Pages

Vjetrom uzrokovane vibracije stupa vjetroagregata
Vjetrom uzrokovane vibracije stupa vjetroagregata
Domagoj Topličanec
U radu su navedene vrste vjetroagregata, njihovi dijelovi i problemi koji se javljaju pri njihovom konstruiranju. Opisane su različite vrste stupova i načini njihove izrade. Kratko je objašnjeno opterećenje vjetroagregata. Primjenom metode uplivnih koeficijenata, izrađen je model stupa vjetroagregata, tj. numerički model koji relativno jednostavno, a opet zadovoljavajuće točno izračunava vlastite frekvencije stupa vjetroagregata. Numerička analiza provedena je u programskom paketu...
Vodik kao alternativno gorivo u brodskim energetskim sustavima
Vodik kao alternativno gorivo u brodskim energetskim sustavima
Davor Piljić
Regulatorni okvir postavljen od Međunarodne pomorske organizacije s ciljem smanjenja ukupnih emisija stakleničkih plinova, izazvanih pomorskim prometom, potiče na istraživanja alternativnih rješenja brodskih energetskih sustava. Brodovi u priobalnoj plovidbi zahtijevaju posebnu pozornost jer prometuju u blizini naseljenih mjesta, čime je njihov relativni utjecaj na ljudsko zdravlje potencijalno veći od prekooceanskih brodova. U ovom diplomskom radu analizirane su mogućnosti...
Vodna turbina za malu hidroelektranu
Vodna turbina za malu hidroelektranu
Tomislav Korade
Obnovljivi izvori energije igraju sve značajniju ulogu u proizvodnji energije, kako u svijetu tako i u Republici Hrvatskoj. Europski cilj 20 - 20 -20 kojeg je RH preuzela na sebe, obvezuje Hrvatsku da do 2020. godine poveća udio potrošnje energije iz obnovljivih izvora energije na 20%, da za 20% smanji emisije CO2 u atmosferu, te da ostvari uštede, odnosno smanji potrošnju energije za 20%. Zbog tog cilja, od interesa su male hidroelektrane i njihov neiskorišteni...
Vodorazrjedivi premazi s inhibitorom korozije
Vodorazrjedivi premazi s inhibitorom korozije
Ante Milić
Završni rad sastoji se od teorijskog i eksperimentalnog dijela. U teorijskom dijelu dan je pregled literature, počevši od ekoloških i ekonomskih utjecaja korozije. Slijedi pregled vrsta korozije, opis svih značajnijih mehanizama zaštite od korozije uz poseban osvrt na zaštitu organskim premazima, zaključno sa ekološki prihvatljivim vodorazrjedivim premazima. Eksperimentalni dio rada sastoji se od ispitivanja različitih fizikalnih (debljina suhog filma premaza, tvrdoća...
Vodorazrjedivi protupožarni premazi
Vodorazrjedivi protupožarni premazi
Zlatko Šincek
Razvojem tehnologije i povećanjem zahtjeva za sigurnošću u današnje doba graditeljstva potrebno je adekvatno zaštititi građevine od požara i vatre. U modernoj gradnji prisutni su novi materijali organskog i anorganskog podrijetla, stoga je potrebno posvetiti posebnu pažnju protupožarnoj zaštiti u cilju očuvanja materijalne imovine i ljudskih života. Primjena protupožarnih sustava zaštite nudi očuvanje svojstava materijala te omogućava stabilnost konstrukcija izloženih...
Vozila na pogon energijom sunca
Vozila na pogon energijom sunca
Nikolina Husain
Vozila na pogon energijom Sunca podvrsta su električnih. Dok električna vozila za punjenje baterija koriste električnu energiju iz mreže, vozila na Sunčani pogon koriste i energiju Sunčevog zračenja. Da bi to bilo moguće, vozilo mora imati ugrađene fotonaponske elemente, međusobno spojene u panele, koji Sunčevu energiju pretvaraju u električnu. Ona se akumulira u baterijama koje napajaju motor. U radu je razjašnjeni pojmovi vezani uz Sunčevo zračenje i njegovo mjerenje....
