Pages

Sinteriranje lijevane aluminijeve oksidne keramike uz uporabu dijela otpadnog aluminijevog oksidnog praha
Sinteriranje lijevane aluminijeve oksidne keramike uz uporabu dijela otpadnog aluminijevog oksidnog praha
Miroslav Žalac
Rad prikazuje mogućnost uporabe aluminijeve oksidne keramike s različitim udjelom otpadnog keramičkog praha, te usporedbu gustoće, sakupljanja i mikrostrukture prije i poslije sinteriranja. Otpadni prah nastaje različitim postupcima obrade (kao na primjer: brušenje, tokarenje, glodanje itd.) zelenih sirovaca. Navedeni sekundarni (otpadni) prah ne zagađuje okoliš, te se smije odlagati na uređena odlagalištu otpada, no problem je što se ne može razgraditi. U ovom radu proučena je...
Sinteza i simulacija strategije upravljanja umjereno-hibridiziranim vozilom paralelne arhitekture P2
Sinteza i simulacija strategije upravljanja umjereno-hibridiziranim vozilom paralelne arhitekture P2
Marin Miletić
Zagađenje okoliša, efekti staklenika i potencijalna nestašica fosilnih goriva predstavljaju trenutne globalne probleme u svijetu. Direktna posljedica tih problema jest moderni tijek razvoja automobilske industrije, koja se smatra odgovornom za navedene probleme. Nadalje, u svijetu postoji ideja elektrifikacije te stapanja elektro-energetskog sustava s transportnim sustavom. Kao rješenje trenutno se nude hibridna električna vozila. Jedna od ključnih izazova kod razvoja hibridnih...
Sinteza i usporedna analiza sustava regulacije vertikalne dinamike vozila uz primjenu aktivnog i poluaktivnog ovjesa
Sinteza i usporedna analiza sustava regulacije vertikalne dinamike vozila uz primjenu aktivnog i poluaktivnog ovjesa
Ivan Cvok
Aktivni i poluaktivni ovjesi mehatronički su sustavi koji omogućavaju regulaciju vertikalne dinamike vozila čime se postiže bolja udobnost vožnje uz zadržavanje dobrih voznih karakteristika vozila. Pritom se dodatno poboljšanje kvalitete regulacije može postići korištenjem unaprijedne informacije o profilu podloge. Prednosti aktivnih i poluaktivnih ovjesa poznate su nekoliko desetljeća te su kroz veliki broj znanstvenih radova predstavljene razne strategije upravljanja vertikalnom...
Sinteza upravljačkog algoritma za antenu za praćenje satelita u niskozemnoj orbiti
Sinteza upravljačkog algoritma za antenu za praćenje satelita u niskozemnoj orbiti
Mario Bosnar
Ovaj rad prezentira osmišljavanje osnovnog modela upravljanja i regulacije antenom za satelitsku komunikaciju. Idejni model integriran je u software MSC Adams koji se upotrebljava za izračun dinamike sustava. U radu je primijenjen 3D model antene sa svim inercijskim značajkama, napravljen prema geometrijskim i inercijskim izmjerama realne antene. Poradi što vjerodostojnije simulacije izrađen je osnovni simulacijski model elektromotora. Mogućnost sprega simulacije između...
Sklonost čelika API 5L X80 prema hladnim pukotinama
Sklonost čelika API 5L X80 prema hladnim pukotinama
Antonio Radić
U radu je dan prikaz istraživanja osjetljivosti čelika API 5L X80 prema pojavi pukotina uzrokovanih vodikom. Poznato je da su čelici povišene čvrstoće skloni nastanku pukotina uzrokovanih vodikom. Prisutnost vodika u metalu zavara ili ZUT-a može dovesti do oblika pukotina poznatog kao pukotina uzrokovana vodikom (HIC). Ovaj oblik pukotina obično se naziva hladne pukotine jer nastaju na ili blizu sobne temperature nakon što se zavar ohladi. Unatoč činjenici da su vodikove pukotine...
Smanjenje sadržaja nitrata u bunarskoj vodi ionskom izmjenom
Smanjenje sadržaja nitrata u bunarskoj vodi ionskom izmjenom
Andrija Tomić
Koncentracije nitrata u podzemnim i površinskim vodama su u porastu, a uzrok te pojave je u velikoj mjeri zbog ljudskog djelovanja. Suvišna gnojidba tla, nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda i kemikalija jedni su od glavnih izvora zagađenja voda nitratima. Visoki sadržaj nitrata u pitkoj vodi može uzrokovati razne probleme za ljudsko zdravlje i zbog toga će biti sve veća potreba za njihovim uklanjanjem iz voda za piće. U ovom radu će se objasniti i proračunati postrojenje za...
