Pages

Analiza rasklapanja pri popravku alatnog stroja
Analiza rasklapanja pri popravku alatnog stroja
Tihomir Škrivanek
U radu je opisan proces demontaže tokarilice i njenog vreteništa, te poduzeće SIRAS d.o.o. kao mjesto obavljanja tog procesa. Radom se nastojalo unaprijediti proces demontaže. Analiziran je sklop osovine za prijenos snage na glavno vreteno. Izrađeni su strukturna sastavnica, plan demontaže i grafovi prethodnosti. Pomoću sustava unaprijed određenih vremena MTM-2 određeno je vrijeme potrebno za demontažu sklopa osovine.
Analiza ravnotežnog leta helikoptera
Analiza ravnotežnog leta helikoptera
Antonio Jurišić
U ovom diplomskom radu provedena je analiza ravnotežnog leta helikoptera konvencionalne konfiguracije s glavnim i repnim rotorom. Opisane su geometrijske, inercijalne i aerodinamičke karakteristike helikoptera pri čemu sile i momenti koji djeluju na helikopter, osim glavnog i repnog rotora, dolaze i od trupa, te horizontalnog i vertikalnog stabilizatora. Opisan je iterativni postupak izračuna potrebnih varijabli te je napravljen programski model ravnotežnog leta. Također, provedena je...
Analiza ravnotežnog leta zrakoplova primjenom generičkog globalnog aerodinamičkog modela
Analiza ravnotežnog leta zrakoplova primjenom generičkog globalnog aerodinamičkog modela
Antonio Franjčić
Tema ovog završnog je analiza generičkog globalnog aerodinamičkog(GGA) modela, usporedba uzdužnog GGA modela s linearnim modelom, stohastično ponašanje modela, njegovo ponašanje u određivanju režima ravnotežnog leta te analiza zrakoplova kao materijalne točke uz pomoć GGA metode. U početku se nalazi kratki uvod u GGA model, njegove značajke te na kojim su zrakoplovima provedena mjerenja u svrhu određivanja GGA koeficijenata. Nakon toga prikazani su rezultati uzgona, otpora,...
Analiza rektifikacijskog uređaja za destilaciju etanola
Analiza rektifikacijskog uređaja za destilaciju etanola
Anja Horvat
U sklopu završnog rada bilo je potrebno analizirati potrošnju toplinske energije za kontinuiranu rektifikaciju etanola iz smjese etanol-voda. Provedena analiza temeljila se na promjeni refluksa, masenog udjela etanola u džibri i masenog udjela etanola u konačnom proizvodu, te je odabran optimalni slučaj. Za taj slučaj proveden je termodinamički proračun i proračun čvrstoće kotlića. Za potrebe grijanja na raspolaganju je suhozasićena para tlaka 6 bara, a za hlađenje na...
Analiza rezidualnih naprezanja u ispušnom kućištu plinske turbine
Analiza rezidualnih naprezanja u ispušnom kućištu plinske turbine
Karlo Seleš
U ovom završnom radu provedena je numerička analiza zaostalih naprezanja i deformacija ispušnog kućišta plinske turbine, odnosno linera. Prije same numeričke analize, koja je vršena metodom konačnih elemenata u programskom paketu ABAQUS/STANDARD, dan je kratak osvrt o korištenim konačnim elementima te ispitana njihova konvergencija na primjeru ukliještene ploče opterećene vertikalnim pomakom po nasuprotnom rubu. Također, u sklopu uvoda u numeričku analizu, ispitana je opcija...
Analiza sastava, mogućnosti korištenja te utjecaja na okoliš peleta izrađenih od drvnog ostatka
Analiza sastava, mogućnosti korištenja te utjecaja na okoliš peleta izrađenih od drvnog ostatka
Viktor Zaman
Predmet ovog završnog rada je pobliţe predstavljanje peleta kao jednog od mogućih oblika biogoriva. Cilj je pojmovno odrediti osnovne elemente, proizvodnju i upotrebu, a onda i ostale vezane pojmove kao što su domaće i međunarodne norme za proizvodnju kao i mogućnost industrijske i ne-industrijske primjene. Sukladno navedenom, rad je podijeljen u tri cjeline uz uvod i zaključni dio.