Vođenje mobilnih robota u zadanom rasporedu
Vođenje mobilnih robota u zadanom rasporedu
Domagoj Jurendić
U ovom radu biti će prikazana izvedba algoritma za gibanje u formaciji dvaju eMIR edukativnih mobilnih robota razvijenih na Katedri za strojarsku automatiku. Problem formacijskog gibanja mobilnih robota nedovoljno je istraženo područje koje je uvelike limitirano mogućnošću izvedbe izvan zatvorenog poligona. Konstrukcija i raspored opreme(senzora) na robotima prilagođena je kako bi se omogućilo preciznije i bolje pozicioniranje jednog robota u odnosu na drugi. U radu je razvijena i...
Vođenje mobilnog robota kroz labirint
Vođenje mobilnog robota kroz labirint
Mario Svačina
Tema ovog rada je vođenje mobilnog robota kroz labirint. Kako bi se moglo voditi robota kroz labirint prvo je potrebno isplanirati putanju, potom je potrebno napraviti sustav kontrole lokacije robota i prepreka te napraviti sustav kontrole gibanja. Planiranje putanje mobilnog robota se izvodi pomoću podražajnog digitalnog reakcijsko-difuzijskog sustava (DRDS). Modificiranjem postojećeg podražajnog DRDS-a je postignuta stabilnost sustava te mogućnost planiranja putanje i u kompliciranim...
Vođenje robota primjenom interneta
Vođenje robota primjenom interneta
Nino Hrnjić
Tema ovog završnog rada je izrada web aplikacije sa živom slikom za upravljanje robotskom rukom Mitsubishi RM501. Za poslužitelja aplikacije odabrano je računalo sa Ubuntu Linux operativnim sustavom. Serverska strana aplikacije je napravljena u Python programskom jeziku uz upotrebu Tornado knjižnice koja služi kao server i razvojni okvir za izradu web aplikacija. Također je na serverskoj strani, upotrebom gotove Motion aplikacije i web kamere, preko računalnog kanala dostavljena...
Vrednovanje numeričkog modela procesa zavarivanja izrađenog shodno smjernicama norme HRS CEN ISO/TS 18166
Vrednovanje numeričkog modela procesa zavarivanja izrađenog shodno smjernicama norme HRS CEN ISO/TS 18166
Tomislav Maglica
Tema ovog diplomskog rada je analizirati primjenu numeričkih simulacija koje se koriste kod oblikovanja zavarenih konstrukcija primjenjujući normu HRS CEN ISO/TS 18166. Potrebno je za zadani zavareni spoj provesti numeričku simulaciju pomoću programske aplikacije Visual Weld 11.0. i odabrane druge programske aplikacije te usporediti dobivene rezultate. U uvodnom, teoretskom dijelu ovog diplomskog rada ukratko je opisane su osnove numeričkih simulacija kao i njihova primjena u...
Vremenski ovisno rukovanje vratima
Vremenski ovisno rukovanje vratima
Anabela Tkalec
U radu je prikazan razvoj i konstruiranje uređaja s vremenski ovisno rukovanim vratima, to jest automatskih vrata za farmu peradi koja se otvaraju i zavaraju prema unaprijed definiranom rasporedu, ovisno o danu u godini i vremenu u danu. Razvoj koncepta zahtjeva dizajn mehanizma konstrukcije i odabir potrebnih elektroničkih komponenta Mikrokontroler prima podatke sa svih senzora u uređaju te prema dobivenim informacijama slijedi zadani algoritam. Točan datum i vrijeme dobiva uz pomoć...
Vrste ispuna unutrašnjosti proizvoda načinjenih taložnim očvršćivanjem
Vrste ispuna unutrašnjosti proizvoda načinjenih taložnim očvršćivanjem
Mario Staroveški
U prvom dijelu rada opisuje se FDM, njegova povijest, način rada, materijali, te njegove prednosti i nedostaci. Jedna od vrsta aditivnih postupaka je taložno očvršćivanje, kod kojeg se omekšani materijali slažu u slojevima. Tvrtka Stratasys je značajno poboljšala taj postupak i patentirala naziv Fused deposition modeling (FDM). Kod FDM postupka moguća je primjena više vrsta polimernih materijala s različitim svojstvima zbog čega nailaze na široku primjenu u skoro svim...

Pages