Paginacija

Analiza cjeloživotnih emisija i troškova različitih konfiguracija energetskoga sustava putničkog broda
Analiza cjeloživotnih emisija i troškova različitih konfiguracija energetskoga sustava putničkog broda
Juraj Trogrlić
U ovom diplomskom radu analiziran je cjeloživotni ugljični otisak različitih energetskih konfiguracija putničkog broda za plovidbu sjevernim Jadranom. Razmotrena je hibridna energetska konfiguracija koja se sastoji od dizelska motora, gorivnih članaka i baterija. Druga konfiguracija za zadovoljenje energetskih potreba koristi isključivo dizelske motore. Treća podrazumijeva isključivo gorivne članke. U radu je analizirana i varijanta energetskog sustava koji bi uključivao samo...
Analiza deformacija pri zavarivanju austenitnih Cr-Ni čelika primjenom programa Visual Weld
Analiza deformacija pri zavarivanju austenitnih Cr-Ni čelika primjenom programa Visual Weld
Mislav Zgurić
U ovom radu obrađena je primjena numeričkih simulacija koje se koriste pri zavarivanju zavarenih konstrukcija. Obrađena je i zavarljivost austenitnih nehrđajućih čelika. Objašnjen je mehanizam nastajanja trajnih deformacija i zaostalih naprezanja zavarenih spojeva, te faktori koji utječu na njihovu pojavu. Zatim su analizirani mehanizmi smanjenja zaostalih naprezanja i deformacija u zavarenim konstrukcijama. Na kraju teorijskog dijela navedene su neke komercijalne aplikacije za...
Analiza detalja konstrukcije kolica pilona broda za jaružanje u konceptualnoj fazi projekta
Analiza detalja konstrukcije kolica pilona broda za jaružanje u konceptualnoj fazi projekta
Davorin Zrilić
Razvojem industrije jaružanja, paralelno su se razvijali složeni i sofisticirani brodovi za obavljanje te djelatnosti – jaružala. Za razliku od klasičnih trgovačkih brodova, jaružala zbog svog kompleksnog načina rada i potrebe za složenim proračunima tijekom projektiranja, spadaju u grupu specijalnih plovila. Jedan od kritičnih detalja jaružala opremljenog sjekačem (e. cutter suction dredger) sa stanovišta čvrstoće, su kolica pilona koja će se obraditi u okviru ovog...
Analiza dinamike mehanizma korištenjem metode konačnih elemenata
Analiza dinamike mehanizma korištenjem metode konačnih elemenata
Matea Minauf
Zadatak ovog rada je provesti numerički proračun sila prilikom rada mehanizma za odabranu konstrukciju Whitworthovog brzopovratnog mehanizma. Numerička analiza provedena je u računalnom paketu Abaqus koji je temeljen na metodi konačnih elemenata. U uvodu je općenito opisan mehanizam, funkcije njegovih članova i međusobna interakcija među članovima. Nadalje, objašnjena je metoda konačnih elemenata te je općenito opisana dinamička analiza mehanizma. U drugom poglavlju opisan je...
Analiza dinamičke karakteristike MAG CBT zavarivanja
Analiza dinamičke karakteristike MAG CBT zavarivanja
Nikola Babić
U radu je opisan MAG postupak zavarivanja te su opisani načini prijenosa metala u električnom luku pri MAG zavarivanju. Posebno je opisan princip rada, dinamičke karakteristike i izvor struje kod MAG CBT (Controlled Bridge Transfer) načina prijenosa metala. Uspoređen je konvencionalni način prijenosa metala kratkim spojevima i CBT način prijenosa sa stanovišta zaštitnih plinova, dodatnih materijala i same primjene. Nakon obrade teorijskog dijela, izveden je eksperimentalni...
Analiza dinamičke karakteristike izvora struje pri MAG zavarivanju
Analiza dinamičke karakteristike izvora struje pri MAG zavarivanju
Kristijan Jurgec
Tema ovog završnog rada je „Analiza dinamičke karakteristike izvora struje pri MAG zavarivanju“. Sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela. U početnom, teoretskom dijelu, opisan je MAG postupak zavarivanja. Analiziran je princip rada, opisane su dinamičke karakteristike te načini prijenosa metala u električnom luku pri MAG zavarivanju. Obrađeni su zaštitni plinovi koji se koriste pri MAG zavarivanju. U eksperimentalnom dijelu rada provedena su mjerenja struje i napona u...
