Pages

Validacija postupka sprezanja u analzi serijskih Bernoullijevih proizvodnih linija
Validacija postupka sprezanja u analzi serijskih Bernoullijevih proizvodnih linija
Filip Abdulaj
Brodograđevni proizvodni proces sadrži niz tehnoloških operacija čiji se matematički odnos može prikazati primjenom teorije vjerojatnosti, stohastičkih procesa i Markovljevih lanaca. Pri analizi seriskih Bernoulijevih proizvodnih linija oslanjamo se na postupak sprezanja koji nije u potpunosti validiran. U radu će se stoga usporediti parametri proizvodnosti određeni analitičkim rješenjem i poluanalitičkim postupkom kako bi se utvrdila vjerodostojnost približnog rješavanja...
Validacija rješavača metodom harmonijske ravnoteže za simulacije pokretanja i zaustavljanja turbostrojeva
Validacija rješavača metodom harmonijske ravnoteže za simulacije pokretanja i zaustavljanja turbostrojeva
Luka Ćulić
Tema ovoga rada je istraživanje rada turbostrojeva u različitim režimima strujanja. Glavni uzroci promjenjivih režima rada su novosti u području proizvodnje električne energije. Vlade vodećih država svijeta potiču proizvodnju energije iz obnovljivih i održivih izvora energije, poput vjetra i solarne energije. Posljedica toga su oscilacije u električnoj mreži jer se električna energija ne proizvodi prema potrebi već ovisno o prirodnim uvjetima. U svrhu smanjivanja oscilacija...
Validacija sprege gibanja krutog tijela i računalne dinamike fluida u frekvencijskoj domeni
Validacija sprege gibanja krutog tijela i računalne dinamike fluida u frekvencijskoj domeni
Filip Volarić
U području računalne dinamike fluida se u posljednih desetak godina razvija metoda harmoničke ravnoteže koja transformira problem tranzijentnog periodičnog strujanja u sustav međusobno ovisnih stacionarnih problema. Iako se metoda harmoničke ravnoteže najviše razvila za jednofazna strujanja u području turbostrojeva, isti princip može se primjeniti na simulaciju dvofaznih strujanja sa slobodnom površinom koja se javljaju u području brodske hidrodinamike. Tijekom projektiranja...
Validacija tehnike računalne radiografije
Validacija tehnike računalne radiografije
Branimir Makanec
U ovome radu je obrađivano područje računalne radiografije, koja je jedna od metoda nerazornih ispitivanja. Cilj samoga rada jest ustanoviti koje su prednosti i mane računalne radiografije u usporedbi s drugim relevantnim postupcima određivanja promatranih značajki. Nadalje bit će navedeni bitni parametri kvalitete slike (SR, SNR, CNR). Isti će također biti detaljnije opisani te izmjereni po aktualnim normama. Eksperimentalni dio rada sastoji se od snimanja predmeta postupkom...
Valjci za mjerenje sile kočenja na obodu kotača cestovnog vozila
Valjci za mjerenje sile kočenja na obodu kotača cestovnog vozila
Mladen Božić
Završni rad se odnosi na digitalizaciju mjerenja na uređaju za ispitivanje kočnica na automobilu. Trenutni uređaj koji je potrebno modificirati nalazi se u Laboratoriju za motore i vozila FSB-a. Kako bi se postigao konačni cilj, potrebno je proučiti postojeći uređaj i njegovu dokumentaciju. Prikupljena elektronička oprema za mjerenja kao i novo izrađeni dijelovi se trebaju izučiti i podesiti. Nakon proučavanja, radi se o riješenju problema ponovnog sklapanja te...
Valna opterećenja oštećenog broda
Valna opterećenja oštećenog broda
Antonio Mikulić
Diplomskim radom analizirana su globalna valna opterećenja u slučaju naplavljivanja oštećenog broda. Analiza pomorstvenosti provedena je uz pretpostavku trodimenzionalnog linearnog potencijalnog strujanja sa slobodnom površinom korištenjem numeričke metode rubnih elemenata, programirane u računalnom kodu WAMIT. Budući da rezultati analize u WAMIT-u ne sadrže globalna valna opterećenja, već samo hidrodinamičke tlakove na oplakanoj površini i prijenosne funkcije gibanja, u...
