Pages

Numerička analiza nosive konstrukcije industrijske hale
Numerička analiza nosive konstrukcije industrijske hale
Toni Perčinlić
S obzirom na postojeći projekt nosive konstrukcije industrijske hale provedena je numerička analiza kako bi se utvrdili pomaci i naprezanja koja se javljaju na sastavnim dijelovima hale s obzirom na različita opterećenja koja na nju djeluju. Prvi korak je bio određivanje prikladnih verifikacijskih primjera kojima se utvrdila ispravnost korištenja određenih konačnih elemenata za provedbu numeričke analize industrijske hale. Kao prvi verifikacijski primjer se odabrala greda...
Numerička analiza nosive konstrukcije ložišta kotla na kruta goriva
Numerička analiza nosive konstrukcije ložišta kotla na kruta goriva
Stjepan Orešković
U radu je provedena numerička analiza nosive konstrukcije ložišta kotla na kruta goriva u dva programska paketa, CATIA i Abaqus. Ukratko su opisana termoenergetska postrojenja i njihova važnost i izvedbe. Prikazano je izgaranje na rešetci kao jedno od izvedbi ložišta. Za potrebe vrednovanja simulacije i konačnih elemenata, izrađena su dva verifikacijska primjera te je za njih prikazano analitičko rješenje koje je kasnije uspoređeno sa numeričkim rješenjima iz programskih paketa...
Numerička analiza nosive konstrukcije manipulatora
Numerička analiza nosive konstrukcije manipulatora
Davor Medvidović
U ovom radu je provedena analiza čvrstoće nosive konstrukcije mobilnog manipulatora koji se koristi prilikom nerazornog ispitivanja u nuklearnim elektranama. Manipulator kao dio ispitnog sustava koristi se za ultrazvučno i vizualno ispitivanje jedne od komponenata primarnog kruga nuklearnih elektrana cilindričnog oblika. Nuklearne elektrane redovito podliježu nerazornim ispitivanjima s ciljem provjere njihovog stanja i procjene životnog vijeka. Kvarovi se jako teško uklanjaju te za...
Numerička analiza oštećenja višeslojnih kompozitnih zrakoplovnih konstrukcija
Numerička analiza oštećenja višeslojnih kompozitnih zrakoplovnih konstrukcija
Domagoj Božan
Tema ovog diplomskog rada je numerička analiza oštećenja višeslojnih kompozitnih zrakoplovnih konstrukcija. Numerička analiza je provedena u programu Abaqus/Standard korištenjem VCCT metode. U uvodnom i drugom poglavlju je dan pregled o vrstama delaminacija i načinima propagiranja delaminacije. U trećem poglavlju je opisan numerički model VCCT metode, kako bi se razumjela matematička pozadina analiza provedenih u ovom radu. Nakon toga su opisani matematički modeli kriterija...
Numerička analiza prijelaza topline u ispušnom kućištu plinske turbine
Numerička analiza prijelaza topline u ispušnom kućištu plinske turbine
Tonko Mladineo
Cilj ovog rada je simulirati i analizirati utjecaj turbulentnog strujanja vrućih dimnih plinova oko linera ispušnog kućišta plinske turbine na prijelaz topline s vrućih dimnih plinova na stijenke linera te temperaturnu distribuciju u stijenci linera pri projektnom i jednom vanprojektnom režimu rada. Liner je radijalno prema obodu segmentiran i to tako da se svaki segment sastoji od vanjskog i unutarnjeg linera međusobno kruto spojenih s rebrom linera. Budući da se radi o periodički...
Numerička analiza progiba zuba polimernog zupčanika
Numerička analiza progiba zuba polimernog zupčanika
Josip Arland
U ovom radu proučava se utjecaj različitih vrsta modela na rezultate numeričke analize. Predmet analize je zupčani par izrađen od materijala PA 66. Promatra se utjecaj rasta opterećenja na najveća glavna naprezanja, kontaktna naprezanja na boku zuba i progib vrha zuba. Analize se provode u linearno elastičnom i hiperelastičnom području. Također, provodi se laboratorijsko ispitivanje zupčanog para i vrši se analiza progiba zuba pogonskog zupčanika digitalnom korelacijom slike....