Analiza dinamičke metode proračuna potrebne toplinske energije zgrade
Analiza dinamičke metode proračuna potrebne toplinske energije zgrade
Monika Santo
U radu je analiziran proračun potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje prema normi ISO/DIS 52016- 1. Analizirane su formule i napisan je algoritam u računalnom programu VBA te su dane upute za njegovo daljnje korištenje. Izvedena je validacija dinamičke metode proračuna potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje prema modelu opisanom u normi ISO/DIS 52017-1. Također, analiziran je proračun potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje stambene kuće. Dobiveni...
Analiza dinamičke stabilnosti radio-upravljanog zrakoplova
Analiza dinamičke stabilnosti radio-upravljanog zrakoplova
Igor Pospiš
U ovom radu provedena je analiza kvalitete direktnog upravljanja radio-upravljanog zrakoplova pogonjenog mlaznim motorom. Rad se bazira na Projektu, u kojem je definirana geometrija zrakoplova, za koju su izvršeni proračuni otpora i uzgona te analiza statičke stabilnosti.U svrhu provođenja analize određeni su aerodinamički model te inercijske karakteristike letjelice na temelju kojih su izračunati linearizirani modeli uzdužnog i bočnog gibanja. Usvojeno je da linearizirani modeli...
Analiza direktive 97/68/EZ - emisije onečišćujućih tvari iz motora izvancestovnih mobilnih strojeva
Analiza direktive 97/68/EZ - emisije onečišćujućih tvari iz motora izvancestovnih mobilnih strojeva
Bruno Franin
Očuvanje okoliša jedan je od glavnih ciljeva Europske Unije, te zbog velikog broja izvancestovnih strojeva i motora koji se u te strojeve ugrađuju, a koji svojim radom bitno utječu na kvalitetu zraka, nužno je bilo osmisliti Direktivu koja će štetne emisije takvih uređaja ograničiti. Direktivom 97/68/EZ obuhvaćeni su motori s kompresijskim paljenjem snage od 18 kW do 560 kW, te motori s vanjskim izvorom paljenja snage do 19kW. Također opisano je područje primjene (poglavlje 4.),...
Analiza dotrajalosti bregaste osovine četverotaktnog motora s unutarnjim izgaranjem
Analiza dotrajalosti bregaste osovine četverotaktnog motora s unutarnjim izgaranjem
Nada Šućur
U radu je analizirana dotrajalost i oštećenje bregaste osovine četverotaktnog motora s unutarnjim izgaranjem, koji su doveli do nepravilnog rada motora. Bregasta osovina je jedan od najvažnijih dijelova motora, a naziv joj dolazi od brijegova, uzduž cijele površine, koji otvaraju i zatvaraju ventile. Trajanje otvorenosti, brzine otvaranja i zatvaranja, te hod ventila određeni su oblikom brijegova. U modernim konstrukcijama motora, bregasta osovina je najčešće smještena u glavi...
Analiza efekta poremećaja u lancu vrijednosti uporabom simulacijskog algoritma
Analiza efekta poremećaja u lancu vrijednosti uporabom simulacijskog algoritma
Tina Hatlak
U ovom završnom radu detaljno je teorijski obrađen lanac vrijednosti u okviru njegovih karakterističnih aktivnosti, ključnih dionika, upravljanja lancem vrijednosti, poremećaja koji ometaju djelovanje lanca te metoda prognoziranja koje se provode u svrhu sprečavanja takvih poremećaja. Obuhvaćeni su jednostavni lanci vrijednosti koji se sastoje od tvrtke, njezinih dobavljača i kupaca, ali i višestruki i umreženi lanci vrijednosti koji, osim navedenih, sadrže i ...
Analiza efikasnosti eliptičnog krila paraboličnom nosećom linijom
Analiza efikasnosti eliptičnog krila paraboličnom nosećom linijom
Anamaria Uroda
U radu je provedena analiza jedne klase krila srpaste geometrije, konkretno eliptičnih krila sa paraboličnom nosećom linijom. Metoda korištena za analizu je temeljena na Prandltovoj teoriji noseće linije koja je proširena Pistolesi-Weissingerovim uvjetom. U korištenoj metodi se javlja singularna integrodiferencijalna jednadžba Prandltovog tipa, u kojoj se singularitet otklanja konačnom Hilbertovom transformacijom funkcije cirkulacije. Numerički se nepoznata cirkulacija aproksimira...

Paginacija