Pages

Analiza uzdužne granične čvrstoće trupa broda
Analiza uzdužne granične čvrstoće trupa broda
David Subašić
U radu je provedena analiza uzdužne granične čvrstoće trupa broda prema inkrementalno-iterativnoj metodi propisanoj u okviru IACS H-CSR Pravila na razini glavnog rebra broda za prijevoz kemikalija i naftnih derivata. Radom je obuhvaćeno upoznavanje sa konceptom inkrementalno-iterativnog proračuna, zahtjevima za proračun uzdužne granične čvrstoće trupa broda u neoštećenom i oštećenom stanju u okviru harmoniziranih IACS H-CSR pravila te programom LUSA koji je modul za navedeni...
Analiza uzdužne granične čvrstoće trupa broda oštećenog uslijed nasukavanja
Analiza uzdužne granične čvrstoće trupa broda oštećenog uslijed nasukavanja
Maja Plavšić
U radu je provedena analiza uzdužne granične čvrstoće trupa broda oštećenog uslijed nasukavanja sukladno inkrementalno-iterativnoj proceduri na razini glavnog rebra za različite tipove brodova za prijevoz nafte sa dvostrukim opločenjem. Time je obuhvaćeno upoznavanje sa inkrementalno-iterativnom metodom, programom LUSA koji je modul za proračun uzdužne granične čvrstoće trupa broda, i zahtjevima za proračun uzdužne granične čvrstoće za oštećeni trup broda kroz...
Analiza uzdužne statičke i dinamičke stabilnosti putničkog hidroaviona
Analiza uzdužne statičke i dinamičke stabilnosti putničkog hidroaviona
Ozren Vranješ
Tema ovog diplomskog rada je analiza statičke i dinamičke uzdužne s tabilnosti putničkog hidroaviona nalik na DHC-6. Za provedbu te analize potrebno je odrediti uzdužni aerodinamički model te su metodom projektne aerodinamike određeni koeficijenti otpora, uzgona i momenta propinjanja za svaki segment konfiguracije te ukupni stacionarni i nestacionarni koeficijenti. U aerodinamički model je uključen i utjecaj plovaka, a u opisu ukupne normalne sile i momenta propinjanja uključen je...
Analiza uzdužne čvrstoće velikog putničkog broda za kružna putovanja u konceptualnoj fazi projekta
Analiza uzdužne čvrstoće velikog putničkog broda za kružna putovanja u konceptualnoj fazi projekta
Domagoj Daničić
Završni rad se bavi analizom uzdužne čvrstoće velikog putničkog broda (Post-Panamax klase) za kružna putovanja u konceptualnoj fazi projekta. U uvodu je dan kratki opis problematike uzdužne čvrstoće kod velikih putničkih brodova.Za zadanu geometriju i topologiju glavnog rebra (prema sličnom brodu) napravljen je proračun strukturnih elemenata glavnog rebra prema pravilima DNV ( Det Norske Veritas ) te se sa dobivenim rezultatima izradio MKE model prototipa korištenjem programa...
Analiza uzgona kombinacije tijelo-noseća površina
Analiza uzgona kombinacije tijelo-noseća površina
Dino Zrnić
Cilj završnog rada je dobiti raspodjelu cirkulacije na krilu, intenzitet izvora i dipola na tijelu te uz pomoć njih dobiti koeficijent ukupne normalne sile kombinacije tijelo-noseća površina. Razvijena metoda oslanja se na dvije različite metode: Weissinger metodu noseće linije za krilo i metoda izvora i dipola za tijelo. Strujanje fluida oko simetričnog krila modelira se potkovičastim vrtlozima, dok strujanje oko tijela modelira se linijskim izvorima i dipolima. Zbrajanjem sa...
Analiza uzroka loma ventilatorske lopatice
Analiza uzroka loma ventilatorske lopatice
Ivan Triplat
U radu je provedena analiza čvrstoće i vlastitih frekvencija ventilatorske lopatice koju proizvodi tvrtka ''Končar – Generatori i motori'' d.d., Zagreb, a koja služi za hlađenje statorskog i rotorskog namota električkog generatora. Analiziran je slučaj teoretskog pobjega generatora jer su u tom slučaju najveća opterećenja na lopatice. Za opterećenje lopatice uzete su sila tlaka uslijed strujanja zraka, centrifugalna inercijska sila, te tangencijalna inercijska sila uslijed...
