenja korišten u analizi. Opterećenje konstrukcije je definirano kao savijanje u tri...
Analiza čvrstoće nekonvencionalne i konvencionalne konstrukcije krila aviona
Analiza čvrstoće nekonvencionalne i konvencionalne konstrukcije krila aviona
Matea Lišnić
Sadržaj ovoga rada sastavljen je iz dvije cjeline. Prva cjelina prikazuje novosti u svjetu zrakoplovnih konstrukcija proizvedenih aditivnim tehlogijama. Naglasak pri razmatranju novih konstrukcija jest na njihovoj nestandardnoj morfologiji. Ova cjelina također opisuje načine proizvodnje prikladne za izradu pojedinih dijelova uzimajući u obzir materijale od kojih će dio biti izrađen i svojstva koja nam omogućava pojedina metoda. U drugoj cjelini napravljena je analiza krila...
Analiza čvrstoće pojednostavljene kompozitne konstrukcije krila opterećene inercijskim silama
Analiza čvrstoće pojednostavljene kompozitne konstrukcije krila opterećene inercijskim silama
Ivica Finzir
Zadatak ovog rada je provedba analize čvrstoće konstrukcije krila u karakterističnim točkama V-n dijagrama prema propisima agencije EASA. Analiza je izvršena u programu Abaqus. Prvo poglavlje opisuje princip konstruiranja zrakoplova prateći propis EASA CS-23 Amendment 4. Prikazan je i kratki pregled upotrebe kompozita u zrakoplovnim konstrukcijama. Drugo poglavlje opisuje CAD model krila upotrebljen u analizi. Treće poglavlje opisuje aerodinamičko opterećenje krila u programu XFLR5...
Analiza čvrstoće pojednostavljene konstrukcije strelastog krila
Analiza čvrstoće pojednostavljene konstrukcije strelastog krila
Stanko Krišto
Sadržaj ovog rada sastavljen je od dvije cjeline. Prva cjelina prikazuje osnovne konstrukcijske elemente krila. Naglasak u prvoj cjelini je na prikazu različitih izvedbi osnovnih konstruktivnih elemenata krila, njihovoj povezanosti i materijalu od kojeg su izrađeni. Druga cjelina se sastoji od numeričkog proračuna pojednostavljene konstrukcije strelastog krila. Proračun je proveden u programskom paketu Abaqus/Standard, dok je geometrija konstrukcije napravljena u programskom paketu...
Analiza čvrstoće pojednostavljene metalne konstrukcije krila opterećene inercijskim silama
Analiza čvrstoće pojednostavljene metalne konstrukcije krila opterećene inercijskim silama
Ivan Radošević
Cilj ovog završnog rada je provesti analizu čvrstoće krila lakog civilnog aviona s obzirom na inercijske sile pri manevriranju i zapuhu vjetra primjenom metode konačnih elemenata (engl. Finite Element Method). Prema EASA-inim normama konstruiran je osnovni V-n dijagram. Raspodjela aerodinamičkog opterećenja određena je u programu XFLR5. Numerički proračun čvrstoće odrađen je u programu Abaqus. Aerodinamičko opterećenje je modelirano kao dvodimenzijsko polje tlaka na donjaci...
Analiza čvrstoće različitih topoloških koncepata broda za kružna putovanja
Analiza čvrstoće različitih topoloških koncepata broda za kružna putovanja
Domagoj Daničić
Diplomski rad se bavi usporedbom različitih strukturnih koncepata velikih putničkih brodova za kružna putovanja tokom konceptualne faze projektiranja konstrukcije. Uvodom je dan kratki opis problematike tih brodova te razlog razvijanja novih koncepta. Za geometriju i topologiju glavnog rebra odabranog koncepta koji će se usporediti s dostupnom konvencionalnom konstrukcijom proveo se proračun prema pravilima DNV ( Det Norske Veritas ), te se s dobivenim vrijednostima dimenzija...

Pages