Pages

Utjecaj mjerne sile na rezultate mjerenja unutarnjih i vanjskih promjera
Utjecaj mjerne sile na rezultate mjerenja unutarnjih i vanjskih promjera
Filip Novak
U Laboratoriju za precizna mjerenja dužina veliki dio mjerenja odnosi se na 1D kontaktna mjerenja. Svako kontaktno mjerenje podrazumijeva primjenu mjerne sile koja u većoj ili manjoj mjeri utječe na mjerni rezultat i njegovu nesigurnost. Ovaj utjecaj ovisi ponajprije o iznosu primijenjene sile i metodi mjerenja. Pri usporedbenim mjerenjima smatra se da je ovaj utjecaj zanemariv dok se kod neposrednih mjerenja provodi korekcija rezultata mjerenja temeljem Hertz-ovh jednadžbi....
Utjecaj mjerne sile u postupku mjerenja duljine kontaktnom metodom
Utjecaj mjerne sile u postupku mjerenja duljine kontaktnom metodom
Maja Remenar
U radu je teorijski i eksperimentalno utvrđen iznos elastičnih deformacija u postupku mjerenja promjera kuglice kontaktnom metodom.
Utjecaj modifikacije Al-Si legure nasvojstva odljevka
Utjecaj modifikacije Al-Si legure nasvojstva odljevka
Davor Radanić
Ovaj rad se sastoji od dva dijela teorijskog i eksperimentalnog. U teorijskom dijelu kratko je opisan uvod u lijevanje te osnovne podjele lijevanja prema praoblikovanju i prema vrsti kalupa. Također su opisane Al-Si legure te je opisan proces skrućivanja aluminijskih legura. Dan je detaljan opis modifikacije eutektika aluminijskih legura. Opisana je kemijska modifikacija natrijem, stroncijem, antimonom i cerijem, te modifikacija eutektika brzim hlađenjem legure. Također su opisane i...
Utjecaj modifikacije eutektika na mikrostrukturu i mehanička svojstva AlSi12 legure
Utjecaj modifikacije eutektika na mikrostrukturu i mehanička svojstva AlSi12 legure
Alan Mirić
Lijevanje je jedan od najstarijih procesa oblikovanja metala, a nekada je to bila umjetnost koja se čuvala kao čuvana tajna među obiteljima. Događaji u drugoj polovici prošlog stoljeća podigli su proces lijevanja od umjetnosti do znanosti. Kako bi ostala konkurentna na današnjem tržištu moderna ljevaonica mora u potpunosti iskoristiti sve prilike koje joj pruža moderna tehnologija. Ona omogućava detaljniju, bržu i raniju analizu problema u dizajnu odljevka i uljevnog sustava,...
Utjecaj morske vode na svojstva izabranih kompozita
Utjecaj morske vode na svojstva izabranih kompozita
Toni Zovko
Upotreba kompozita obuhvaća širok raspon primjene, od konstrukcijskih i dekorativnih elemenata automobilske, zrakoplovne i brodograđevne industrije, primjene u medicini, elektrotehnici pa sve do proizvoda široke potrošnje. Međutim, široka primjena kompozitnih materijala postala je značajan problem zbog negativnog utjecaja na okoliš. Većina kompozita danas dobiveno je iz fosilnih izvora te nisu biorazgradivi, a povećana upotreba kompozita i nemar ljudi doveo je do povećanja i...
Utjecaj motanja na vlačnu čvrstoću tetiva
Utjecaj motanja na vlačnu čvrstoću tetiva
Iva Kopčić
Ozljeda koljena jedna je od najčešćih povreda kod profesionalnih sportaša, ali i kod rekretivaca. Jedna od ozbiljnih ozljeda koje dosta često zahtijevaju operativni zahvat je ruptura prednjeg križnog ligamenta. Operativni postupak može se izvesti na više načina, a jedan od njih je korištenjem tetive jednog od mišića stražnje lože natkoljenice ozlijeđene osobe te njeno implantiranje na mjesto nativnog križnog ligamenta. Kako bi se dobila potrebna duljina i čvrstoća,...
