Pages

Vitki menadžment u uslužnim procesima
Vitki menadžment u uslužnim procesima
Iva Čondrić
Tema ovog rada je „Vitki menadžment u usluţžim procesima“. U radu će biti opisane specifičnosti uslužnih djelatnosti i prikazat će se pristupni proces uslužnom poduzeću. Objasnit će se primjena Lean filozofije u uslužnim djelatnostima kroz primjenu Lean alata na primjeru odjela prodaje u telekomunikacijskom poduzeću.
Vitki projektni menadžment
Vitki projektni menadžment
Marko Tödtling
U ovom radu obrađen je pristup projektnom menadžmentu Vitkom metodologijom. U prvom poglavlju pojašnjeni su temeljni pojmovi za razumijevanja rada i područja projektnog menadžmenta. Kroz drugo i treće poglavlje obrađeni su temeljni principi i gubitci Vitke metodologije općenito i Vitke metodologije primjenjene u području projektnog menadžmenta. Nakon toga dan je pregled i upute za korištenje alata koji se koriste u Vitkom razvoju proizvoda. Kroz peto i šesto poglavlje...
Vitko upravljanje projektima
Vitko upravljanje projektima
Antun Stjepan Pongrac
U ovom diplomskom radu je detaljno opisan pojam projekta, projektnog menadžmenta i voditelja projekta. Navedene su i opisane tehnike upravljanja projektima te razlozi neuspjeha projekata. Napravljen je detaljan opis vitkog upravljanja projektima s alatima lean menadžmenta koji se mogu koristiti u vođenju projekata te njihova softverska rješenja koja su dostupna na tržištu. Napravljen je pristup upravljanja projektima koristeći te lean alate i alate Industrije 4.0 koji može poslužiti...
Vitlo za mobilne transportne uređaje
Vitlo za mobilne transportne uređaje
Matej Lesar
U ovom završnom radu su ukratko razmotrene vrste vitla, njihov način rada te osnovne karakteristike. Nakon uvodnog razmatranja prikazano je nekoliko koncepcijskih rješenja te je na temelju zadanih uvjeta odabrano najbolje rješenje. Potom je napravljen proračun i odabir standardnih komponenata mehanizma za dizanje i prihvat tereta. Nakon njih slijedi proračun čvrstoće odabranih komponenata nosive konstrukcije. Na kraju je odabran hidraulički motor i prijenosnik snage. CAD modeli i...
Vizijski sustav prepoznavanja nota s notnog zapisa
Vizijski sustav prepoznavanja nota s notnog zapisa
Patrik Pongrac
U ovom završnom radu razmatran je prijedlog vizijskog sustava za prepoznavanje nota iz notnog zapisa baziran na računalnom vidu te primjeni umjetnih neuronskih mreža. Rad započinje osnovama glazbene teorije radi boljeg razumijevanja ovog rada, nakon koje slijedi konceptualna razrada problema. Opisan je i razrađen princip rada modela računalnog vida te obrade slika kreiran za potrebe ovog rada. Objašnjen je princip rada osnovnih umjetnih neuronskih mreža te je detaljnije razrađena...
Vizijski sustav za praćenje objekata aktuiran servo motorom
Vizijski sustav za praćenje objekata aktuiran servo motorom
Dominik Levanić
Zadatak ovog završnog rada je projektirati i integrirati računalni vizijski sustav za lokalizaciju i praćenje objekata (eng. Object Localization and Tracking) prema nekoliko algoritama, a koji se sastoji od kamere, upravljačke jedinice Raspberry Pi te servo motora. Kamerom snimljen video zapis se obrađuje i u realnom vremenu prikazuje na zaslonu računala. Računalo je spojeno s upravljačkom jedinicom korištenom za upravljanje servo motorom koji pokreće kameru i u realnom vremenu je...
Vizijski sustav za prepoznavanje objekata prema boji
Vizijski sustav za prepoznavanje objekata prema boji
Ivan Antić
Cilj ovog rada je prikazati kako pomoću programskog paketa „Delphi“-a izvršiti obradu slike s web-kamere u svrhu prepoznavanja objekata prema boji. Korisnik mišem na slici, dobivenoj pomoću web-kamere, izvrši odabir objekta određene boje (crvene, plave ili zelene) za kojeg želi saznati njegove koordinate na slici te veličinu. U prepoznavanju objekta na slici je korištena transformacija boje piksela iz RGB-a u HSV sustav. Sintakse korištene u obradi slike su opisane u radu....