Analiza učinkovitosti kogeneracijskog postrojenja na otpad
Analiza učinkovitosti kogeneracijskog postrojenja na otpad
Petar Krizmanić
U radu su analizirani različiti režimi rada kogeneracijskog postrojenja na kruti komunalni otpad. Opisan je proces kogeneracije kao i različite vrste kogeneracijskih procesa. Obrađene su osnove upotrebe krutog komunalnog otpada za iskorištavanje energije. Prikazan je matematički model korišten pri izradi programa za simulaciju rada postrojenja, prikaz proračuna emisija CO2, SO2 te NOX te prikaz godišnje potrošnje otpada koji se koristi kao gorivo u postrojenju.
Analiza vibracija uslijed periodičkog, impulsnog i neperiodičkog opterećenja
Analiza vibracija uslijed periodičkog, impulsnog i neperiodičkog opterećenja
Ivana Zore
U ovom radu je izvršena analiza odziva sustava s jednim stupnjem slobode gibanja u slučaju djelovanja periodičkog, impulsnog i neperiodičkog opterećenja. U slučaju periodičkog opterećenja analiza je provedena dvijema metodam matematičkom i numeričkom. Uslijed impulsnog opterećenja analiziran je slučaj kratkotrajnog opterećenja. U slučaju neperiodičkog opterećenja odziva je određen upotrebom numeričkog rješenja Duhamelovog integrala.
Analiza vojne kacige prilikom udara projektila
Analiza vojne kacige prilikom udara projektila
Šimun Sviličić
U radu se daje kratak pregled o projektilima, vojnoj kacigi, samoj prirodi udara te balistici, s naglaskom na terminalnu balistiku. U drugome poglavlju razrađuje se eksplicitna analiza, temelji eksplicitne analize, način kako je implementirana u programski paket, različite tehnike koje program nudi u svrhu smanjenja računalnog vremena i stabilnosti rješenja. Treće poglavlje opisuje dostupne materijalne modele u programskome paketu, naznačuje odabrani materijalni model te problematiku...
Analiza vremena komisioniranja pri različitim parametrima
Analiza vremena komisioniranja pri različitim parametrima
Bepo Lukač
Tema ovog rada je analiza podataka o vremenima izuzimanja dobivenih iz provedenog pokusa gdje su ispitanici podijeljeni u dvije dobne skupine simulirali ručno izuzimanje. Obradom podataka i primjenom statističkih alata dobiveni su grafički i statistički pokazatelji o utjecaju pojedinih faktora na vrijeme izuzimanja. Svi utjecaji detaljno su analizirani po razinama faktora. Posebna pozornost pridana je usporedbi dobnih skupina ispitanika do 50 i iznad 50 godina. Gledano je postoji li...
Analiza vrtložnog strujanja u okruglom zdencu
Analiza vrtložnog strujanja u okruglom zdencu
Petar Čajić
U ovom radu analizirano je vrtložno strujanje u zdencu oblika valjka u koji se ubrizgava voda kroz horizontalno postavljene mlaznice. Cilj ovog rada je odrediti utjecaj kuta a kojeg zatvara svaka mlaznica u odnosu na radijalni smjer i protoka Q na kut kojeg cestica fluida opisuje na slobodnoj površini. Potrebno je i iz proračunom dobivenog polja brzine, njegovom integracijom, odrediti trajektoriju čestice fluida od izlaza iz mlaznice do izlaza iz zdenca. Proračunava se vrtložno...
Analiza zaostalih naprezanja pri zavarivanju nelegiranih čelika primjenom programa Visual Weld
Analiza zaostalih naprezanja pri zavarivanju nelegiranih čelika primjenom programa Visual Weld
Denis Matija
Zadatak ovog diplomskog rada je analizirati zaostala naprezanja i deformacije pri zavarivanju. U teorijskom dijelu opisani su mehanizmi nastajanja zaostalih naprezanja i deformacija tijekom zavarivanja, opisane su metode određivanja zaostalih naprezanja te utjecaj pripreme spoja, unosa topline i redoslijeda zavarivanja na pojavu deformacija i zaostalih naprezanja. U eksperimentalnom dijelu doneseni su rezultati deformacija na temelju zavarivanja dviju ploča čelika kvalitete S355...

Pages