Paginacija

Analiza postupaka razgradnje nepomičnih pučinskih proizvodnih platformi
Analiza postupaka razgradnje nepomičnih pučinskih proizvodnih platformi
Ivan Fatović
Razgradnja (dekomisija) pučinskih proizvodnih platformi završni je dio životnog ciklusa jedne složene industrijske strukture. Iako relativno nova grana industrije, u posljednjem desetljeću doživljava snažan rast sa značajnim udjelom troškova u životnom vijeku proizvodne platforme. Razgradnja je u suštini obrnuti proces od izgradnje i kao takav obavezan je nakon završetka eksploatacije platforme. Suvremeni međunarodni standardi i državni zakoni obvezuju operatera polja na...
Analiza potencijala izgradnje energetskih postrojenja loženih različitim tipovima biomase u Hrvatskoj i odabir lokacija
Analiza potencijala izgradnje energetskih postrojenja loženih različitim tipovima biomase u Hrvatskoj i odabir lokacija
Boris Ćosić
Tema diplomskog rada je analiza potencijala izgradnje energetskih postrojenja loženih različitim tipovima biomase, te odabir makro-lokacija za izgradnju energetskih postrojenja. \Na odabranim makro-lokacijama potrebno je izvršiti analizu tehničkog i energetskog potencijala, te cijene biomase pri čemu se na osam lokacija vrši analiza cijena šumske biomase dok se na preostale dvije lokacije analizira cijena poljoprivredne biomase na pragu elektrane. Uvodni dio diplomskog rada sadrži...
Analiza potencijala kogeneracije u uslužnom sektoru u Hrvatskoj
Analiza potencijala kogeneracije u uslužnom sektoru u Hrvatskoj
Ivan Ćutić
U ovom radu provedena je analiza potencijala kogeneracijskih tehnologija u hotelskom i trgovačkom sektoru uslužnih djelatnosti. U hotelskom sektoru napravljena je analiza za nesezonske hotele u najvišim kategorijama kvalitete od četiri i pet zvjezdica, dok je u trgovačkom sektoru provedena analiza za velike trgovačke centre te za manje objekte prvenstveno namijenjene za prodaju svakodnevnih živežnih namirnica. U sklopu rada razvijena je metodologija dimenzioniranja postrojenja, te je...
Analiza potencijala proizvodnje biomase iz brzorastućih nasada s neobrađenih poljoprivrednih zemljišta za korištenje u energetskim postrojenjima u Republici Hrvatskoj
Analiza potencijala proizvodnje biomase iz brzorastućih nasada s neobrađenih poljoprivrednih zemljišta za korištenje u energetskim postrojenjima u Republici Hrvatskoj
Antun Pfeifer
U ovom radu je obrađena mogućnost uzgoja energetskih nasada na neiskorištenom poljoprivrednom zemljištu u Republici Hrvatskoj. Hrvatska raspolaže s gotovo 3 000 000 ha poljoprivrednog zemljišta, ali se koristi samo oko 1 000 000 ha. Stoga je očito da postoji značajan potencijal koji se može koristiti mnogo efikasnije nego što je to danas slučaj. Izložene su vrste kultura kratkih ophodnji i energetskih usjeva koji se trenutno koriste u Europi za energetsku eksploataciju te su...
Analiza potrošnje energije zs hlađenje i grijanje karakteristične zgrade
Analiza potrošnje energije zs hlađenje i grijanje karakteristične zgrade
Leon Lepoša
Za potrebe „Završnog rada“ preddiplomskog dijela studija napravljena je analiza potrošnje energije za hlađenje i grijanje karakteristične zgrade u programskom sučelju „TRNSYS 16“. Analizirana su 24 različita slučaja u ovisnosti o tipu zgrade, gradu u kojem se nalaze te vrsti zasjenjenja na prozorima. Dobiveni rezultati su uspoređeni i verificirani sa danas prihvatljivim proračunskim alatima, te su dani neki opći prijedlozi i zaključci kako smanjiti potrošnju energije za...
Analiza potrošnje i proizvodnje energije prema Akcijskom planu učinkovitog gospodarenja energijom Općine Mljet
Analiza potrošnje i proizvodnje energije prema Akcijskom planu učinkovitog gospodarenja energijom Općine Mljet
Hrvoje Stančin
U vremenima kada obnovljivi izvori energije postaju sve dostupniji sa ekonomskog stajališta, vrijedi razmotriti njihov utjecaj na postojeći elektro-energetski sustav. Upravo to i jest tema ovog završnog rada. S obzirom da otoci vrlo često funkcioniraju kao zasebne cjeline, izrađivati simulacije i analizirati mogućnosti poboljšanja postojećeg energetskog sustava, postaje vrlo zanimljivo. Razlog zašto je odabran otok Mljet, leži u činjenici da on svojom geografskom pozicijom ima...
