Pages

Analiza vibracija uslijed periodičkog, impulsnog i neperiodičkog opterećenja
Analiza vibracija uslijed periodičkog, impulsnog i neperiodičkog opterećenja
Ivana Zore
U ovom radu je izvršena analiza odziva sustava s jednim stupnjem slobode gibanja u slučaju djelovanja periodičkog, impulsnog i neperiodičkog opterećenja. U slučaju periodičkog opterećenja analiza je provedena dvijema metodam matematičkom i numeričkom. Uslijed impulsnog opterećenja analiziran je slučaj kratkotrajnog opterećenja. U slučaju neperiodičkog opterećenja odziva je određen upotrebom numeričkog rješenja Duhamelovog integrala.
Analiza vojne kacige prilikom udara projektila
Analiza vojne kacige prilikom udara projektila
Šimun Sviličić
U radu se daje kratak pregled o projektilima, vojnoj kacigi, samoj prirodi udara te balistici, s naglaskom na terminalnu balistiku. U drugome poglavlju razrađuje se eksplicitna analiza, temelji eksplicitne analize, način kako je implementirana u programski paket, različite tehnike koje program nudi u svrhu smanjenja računalnog vremena i stabilnosti rješenja. Treće poglavlje opisuje dostupne materijalne modele u programskome paketu, naznačuje odabrani materijalni model te problematiku...
Analiza vremena komisioniranja pri različitim parametrima
Analiza vremena komisioniranja pri različitim parametrima
Bepo Lukač
Tema ovog rada je analiza podataka o vremenima izuzimanja dobivenih iz provedenog pokusa gdje su ispitanici podijeljeni u dvije dobne skupine simulirali ručno izuzimanje. Obradom podataka i primjenom statističkih alata dobiveni su grafički i statistički pokazatelji o utjecaju pojedinih faktora na vrijeme izuzimanja. Svi utjecaji detaljno su analizirani po razinama faktora. Posebna pozornost pridana je usporedbi dobnih skupina ispitanika do 50 i iznad 50 godina. Gledano je postoji li...
Analiza vrtložnog strujanja u okruglom zdencu
Analiza vrtložnog strujanja u okruglom zdencu
Petar Čajić
U ovom radu analizirano je vrtložno strujanje u zdencu oblika valjka u koji se ubrizgava voda kroz horizontalno postavljene mlaznice. Cilj ovog rada je odrediti utjecaj kuta a kojeg zatvara svaka mlaznica u odnosu na radijalni smjer i protoka Q na kut kojeg cestica fluida opisuje na slobodnoj površini. Potrebno je i iz proračunom dobivenog polja brzine, njegovom integracijom, odrediti trajektoriju čestice fluida od izlaza iz mlaznice do izlaza iz zdenca. Proračunava se vrtložno...
Analiza zaostalih naprezanja pri zavarivanju nelegiranih čelika primjenom programa Visual Weld
Analiza zaostalih naprezanja pri zavarivanju nelegiranih čelika primjenom programa Visual Weld
Denis Matija
Zadatak ovog diplomskog rada je analizirati zaostala naprezanja i deformacije pri zavarivanju. U teorijskom dijelu opisani su mehanizmi nastajanja zaostalih naprezanja i deformacija tijekom zavarivanja, opisane su metode određivanja zaostalih naprezanja te utjecaj pripreme spoja, unosa topline i redoslijeda zavarivanja na pojavu deformacija i zaostalih naprezanja. U eksperimentalnom dijelu doneseni su rezultati deformacija na temelju zavarivanja dviju ploča čelika kvalitete S355...
Analiza zapljuskivanja u djelomično ispunjenim tankovima
Analiza zapljuskivanja u djelomično ispunjenim tankovima
Nikola Vladimir
U ovom diplomskom radu obrađeni su problemi zapljuskivanja u djelomično ispunjenim tankovima, pod djelovanjem vanjske uzbude, tj. zadanog njihanja broda na valovima. U Uvodu rada ukazano je na važnost pomorstvenih svojstava broda i na neke povijesne podatke važne za razvoj teorije pomorstvenosti i brodogradnje uopće, te je dana definicija zapljuskivanja, i još nekoliko podataka koji predočavaju, kako ekonomsku važnost zapljuskivanja, tako i njegovu nelinearnu i slučajnu, a time i...