Varijante katamarana za najam
Varijante katamarana za najam
Darjan Romić
Diplomski rad bavi se izradom prototipa katamarana jedrilice namijenjenog za cjelogodišnji najam prema idejnom projektu, te izradom mogućih varijanti u odnosu na prototip. U radu je prikazan postupak preliminarnog osnivanja prototipa katamarana ¸jedrilice kojim su određene početne značajke prototipa. Provedena je analiza dimenzija sličnih brodova na tržištu, te je dana usporedba vrijednosti značajki prototipa s vrijednostima značajki sličnih analiziranih brodova. Provedena je i...
Varijante rješenja novog skladišta u zadanom prostoru
Varijante rješenja novog skladišta u zadanom prostoru
Ivan Pašalić
Cilj ovog rada je prikazivanje i razrada varijanti rješenja novog skladišnog sustava u unaprijed definiranom prostoru. Na samom početku opisan je problem preseljenja skladišta u nove prostore, zatim su dane teorijske osnove skladištenja i objašnjena je metoda projektiranja novog skladišnog sustava. Nastavak rada prati upravo tu metodu, pa je glavni dio rada posvećen analizi trenutnog skladišta i zaliha te izradi varijanti rješenja novog skladišnog sustava. Na koncu se pristupilo...
Vatrogasni robot za izviđanje u zatvorenim prostorima
Vatrogasni robot za izviđanje u zatvorenim prostorima
Dean Pofuk
U ovom radu napravljena je razrada, projektiranje i konstruiranje vatrogasnog robota za izviđanje u zatvorenim prostorima. Napravljena je analiza tržišta sa postojećim komercijalnim rješenjima i potrebama kupaca nakon čega je provedena evaluacija dobivenih informacija. Na temelju toga napravljena je funkcijska dekompozicija i morfološka matrica, te su pomoću njih predložena dva koncepta robota. Nakon toga je provedena analiza zahtjeva i vrednovanje koncepata te je odabran bolji...
Važnost procesnih inženjera u automobilskoj industriji
Važnost procesnih inženjera u automobilskoj industriji
Tomislav Barun
Konstantnim i ubrzanim razvojem automobilske industrije kroz uvođenje novih tehnologija i metoda u proizvodnju, procesni inženjeri imaju važniju ulogu nego ikada. Procesni su inženjeri odgovorni za projektiranje, implementaciju, kontrolu i optimizaciju proizvodnih procesa. Oni osiguravaju da svi proizvodi budu proizvedeni na učinkovit i isplativ način, dok su u skladu sa sigurnosnim propisima i standardima kvalitete. Glavni cilj ovog završnog rada je opisati ulogu procesnih inženjera...
Ventilacija prostorije za metalizaciju
Ventilacija prostorije za metalizaciju
Nikola Banjeglav
Cilj ovog rada je projektirati ventilaciju prostorije za metalizaciju. S obzirom na moguću otrovnost i eksplozivnost metala s kojim se radi, potrebno je riješiti sve tehničke i sigurnosne zahtjeve. Uz pomoć transportno-ventilacijskog sustava potrebno je odvesti problematične čestice i primjereno ih odvojiti te filtrirati. Zrak se ne vraća u sustav zbog neprikladnih mirisa i otrovnosti, a rekuperacija energije nije potrebna s obzirom da se prostorija nalazi u podneblju s prihvatljivom...
Vertikalna vjetroturbina za mala kućanstva
Vertikalna vjetroturbina za mala kućanstva
Inge Vinković
U ovom radu opisan je razvoj vertikalne vjetroelektrane za mala kućanstva koja se može lako montirati na objekt. Da bi se pristupilo razvoju bilo je potrebno istražiti područja koja su direktno povezana s ovakvom vrstom uređaja. U radu se opisuje se nastanak kinetičkog oblika sunčeve energije koji nazivamo vjetar, utjecaj površine zemlje na njegov intenzitet, njegova učestalost na različitim visinama, te osnovni parametri pomoću kojih možemo pretpostaviti mogućnost pojave vjetra...

Pages