Pages

Rashladni tornjevi u industriji
Rashladni tornjevi u industriji
Franko Ćurčin
U ovom radu proveden je proračun rashladnog tornja za industrijsko posredno rashladno postrojenje rashladnog učinka 550 kW. Radna tvar u sustavu je R290 i koristi se za hlađenje glikolne smjese temperaturnog režima 0/-5 °C. Proračunom su odabrane dimenzije ispune rashladnog tornja, eliminatora kapljica, rešetki za usis zraka, ventilator i elektromotor, te dimenzije cjevovoda. U uvodnom dijelu ukratko su opisani načini izvedbe rashladnih tornjeva i evaporativnih kondenzatora s opisom...
Rashladni uređaj za hlađenje i točenje pića
Rashladni uređaj za hlađenje i točenje pića
Ivan Soldo
Zadatak ovog rada je opis procesa i proračun hladnjaka točenog piva. Početni dio rada posvećen je uvodu u tehniku hlađenja te propanu kao radnoj tvari. Prikazani su osnovni načini hlađenja pića pri čemu se najviše pažnje posvetilo opisu hlađenja točenog piva. Navedene su usporedbe propana s ostalim radnim tvarima korištene u uređajima slične namjene, prikazana su termofizikalna svojstva te ponašanje na različitim temperaturama. Zatim je proveden termodinamički proračun...
Rashladnik kapljevine za hlađenje u procesnoj industriji
Rashladnik kapljevine za hlađenje u procesnoj industriji
Filip Hlapčić
Za potrebe hlađenja u industriji vina projektiran je rashladnik kapljevine učinka hlađenja 15 kW. Radna tvar je propan R290, odabrana prema suvremenim smjernicama s obzirom na zaštitu okoliša. Kao posredni prijenosnik energije koristi se glikolna smjesa temperaturnog režima -3,5°/-6,5°C. Kondenzator rashladnika kapljevine hlađen je okolišnim zrakom. Uređaj radi kao dizalica topline. Načinjen je termodinamički proračun komponenti rashladnika kapljevine kao i proračun dimenzija...
Raspodjela tlaka u kontaktnim površinama kod sjedenja
Raspodjela tlaka u kontaktnim površinama kod sjedenja
Iva Kopčić
Dugotrajno sjedenje znatno utječe na ljudsko zdravlje. Uzrokuje spektar kroničnih poremećaja, a pravilno konstruiranje površine sjedala može umanjiti štetne utjecaje tako da se izbjegnu kritične točke u kojima su sila i tlak maksimalni. S obzirom na anatomiju stražnjice, opterećenje nije ravnomjerno raspoređeno pa se najveći pritisak javlja na izbočinama kostiju ispod sjedne kvrge. Sjedne kosti preuzimaju opterećenje jer se mišićne strukture pomaknu lateralno tako da ostane...
Raspored tlaka na lopatice aksijalne turbine (Kaplan)
Raspored tlaka na lopatice aksijalne turbine (Kaplan)
Luka Guć
Svrha ovog rada je projektiranje te naknadno ispitivanje rotora male Kaplan turbine uz pomoć dvodimenzionalnih računalnih simulacija. Za potrebe dimenzioniranja koristit će se klasični proračun podjelom turbine na tri parcijalne turbine, iz kojeg će se dobiti slika toka strujanja. Na temelju toka strujanja odabiru se odgovorajući profili lopatica sa svrhom što efektivnijeg iskorištavanja energije toka fluida. Dobivenim profilima se zatim dvodimenzionalnim računalnim simulacijama...
Ravninski model dinamike kotača na kolniku s neravninama
Ravninski model dinamike kotača na kolniku s neravninama
Kristian Gruičić
U ovom radu je obrađena tema ravninske dinamike kotača na kolniku s neravninama. U uvodnom dijelu razmatrana je problematika pasivne dinamike kotača. Istraženi su različiti pristupi modeliranju te je analitički pristup detaljnije razmotren. Uspoređeno je nekoliko različitih analitičkih modela i za svakog od njih navedeni su prednosti i nedostaci. Na temelju postojećeg prostornog modela kontakta kotača i podloge definiran je i objašnjen ravninski model kontakta kotača i podloge....