Analiza zavarenih spojeva okvira motocikla primjenom programa Sysweld
Analiza zavarenih spojeva okvira motocikla primjenom programa Sysweld
Luka Čović
Cijevne šasije kroz povijest mijenjale su se s ciljem poboljšanja sigurnosti, nosivosti, voznih svojstava itd. Trend korištenja lakših materijala vidljiv je u svim poljima pa tako i pri izradi šasija. Odabran je niskolegirani krom molibdenski čelik zbog svojih svojstava kao što su čvrstoća, krutost, otvrdnjivost, otpornost na trošenje, otpornost na koroziju, dobra obradivost, dobra zavarljivost. Napravljen je Solidworks model šasije prilikom čega su korištene dimenzije...
Analiza zavarljivosti legure Inconel 625
Analiza zavarljivosti legure Inconel 625
Marko Huklek
Cilj ovog rada je analiza zavarljivosti legure Inconel 625. Rad se sastoji od teoretskog i eksperimentalnog dijela. U teoretskom dijelu definiran je pojam zavarljivosti primjenom modernog pristupa, te su određene karakteristične metode ispitivanja s obzirom na različite kriterije. Detaljno je analizirana zavarljivost legure nikla te su izdvojeni specifični problemi i pristup tehnologiji zavarivanja. Određeno je područje primjene legure Inconel 625 te su opisane specifične tehnologije...
Analiza značajki rada motora s električni potpomognutim turbopunjačem
Analiza značajki rada motora s električni potpomognutim turbopunjačem
Petar Pavić
Razvoj motora i motornih vozila u današnje vrijeme nezamisliv je bez upotrebe različitih oblika računalnih simulacija koje nastoje u što je moguće većoj mjeri zamijeniti dosadašnje eksperimentalne ili metode pokušaja i promašaja. U okviru ovog završnog rada provedena je računalna simulacija koja se temelji na modelima radnog ciklusa motora. Modeli radnog ciklusa motora kombiniraju termodinamički (OD) proračun izgaranja u cilindru i jednodimenzionalni (1D) proračun strujanja...
Analiza čvrstoće kompozitne ramenjače aviona za natjecanje Air Cargo Challenge
Analiza čvrstoće kompozitne ramenjače aviona za natjecanje Air Cargo Challenge
Ivan Pađen
Predmet ovog rada je analiza čvrstoće postojeće kompozitne ramenjače i konačno dimenzioniranje korištenjem metode iteriranja. Prvo poglavlje je uvod. U drugom poglavlju opisan je projekt letjelice čija se konstrukcija razmatrala te su dani tehnički podaci. Treće poglavlje daje uvid u konstrukciju ramenjače, dimenzije i materijale struka i pojaseva. U četvrtom se poglavlju razmatra model opterećenja korišten u analizi. Opterećenje konstrukcije je definirano kao savijanje u tri...
Analiza čvrstoće nekonvencionalne i konvencionalne konstrukcije krila aviona
Analiza čvrstoće nekonvencionalne i konvencionalne konstrukcije krila aviona
Matea Lišnić
Sadržaj ovoga rada sastavljen je iz dvije cjeline. Prva cjelina prikazuje novosti u svjetu zrakoplovnih konstrukcija proizvedenih aditivnim tehlogijama. Naglasak pri razmatranju novih konstrukcija jest na njihovoj nestandardnoj morfologiji. Ova cjelina također opisuje načine proizvodnje prikladne za izradu pojedinih dijelova uzimajući u obzir materijale od kojih će dio biti izrađen i svojstva koja nam omogućava pojedina metoda. U drugoj cjelini napravljena je analiza krila...
Analiza čvrstoće pojednostavljene kompozitne konstrukcije krila opterećene inercijskim silama
Analiza čvrstoće pojednostavljene kompozitne konstrukcije krila opterećene inercijskim silama
Ivica Finzir
Zadatak ovog rada je provedba analize čvrstoće konstrukcije krila u karakterističnim točkama V-n dijagrama prema propisima agencije EASA. Analiza je izvršena u programu Abaqus. Prvo poglavlje opisuje princip konstruiranja zrakoplova prateći propis EASA CS-23 Amendment 4. Prikazan je i kratki pregled upotrebe kompozita u zrakoplovnim konstrukcijama. Drugo poglavlje opisuje CAD model krila upotrebljen u analizi. Treće poglavlje opisuje aerodinamičko opterećenje krila u programu XFLR5...

Pages