Numerička analiza rada hidrauličkog sustava toplovodnog grijanja
Numerička analiza rada hidrauličkog sustava toplovodnog grijanja
Fabio Pizzignacco
U sklopu ovog rada formiran je numerički model cijevne mreže jednostavnog sustava toplovodnog grijanja te je pomodu Hardy Cross metode provdena simulacija rada za različita pogonska stanja. Sustav je zasebno promatran za hidrauličko nebalansirano i balansirano stanje, pri čemu su u oba slučaja korištene četiri različite metode upravljanja cirkulacijskom pumpom, a zatim i uspoređeni rezultati. S posebnim su interesom u ovom radu promatrani parametri autoriteta ventila i pogonskih...
Numerička analiza rada hidrauličkog sustava u sezoni grijanja satnim proračunom
Numerička analiza rada hidrauličkog sustava u sezoni grijanja satnim proračunom
Antonio Radenić
U sklopu diplomskog rada obrađena je tematika hidraulike sustava grijanja na teoretskoj i analitičkoj razini. Kroz teoretska poglavlja obrađen je pojam uravnoteženja sustava grijanja s primjerima postizanja istog. Opisane su hidrauličke karakteristike komponenti sustava te je pojašnjen pojam autoriteta ventila. Teoretski dio rada završava poglavljem o cirkulacijskim pumpama i pripadajućim europskim direktivama. Za potrebe numeričke analize modeliran je sustav grijanja s...
Numerička analiza rada sustava MultiAir
Numerička analiza rada sustava MultiAir
Jerko Čulić-Viskota
Motori s unutarnjim izgaranjem svake godine moraju zadovoljiti sve strože uvjete po pitanju emisije štetnih plinova, a osim toga moraju se unaprjeđivati i po pitanju efikasnosti koju krajnji kupac vidi u obliku potrošnje goriva. U zadovoljavanju ovih uvjeta važnu ulogu igra razvodni sustav. Njegov je zadatak da omogući izmjenu radne tvari u svakom radnom ciklusu. Pri tome razvodni sustav utječe na proces izgaranja u cilindru tako što svojim djelovanjem utječe na tlak i temperaturu u...
Numerička analiza rada sustava Valvetronic
Numerička analiza rada sustava Valvetronic
Dora Pakšec
Kako bi se ostvarile bolje performanse automobila proizvođačima se nameću novi tehnološki izazovi. S obzirom na današnju ekološku osviještenost i sve više prisutan efekt staklenika, motorima s unutarašnjim izgaranjem postavljaju se sve veći zahtjevi u pogledu emisija štetnih produkata izgaranja i potrošnje goriva. Potpuno varijabilni ventilski razvod prepoznat je kao jedna od tehnologija koje najviše obećavaju, posebno zbog prednosti u smanjenju potrošnje goriva i...
Numerička analiza strujanja fluida i prijelaza topline u ispušnom kućištu plinske turbine
Numerička analiza strujanja fluida i prijelaza topline u ispušnom kućištu plinske turbine
Nikola Vranjić
U ovom se radu razmatra utjecaj hlađenja stijenke linera ispušnog kućišta plinske turbine na temperaturna naprezanja. Na početku rada se daje matematički model, a zatim metodom kontrolnih volumena diskretizirane jednadžbe svedene na sustav algebarskih jednadžbi. Drugi dio opisuje izradu mreže, postavljanje numeričkog modela koji će se rješavati, daju se svojstva materijala te početni i rubni uvjeti potrebni za rješavanje diskretiziranog matematičkog modela. Nakon numeričke...
Numerička analiza strujanja kroz aksijalni ventlator sa srpastim lopaticama
Numerička analiza strujanja kroz aksijalni ventlator sa srpastim lopaticama
Krunoslav Šešet
U ovom radu numerički je analizirano strujanje zraka kroz aksijalni ventilator sa srpastim lopaticama. Za vrednovanje rada ventilatora potrebno je poznavati strujanje fluida kroz njega. Eksperimentalna analiza strujanja fluida izuzetno je skupa i zahtjevna te se razvojem računala sve više prednosti daje numeričkoj analizi. Nažalost, numerička analiza je još uvijek u razvoju te zahtijeva eksperimentalnu validaciju. CAD model ventilatora dobiven je od proizvođača koji je obrađen u...

Pages