Smanjenje sadržaja nitrata u bunarskoj vodi reverznom osmozom
Smanjenje sadržaja nitrata u bunarskoj vodi reverznom osmozom
Robert Nemanić
U ovom završnom zadatku bilo je potrebno napraviti proračun postrojenja za obradu vode reverznom osmozom, u svrhu smanjenja koncentracije nitrata iz bunarske vode. Kemijski sastav bunarske vode trenutno zadovoljava standarde pitke vode, no zabilježen je stalni porast koncentracije nitrata te se ovim postrojenjem želi osigurati zahtijevana kvaliteta vode i u budućnosti. U prvom dijelu rada teorijski je razrađena tema, odnosno pojašnjene su potrebne teorijske osnove o vodi, nitratima...
Smjernice za usporedbu i procjenu elemenata motora s unutarnjim izgaranjem u svrhu poboljšanja buke i vibracija
Smjernice za usporedbu i procjenu elemenata motora s unutarnjim izgaranjem u svrhu poboljšanja buke i vibracija
Valentina Vizir
Osim manje potrošnje goriva i velike snage, udobnost u vožnji vrlo je važan zahtjev kod kupnje vozila. Budući da je motor s unutarnjim izgaranjem jedan od glavnih izvora buke i vibracija u vozilima, analiza buke i vibracija predstavlja velik izazov u razvoju motora s unutarnjim izgaranjem. Cilj ovog rada je odrediti odgovarajuću metodu koja bi omogućila predviđanje vibracija pojedinih komponenata motora s unutarnjim izgaranjem na početku razvoja prije nego što je poznata...
Solarna toplana sa sezonskim spremnicima toplinske energije u gradu Zagrebu
Solarna toplana sa sezonskim spremnicima toplinske energije u gradu Zagrebu
Vladimir Vidović
Solarne toplane se zadnjih godina sve češće koriste u centraliziranim toplinskim sustavima. Sve češće se pojavljuju solarne toplane s većim kapacitetima, poglavito u Danskoj. S obzirom da je sunčevo zračenje najintenzivnije tokom ljeta, a potrošnja toplinske energije najveća tokom zime – potrebno je pohraniti toplinsku energiju u sezonskim spremnicima. U blizini Zagreba postoji projekt solarne toplane u izgradnji, u Grazu gdje su klimatski uvjeti slični našima. Hrvatska ima...
Solarno ORC postrojenje u stambenom objektu
Solarno ORC postrojenje u stambenom objektu
Ana Lisac
U ovom radu dimenzionirano je postrojenje s organskim Rankineovim ciklusom i pločastim solarnim kolektorom kao izvorom topline za stambeni objekt površine 800 m2. Opisane su općenite karakteristike ovog procesa i veličine korištene za izračun. Izveden je pojednostavljeni matematički model komponenti postrojenja te pomoću programa MATLAB simuliran je kontinuirani dnevni pogon sustava u zimskom, prijelaznom i ljetnom režimu na području grada Splita. Izračunata je dnevna proizvodnja...
Sredstva za hlađenje, ispiranje i podmazivanje - utjecaj na sile rezanja kod bušenja kamena
Sredstva za hlađenje, ispiranje i podmazivanje - utjecaj na sile rezanja kod bušenja kamena
Dino Družinec
U posljednje vrijeme veliki se napor ulaže u istraživanja postupka obrade odvajanjem čestica skupine materijala nehomogene i anizotropne strukture, kakav je i kamen. Poznato je da na postupke obrade odvajanjem čestica izrazito negativno utječe oblik i odvođenje odvojene čestice iz zone obrade. Kamena odvojena čestica sitne je i praškaste strukture te ju je vrlo teško evakuirati iz zone obrade. Preliminarna istraživanja u laboratoriju za alatne strojeve pokazala su da njenim...
Stabilizacija Al2O3 suspenzija limunskom kiselinom
Stabilizacija Al2O3 suspenzija limunskom kiselinom
Mihovil Burčul
U ovom radu pripravljene su 70%-tne Al2O3 vodene suspenzije uz različiti udio limunske kiseline kao disperzanta. Suspenzije su homogenizirane u planetarnom mlinu, potom im je izmjerena pH vrijednost te uklonjeni mjehurići zraka u ultrazvučnoj kupelji. Rotacijskim viskozimetrom izmjerena je viskoznost suspenzija te snimljeni dijagrami tečenja (ovisnost smičnog naprezanja o smičnoj brzini te ovisnost viskoznosti o smičnoj brzini). Iz dobivenih rezultata određen je i optimalni udio...

Pages