Pages

Analiza stabiliteta i opterećenja tankera u oštećenom stanju
Analiza stabiliteta i opterećenja tankera u oštećenom stanju
Vjekoslav Grubišić
Povećanjem broja tankera koji plove Jadranom, povećava se i opasnost od pomorskih nesreća. Izlijevanje nafte u Jadranu uzrokovalo bi nepopravljivu štetu za okoliš, turizam i gospodarstvo. Zbog toga je pokrenut projekt Structural reliability of damaged oil tanker in Adriatic Sea koji za cilj ima predložiti metodologiju procjene sigurnosti strukture oštećenog tankera za prijevoz nafte u Jadranskom moru i postaviti proceduru za racionalno donošenje odluka za brod u situacijama koje...
Analiza stabilnosti i upravljivosti male bespilotne letjelice
Analiza stabilnosti i upravljivosti male bespilotne letjelice
Ivan Krcatović
U ovom radu napravljen je model bespilotne letjelice maksimalne mase 4 kg, te je provjerena statička i dinamička stabilnost leta. Na temelju poznate geometrije izrađen je 3D model letjelice u programskom paketu SolidWorks iz kojeg su određeni momenti tromost, položaj težišta i ukupna masa letjelice. Metodom projektne aerodinamike procjenjeni su svi aerodinamički koeficijenti letjelice, te kao provjera aerodinamičkog modela napravljen je model letjelice u programskom paketu Xflr5....
Analiza stabilnosti mjeriteljskih značajki državnog etalona za hrapavost RH Perthen
Analiza stabilnosti mjeriteljskih značajki državnog etalona za hrapavost RH Perthen
Petar Vitić
Sljedivost je svojstvo mjernog rezultata kojim se taj rezultat dovodi u vezu s referencijskim etalonima (državnim ili međunarodnim) korištenjem neprekinutih lanaca umjeravanja od kojih svako umjeravanje doprinosi utvrđenoj mjernoj nesigurnosti. To bi značilo da se dobiveni rezultat mjerenja nastoji koracima unatrag dovesti u vezu s primarnim etalonom. Lanac sljedivosti je neprekidan lanac usporedaba, od kojih svaka ima utvrđenu mjernu nesigurnost. Time se osigurava da mjerni rezultat...
Analiza statičke stabilnosti i ravnotežnog leta ultra-lakog zrakoplova
Analiza statičke stabilnosti i ravnotežnog leta ultra-lakog zrakoplova
Kristijan Ruklić
Cilj ovog završnog rada je analizirati uzdužnu statičku stabilnost i ravnotežni let ultra-lakog zrakoplova za različite uvjete leta. Analizom se ostvaruje uvid u dio mogućnosti uporabe zrakoplova. Ultra-laki zrakoplov, koji se razmatra, predstavlja repliku zrakoplova Zlin XII. Nakon definirane geometrije, određeni su ukupni stacionarni koeficijenti normalne sile i momenta propinjanja čime je određen aerodinamički model. Određivanjem koeficijenata, omogućena je provjera...
Analiza strujanja i prijelaza topline u odjeljku motora lakog zrakoplova korištenjem numeričke mehanike fluida
Analiza strujanja i prijelaza topline u odjeljku motora lakog zrakoplova korištenjem numeričke mehanike fluida
Dino Zrnić
U ovom radu predstavljen je prikaz hladenja i analiza strujanja i prijelaza topline u odjeljku motora lakog zrakoplova korištenjem numeričke mehanike fluida. Kako propeler ima veliki utjecaj na ulaznu struju zraka u odjeljak motora gdje se odvija hladenje, napravljena je zasebna numerička simulacija rada propelera. Ovom simulacijom proučavani su stlačivi efekti strujanja s ciljem dobivanja točnih sila i momenata za veće područje rada motora. Ti podatci su potrebni kako bi se pomoću...
Analiza strujanja krvi u intrakranijskoj aneurizmi
Analiza strujanja krvi u intrakranijskoj aneurizmi
Josip Živić
Paralelno s razvitkom računala i novih algoritama sve se više primjenjuju numeričke metode (npr. metode konačnih elemenata (MKE) i metode konačnih volumena (MKV)) u području biomehanike i mehanike bioloških strujanja. Razvojem različitih područja biomehanike postupno se olakšava pronalaženje pravih tretmana za pacijente te se uvelike pospješuje njihovo liječenje. Tema ovog diplomskog rada je analiza strujanja krvi kroz intrakranijsku aneurizmu. Intrakranijske aneurizme...