Utjecaj naknadne obrade 3D ispisanih proizvoda na rasteznu čvrstoću i površinsku hrapavost
Utjecaj naknadne obrade 3D ispisanih proizvoda na rasteznu čvrstoću i površinsku hrapavost
Luka Pavlović
U ovom diplomskom radu analiziran je utjecaj toplinske obrade žarenjem u soli na deformacije, rasteznu čvrstoću i hrapavost 3D ispisanih ispitnih tijela od PLA i PETG. Rad započinje uvodom, nakon kojega je opisana FFF tehnologija koja je korištena za ispis ispitnih tijela. Zatim je dan literaturni pregled ispitivanja rastezne čvrstoće i hrapavosti dijelova ispisanih FFF tehnologijom u kojemu su opisana načela ispitivanja navedenih mehaničkih svojstava. U sljedećem poglavlju opisani...
Utjecaj naknadne oksidacije na korozijsku postojanost nitrokarburiranog čelika
Utjecaj naknadne oksidacije na korozijsku postojanost nitrokarburiranog čelika
Ivan Peharec
Iz dostupne literature opisani su uobičajeni postupci nitrokarburiranja s naknadnom oksidacijom, njihova primjena, prednosti i nedostaci. Opisane su metode ispitivanja korozijske postojanosti i prikazana su neka dosadašnja ispitivanja nitrokarburiranih i naknadno oksidiranih čelika. U eksperimentalnom dijelu rada provedena su ispitivanja korozijske postojanosti metodom kvazi-potenciostatske polarizacije (odnosno metodom Tafelove ekstrapolacije). Snimanjem polarizacijskih krivulja...
Utjecaj naknadne oksidacije na otpornost trošenju nitrokarburiranog čelika
Utjecaj naknadne oksidacije na otpornost trošenju nitrokarburiranog čelika
Milan Vlašić
U radu je ispitivan utjecaj nitrokarburiranja i parametara naknadne oksidacije na otpornost na trošenje, faktor trenja i mikrotvrdoću ispitanih uzoraka od čelika Ck45. Utvrđen je raspon temperature i trajanja naknadne oksidacije koji značajno snižava faktor trenja i povisuje otpornost na adhezijsko trošenje u odnosu samo na nitrirano stanje. Rubni sloj ispitnih uzoraka analiziran je svjetlosnom i elektronskom mikroskopijom pri čemu je uočeno popunjavanje pora u zoni spojeva uslijed...
Utjecaj naknadnog očvršćivanja i slane vode na mehanička svojstva epoksidne smole ojačane lanenim vlaknima
Utjecaj naknadnog očvršćivanja i slane vode na mehanička svojstva epoksidne smole ojačane lanenim vlaknima
Dario Mlinarić
Tradicionalna ojačala koja se dodaju polimerima, poput staklenih vlakana, sve se više zamjenjuju prirodnim vlaknima. Lan, zbog svoje niske gustoće, posjeduje visoku specifičnu čvrstoću što ga čini jednim od najpoželjnijih prirodnih vlakana za izradu kompozita za lake konstrukcije. Hidrofilna priroda lana uzrok je slabih adhezijskih veza vlakana s polimernim matricama. Epoksidna smola superiorna je ostalim polimernim matricama u većini sustava vezano uz adhezijska svojstva. Može se...
Utjecaj naknadnog umreživanja kod postupka svjetlosnog očvršćivanja kroz LCD zaslon (masku)
Utjecaj naknadnog umreživanja kod postupka svjetlosnog očvršćivanja kroz LCD zaslon (masku)
Leonarda Vukonić
U posljednjih desetak godina došlo je do intenzivnog razvoja aditivnih postupaka proizvodnje. Kao napredna tehnologija, danas se primjenjuje za proizvodnju dijelova relativno komplicirane geometrije, uz visoku brzinu i preciznost. Jedna od najranije razvijenih skupina postupaka aditivne proizvodnje su upravo postupci temeljeni na fotopolimerizaciji materijala u komori, u kojima materijal očvršćuje djelovanjem svjetlosnog zračenja. Danas postoje brojni postupci ...
Utjecaj nanopunila na mehanička svojstva polimernih kompozita
Utjecaj nanopunila na mehanička svojstva polimernih kompozita
Marino Habulan
U ovom radu je opisan postupak proizvodnje polimernih nanokompozita s poliesterskom smolom kao matricom i višeslojnim ugljičnim nanocjevčicama kao punilom u otvorenom kalupu. Zbog značajnih poboljšanja mehaničkih, toplinskih i električnih svojstava, pri izrazito malim udjelima nanopunila, dolazi do porasta interesa za nanokompozitima u brojnim industrijskim granama, ali također i u znanosti. Za potrebe rada proizvedeno je 4 uzoraka, od kojih je jedan uzorak bez nanopunila, dakle...

Pages