Vizualizacija OOFEM modela brodske konstrukcije primjenom programa otvorenog koda linaetal-fsb/d3v
Vizualizacija OOFEM modela brodske konstrukcije primjenom programa otvorenog koda linaetal-fsb/d3v
Marko Buconić
U ovom radu razvijena je vizualizacija osnovnih karakteristika OOFEM modela modeliranih sa konačnim elementima ljuske i grede što omogućuje vizualizaciju uobičajenih modela brodske konstrukcije. Vizualizacija je implementirana proširenjem funkcionalnosti programa otvorenog koda linaetal-fsb/d3v u programskom jeziku Python. Program otvorenog koda linaetal-fsb/d3v temeljen je na Qt for Python tehnologiji, koja omogućuje trodimenzijsku vizualizaciju geometrijskih entiteta primjenom OpenGL...
Vizualizacija i izračun hidrostatičkih karakteristika triangularizirane forme broda primjenom programa otvorenog koda linaetal-fsb/d3v
Vizualizacija i izračun hidrostatičkih karakteristika triangularizirane forme broda primjenom programa otvorenog koda linaetal-fsb/d3v
Luka Josip Erhardt
U ovom radu izrađen je python modul za triangularizaciju forme broda. Zatim je takva triangularizirana forma u programu otvorenog koda linaetal-fsb/d3v 3D vizualizirana. Na osnovi triangualizirane forme, izrađene su metode za izračun su hidrostatičkih karakteristike koje su onda prikazane u dijagramnom listu. Na kraju je python modulom omogućena grafička kontrola parametara analitički zadane forme broda. Izrađeni moduli primijenjeni su na parametarskom modelu fregate KNM Narvik...
Vizualizacija modela za izračun granične čvrstoće trupa broda primjenom programa otvorenog koda linaetal-fsb/d3v
Vizualizacija modela za izračun granične čvrstoće trupa broda primjenom programa otvorenog koda linaetal-fsb/d3v
Ivan Višak
U radu je proširenjem programa otvorenog koda Lineateal-fsb/d3v koji je temeljen na Qt for Python tehnologiji, izrađen je Python modul koji primjenom OpenGL tehnologije omogućuje trodimezijusku (3D) vizualizaciju geometrijskih entiteta modela za proračun granične čvrstoće brodskog trupa. Modul omogućuje i prikaz rezultata proračuna uzdužne granične čvrstoće trupa broda modulom LUSA koji koristi inkrementalno itereativnu Smithovu metodu.
Vizualizacija projektnih građevnih blokova broda primjenom programa otvorenog koda linaetal-fsb/d3v
Vizualizacija projektnih građevnih blokova broda primjenom programa otvorenog koda linaetal-fsb/d3v
Tomislav Pavlović
U ovom radu dan je pregled osnovnih karakteristika programa otvorenog koda linaetalfsb/d3v i metoda projektnih građevnih blokova blokova (eng. Design Building Blocks - DBB). U okviru rada izrađeni su Python moduli koji omogućuje 3D vizualizaciju pojedinih paluba i projektnih građevnih blokova broda unutar triangularizirane forme broda. Osim toga, omogućeno je i računanje volumnih karakteristika projektnih građevnih blokova, koji su omeđeni brodskom oplatom zadanom u triangualiziranom...
Vizualizacija rada konvolucijske neuronske mreže
Vizualizacija rada konvolucijske neuronske mreže
Stjepan Vlahović
U ovom radu će se razvijati modularna aplikacija za vizualizaciju aktivacije slojeva VGG16 konvolucijske neuronske mreže. Prvi dio rada obrađuje teoriju konvolucijskih neuronskih mreža te metode za vizualizaciju i razumijevanje konvolucijskih neuronskih mreža. Nakon toga slijedi dio koji objašnjava kodiranje aplikacije u programu Python. Na kraju se analiziraju rezultati modularne aplikacije, vizualizirani izlazni volumen slojeva konvolucijske neuronske mreže raspoređen u 2D prostoru.

Pages