Razrada koncepta solarne bespilotne letjelice
Razrada koncepta solarne bespilotne letjelice
Dajana Benković
Tema ovog rada je razrada koncepta male bespilotne letjelice na solarni pogon. Na početku rada dan je uvid u slične konstrukcije te pregled sustava i opreme solarne letjelice. Napisan je programski kod koji za ulazne parametre vrši procjenu mase, aerodinamičku analizu te energijsku analizu. Proračun se zasniva na iterativnoj metodi prema Noth-u. U prvoj iteraciji korišteni su podaci letjelice sličnih karakteristika u svrhu validacije programskog koda. U drugoj iteraciji uvedena je...
Razrada konstrukcije solarne bespilotne letjelice
Razrada konstrukcije solarne bespilotne letjelice
Hrvoje Magdić
Zadatak ovog završnog rada je dimenzioniranje osnovnih konstruktivnih elemenata krila male bespilotne letjelice na solarni pogon uz opterećenje definirano V-n dijagramom. U radu je korišten program za numeričku analizu metodom konačnih elemenata Abaqus/Standrad. U prvom poglavlju se opisuju rezultati prethodne konceptualne razrade [1] bespilotne letjelice na solarni pogon koji su korišteni kao osnova za analizu čvrstoće u ovom radu. Drugo poglavlje opisuje materijal, geometriju i...
Razrada metode umjeravanja promjera kontrolnih prstena u Nacionalnom laboratoriju za duljinu
Razrada metode umjeravanja promjera kontrolnih prstena u Nacionalnom laboratoriju za duljinu
Luka Čadež
Tema ovog rada je opis i razrada metoda mjerenja duljine unutarnjeg promjera kontrolnih prstena na univerzalnom uređaju za mjerenje duljine DMS 680 u Nacionalnom laboratoriju za duljinu (u daljnjem tekstu Laboratorij). Osim opisa mjerenja duljine unutarnjeg promjera prstena klasičnom metodom pomoću kontaktnih čeljusti, opisat će se metoda mjerenja pomoću ticala te nova metoda mjerenja pomoću ticala i planparalelene granične mjerke koja je razvijena u sklopu ovog rada....
Razrada metode umjeravanja stepeničastih etalona UT sustava
Razrada metode umjeravanja stepeničastih etalona UT sustava
Saša Momčilović
Tema ovog završnog rada je provedba umjeravanja ultrazvučnog stepeničastog etalona propisanog normom ISO 16946:2015 koristeći tri mjerne metode. Laboratorij za precizna mjerenja Fakulteta strojarstva i brodogradnje akreditiran je za 35 metoda umjeravanja, ali nema akreditiranu metodu za ultrazvučne stepeničaste etalone. Dimenzionalne značajke stepeničastih radnih etalona utječu na karakteristike samog ultrazvučnog sustava te je stoga potrebno utvrditi njihove vrijednosti. U radu je...
Razrada nove metode umjeravanja etalona debljine u Nacionalnom laboratoriju za duljinu
Razrada nove metode umjeravanja etalona debljine u Nacionalnom laboratoriju za duljinu
Sandro Lukač
Tema ovog rada je razrada novog postupka umjeravanja etalona debljine u Nacionalnom laboratoriju za duljinu. Umjeravanje etalona debljine jedan je od 35 akreditiranih postupaka. Postojeći postupak umjeravanja etalona debljine provodi se na jednoosnom univerzalnom mjernom uređaju. S obzirom na dopuštena odstupanja etalona debljine, umjeravanje direktnim postupkom na jednoosnom univerzalnom mjernom uređaju visoke rezolucije nije potrebno te se radi rasterećenja navedenog uređaja...
Razvoj 3D tiskača
Razvoj 3D tiskača
Mario Klasić
U diplomskom radu je konstruiran i izrađen 3D tiskač sa grijanom komorom koji radi na principu taložnog očvršćivanja. Taložno očvršćivanje je jedan od postupaka aditivne proizvodnje, koji je najviše zastupljen kod niskobudžetnih 3D tiskača, jer za izradu takvog uređaja nisu potrebne skupe komponente ( kao što su kod SLS postupka laserska glava, kod PolyJet postupka UV svjetiljka itd.. ). Glavni nedostatci taložnog očvršćivanja su vidljivost tiskanih slojeva i manja...

Pages