Analiza pouzdanosti motorne kosilice
Analiza pouzdanosti motorne kosilice
Matija Hoić
Cilj ovog rada je dati ocjenu pouzdanosti koncepata kosilica za travu FMEA metodom. Na početku će se razmatrati pojam pouzdanosti i njezin utjecaj na proizvod, njegove funkcije i karakteristike, kao i na prodajne rezultate. Iz ovog razmatranja proizaći će razlozi za sam postupak analize pouzdanosti kao podloge za njeno unapređenje. Slijedi prikaz FMEA metode analize pouzdanosti kao najčešće korištene metode. Razmotrit će se temeljni principi ove metode, njezin razvoj, razlozi...
Analiza pouzdanosti računalne radiografije
Analiza pouzdanosti računalne radiografije
Barbara Lojen
Računalna radiografija je jedna od novijih metoda nerazornih ispitivanja materijala koja se koristi pri održavanja zrakoplova i njegovih komponenata. Fosforne slikovne ploče zamjenjuju konvencionalnu upotrebu filma te pojednostavljuju rukovanje i skladištenje slikovnih zapisa. Kako bi se dokazala učinkovitost i sposobnost ispitivanja računalnom radiografijom temeljem smjernica i zahtjeva danih priručnikom MIL-HDBK-1823A provedeno je ispitivanje te su se na temelju dobivenih rezultata...
Analiza pozdanosti uređaja za servisnu inspekciju vanjskog zavara vakuumske posude
Analiza pozdanosti uređaja za servisnu inspekciju vanjskog zavara vakuumske posude
Josipa Delaš
Pouzdanost sustava je vjerojatnost da on izvršava funkcije za koje je predviđen u željenom razdoblju bez kvara i u predviđenoj okolini. Postoji mnoštvo metoda za povećanje pouzdanosti sustava kroz smanjenje tehničkih rizika. Pored metoda koje vrše direktnu analizu tehničkih rizika, postoje i tehnike za procjenu vjerojatnosti rizika. U ovom radu, primijenjena je RAMI (engl. reliability, availability, maintainability, inspectability) analiza, koju je definirala ITER ...
Analiza pravilnika za ispitivanje kočnica cestovnih motornih vozila
Analiza pravilnika za ispitivanje kočnica cestovnih motornih vozila
Toni Bodrušić
U ovome završnom radu analiziran je pravilnik za ispitivanje kočnica cestovnih motornih vozila. U uvodnom djelu opisan je razvoj kočnica kroz povijest, dani su izvodi iz povezanih zakona i pravilnika. Drugi dio rada bavi se osonvama sustva za kočenje, njihovom podjelom, te potrebnim izračunima. Nadalje u radu se opisuje postupak ispitivanja kočnica različitih kategorija vozila. Veći dio rada bavi se ispitivanjem zračnih kočnih sustava zbog njihove kompleksnosti i važnosti. U...
Analiza predinvesticijske studije projekta temeljem tehnološkog procesa
Analiza predinvesticijske studije projekta temeljem tehnološkog procesa
Matej Tkalčić
Ovaj se rad sastoji od teorijske osnove pokretanja proizvodnje te primjera primjene računalnog programa COMFAR III. U prvom dijelu rada je prikazan pojam investicije te je povezan sa projektiranjem proizvodnog procesa i proizvodnje. Pojašnjeni su pojmovi kao što su diskontiranje, neto sadašnja vrijednost, projektiranje proizvodnog procesa i projektiranje proizvodnje. Prikazan je proces pokretanja poduzetničkog (proizvodnog) pothvata, od ideje do stavljanja proizvoda na tržište....
Analiza preostale čvrstoće oštećene totalne proteze kuka
Analiza preostale čvrstoće oštećene totalne proteze kuka
Milena Babić
Životni vijek olabavljene femuralne komponente totalne proteze kuka je razmatran za opterećenja propisana ISO 7206-4 standardom te za opterećenja koja se pojavljuju tijekom normalnog hoda čovjeka, korištenjem metode konačnih elemenata. Primijenjen je proces povratnog inženjerstva, pri čemu je CAD model totalne proteze kuka dobiven pomoću 3D skeniranja. Na temelju dobivenog CAD modela, razvijen je FEM model. Provedene su analize metodom konačnih elemenata za dobiveni FEM model...

Paginacija