Analiza strujanja u modelu ispusta plinskih turbina pri velikoj cirkularnoj komponenti brzine
Analiza strujanja u modelu ispusta plinskih turbina pri velikoj cirkularnoj komponenti brzine
Luka Ćulić
Cilj ovog rada jest istražiti utjecaj strujanja dimnih plinova na aerodinamički oblikovanu oplatu nosača izlaznog dijela kućišta plinskih turbina. Poseban naglasak jest istraživanje ulaznog kuta nastrujavanja na pojavu sila na aerodinamički profilirani dio oplate koji je oblika rijetke statorske rešetke s ravnim lopaticama. Usvojen je dvodimenzijski model strujanja na srednjem radijusu strujnog prostora. Geometrijski model izrađen je u programskom paketu Salome, diskretizacija...
Analiza subjektivnih metoda i ocjenjivača
Analiza subjektivnih metoda i ocjenjivača
Ena Sokić
Tema ovog završnog rada je analiza subjektivnih metoda i ocjenjivača na primjeru senzorne analize vina i voćnih vina. Za početak, dane su karakteristike subjektivne i objektivne analize u prehrambenoj industriji uzimajući u obzir potrebu za njihovom komplementarnošću. Zatim je opisan proces organoleptičnog (senzornog) ocjenjivanja vina i voćnih vina kao primjer subjektivne metode obrađene u radu. Razrađeni su standardizirani uvjeti i postupci definirani od strane Međunarodne...
Analiza sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i SZ Hrvatske s termičkom obradom otpada
Analiza sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i SZ Hrvatske s termičkom obradom otpada
Aleksandar Đurković
Centralni toplinski sustavi (CTS) jedan su od načina kojima bi se mogli dostići ciljevi postavljeni EU direktivama o smanjenju potrošnje primarne energije. Samim time oni su od iznimnog interesa za Hrvatsku. CTS-i su izuzetno bitni radi mogućnosti efikasne proizvodnje i distribucije toplinske energije te zbog toga što omogućavaju implementaciju širokog opsega izvora energije. Prednosti koje dolaze s implementacijom CTS-a su znatne , a uključuju sigurnu opskrbu energijom, uštedu...
Analiza sustava za proizvodnju distributivnih i specijalnih transformatora
Analiza sustava za proizvodnju distributivnih i specijalnih transformatora
Damir Belić
U sklopu rada prema metodologiji projektiranja proizvodnih sustava napravljena je analiza proizvodnje suhih i specijalnih transformatora renomiranog proizvođača. Opisani su ustroj tvrtke, proizvodni program, tehnologija i ostale značajke važne za analizu proizvodnog sustava. Odabrani su reprezentantni proizvodi te je prema njima po metodi trokuta provedena analiza rasporeda elemenata sustava te izvedeno kapacitivno dimenzioniranje elemenata sustava. Simulacijom u programu FlexSim je...
Analiza toka informacija u razvojnim timovima
Analiza toka informacija u razvojnim timovima
Ivana Antonić
Uz tehničke aspkete inženjerski razvojni proces je u velikoj mjeri zasnovan na razmjeni informacija. Pri tome nije bitna samo informacija i vrsta informacije koja se razmjenjuje, već i kontekst u kojem se nalazi te način na koji se razmjenjuje. Kontekst i način razmjene uvelike mogu omogućiti dublje razumijevanje procesa razmjene informacije. Učinkovitost koju razvojni proces zahtjeva, uparena s potrebom za zaposlenicima različitih kompetencija i kvalitetnom razmjenom informacija...
Analiza toka snage za novu generaciju električnog vozila proširenog dometa
Analiza toka snage za novu generaciju električnog vozila proširenog dometa
Krunoslav Bambir
Hibridna električna vozila koriste se kako bi se smanjila potrošnja fosilnih goriva, a time bi se smanjila i emisija štetnih plinova koji onečišćuju zrak i uzrokuju kisele kiše. U radu je opisana pogonska struktura električnog pogona proširenog dometa na primjeru automobila Chevrolet Volt druge generacije te izvršena analiza njegovog toga snage pomoću grafo-analitičke metode veznih dijagrama. Uz to, izrađene su statičke karakteristike hibridnog pogona. Pogon je zanimljiv pošto...

Pages