Analiza signala akustične emisije i vibracija u postupcima bušenja
Analiza signala akustične emisije i vibracija u postupcima bušenja
Stipe Skroče
U okviru ovog diplomskog rada analizirani su signali vibracija i akustične emisije nastalih prilikom bušenja čelika i aluminija, u svrhu karakterizacije materijala koji se buši i/ili stupnja istrošenosti svrdla. Pri bušenju, kao postupku obrade odvajanjem čestica (rezanjem), dolazi do prodiranja svrdla u materijal, pri čemu se dio energije bušenja pretvara u vibracije i akustično emisiju. Signali su snimljeni pri naizmjeničnom bušenju rupa aluminija i čelika prilikom čega su...
Analiza spoja čeličnih i kompozitnih dijelova brodske konstrukcije
Analiza spoja čeličnih i kompozitnih dijelova brodske konstrukcije
Dominik Bačić
Hibridni spojevi, odnosno mjesta spojeva konstrukcije izvedenih od različitih materijala, u posljednjih nekoliko godina postaju sve zanimljiviji za inženjere. Svoju najveću primjenu nalaze u zrakoplovnoj, automobilskoj i pomorskoj industriji. Najveći razlog te primjene je manja težina u odnosu na uobičajene homogene metalne spojeve zbog čega su jako zanimljivi i brodograđevnoj industriji. Nadalje,u nekim slučajevima su se pokazali veoma praktičnim u smislu zamjene određenog...
Analiza sprege konstrukcijskih parametara za stroja za iskop i transport rudače ugljena uporabom DSM matrice
Analiza sprege konstrukcijskih parametara za stroja za iskop i transport rudače ugljena uporabom DSM matrice
Hrvoje Hlebec
Težište ovog rada je na DSM metodi upravljanja kompleksnim sustavima, njenim mogućnostima u industrijskoj primjeni i algoritmima koji se primjenjuju u toj metodi. Kako bi se razumjela potreba za razvijanjem i primjenom DSM i sličnih metoda, prvi dio rada obrađuje kompleksne sustava. Objašnjeni su izvori kompleksnosti, koja su svojstva kompleksnih sustava i zašto je nužno moći kontrolirati kompleksnost spomenutim metodama. U drugom dijelu rada dane su osnove DSM metode,...
Analiza stabiliteta i opterećenja tankera u oštećenom stanju
Analiza stabiliteta i opterećenja tankera u oštećenom stanju
Vjekoslav Grubišić
Povećanjem broja tankera koji plove Jadranom, povećava se i opasnost od pomorskih nesreća. Izlijevanje nafte u Jadranu uzrokovalo bi nepopravljivu štetu za okoliš, turizam i gospodarstvo. Zbog toga je pokrenut projekt Structural reliability of damaged oil tanker in Adriatic Sea koji za cilj ima predložiti metodologiju procjene sigurnosti strukture oštećenog tankera za prijevoz nafte u Jadranskom moru i postaviti proceduru za racionalno donošenje odluka za brod u situacijama koje...
Analiza stabilnosti i upravljivosti male bespilotne letjelice
Analiza stabilnosti i upravljivosti male bespilotne letjelice
Ivan Krcatović
U ovom radu napravljen je model bespilotne letjelice maksimalne mase 4 kg, te je provjerena statička i dinamička stabilnost leta. Na temelju poznate geometrije izrađen je 3D model letjelice u programskom paketu SolidWorks iz kojeg su određeni momenti tromost, položaj težišta i ukupna masa letjelice. Metodom projektne aerodinamike procjenjeni su svi aerodinamički koeficijenti letjelice, te kao provjera aerodinamičkog modela napravljen je model letjelice u programskom paketu Xflr5....
Analiza stabilnosti mjeriteljskih značajki državnog etalona za hrapavost RH Perthen
Analiza stabilnosti mjeriteljskih značajki državnog etalona za hrapavost RH Perthen
Petar Vitić
Sljedivost je svojstvo mjernog rezultata kojim se taj rezultat dovodi u vezu s referencijskim etalonima (državnim ili međunarodnim) korištenjem neprekinutih lanaca umjeravanja od kojih svako umjeravanje doprinosi utvrđenoj mjernoj nesigurnosti. To bi značilo da se dobiveni rezultat mjerenja nastoji koracima unatrag dovesti u vezu s primarnim etalonom. Lanac sljedivosti je neprekidan lanac usporedaba, od kojih svaka ima utvrđenu mjernu nesigurnost. Time se osigurava da mjerni rezultat...

Pages