Pages

Analiza primjenjivosti 0D modela izgaranja Ottovog motora na radne točke koje koriste povrat ispušnih plinova
Analiza primjenjivosti 0D modela izgaranja Ottovog motora na radne točke koje koriste povrat ispušnih plinova
Stipe Mustać
U ovom radu analizirana je mogućnost postojećih simulacijskih modela izgaranja da dobro predviđaju stanje u cilindru. Motor korišten u analizi je HATZ 1D81 s uključenim povratom dijela ispušnih plinova (Exhaust Gas Recirculation, EGR), koji se nalazi u Laboratoriju za motore i vozila na Faklutetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Prethodno analizi, rad motora se ispitao na eksperimentalnom postavu u Laboratoriju te su izmjereni podaci u različitim uvjetima rada. Simulacije rada...
Analiza pripreme taljevine u ljevaonici aluminijevih legura
Analiza pripreme taljevine u ljevaonici aluminijevih legura
Dario Hrastić
Cilj ovog rada je definirati tehnologiju lijevanja aluminijskih legura i objasniti postupak istih, prikupiti podatke o pripremi taljevine i objasniti njen utjecaj na mehanička svojstva i mikrostrukturu odljevka. Rad se sastoji od teorijskog i eksperimentalnog dijela. Teorijski dio prati proces lijevanja s naglaskom na peći za taljenje te pripremu i obradu taljevine. Dan je kratak uvod u lijevanje te osnovne vrste metalnih legura za lijevanje. Detaljno je opisana uloga aluminija i...
Analiza problema usmjeravanja vozila na realnom primjeru
Analiza problema usmjeravanja vozila na realnom primjeru
Eugen Perković
U radu je opisan problem usmjeravanja vozila te njegovi tipovi. Opisana su tri glavna pristupa rješavanju takvih problema te detaljno opisani najpoznatiji te najčešće korišteni postupci rješavanja. Napravljena je analiza i grafički prikaz dobivenih podataka o transportnim rutama poduzeća Konzum d.o.o. na području Grada Zagreba i okolice. Također je napravljen postupak analize troškova u cestovnom transportu s obzirom na raspoloživi tip vozila u poduzeću. Proveden je postupak...
Analiza procesa komisioniranja u skladištu kabaste robe tvrtke Medika d.d.
Analiza procesa komisioniranja u skladištu kabaste robe tvrtke Medika d.d.
Antonio Knežević
U ovom radu prikazana je analiza procesa komisioniranja u skladištu kabaste robe u poduzeću Medika d.d.. Komisioniranje je jedan od ključnih logističkih aktivnosti kojom se ispunjava i realizira narudžba kupca. U radu se nakon ukratko objašnjenih procesa skladištenja, komisioniranja i distribucije, te osnovnih informacija o poduzeću Medika d.d., daje prikaz distribucijskog centra, opreme koja se koristi u procesima skladištenja i komisioniranja, te informacijskih i...
Analiza progresivnog kolapsa trupa broda zasnovana na σ-ε krivuljama određenim pomoću nelinearne metode konačnih elemenata
Analiza progresivnog kolapsa trupa broda zasnovana na σ-ε krivuljama određenim pomoću nelinearne metode konačnih elemenata
Mateja Bičak
Ovaj rad obuhvaća analizu uzdužne granične čvrstoće trupa broda za prijevoz rasutog tereta sukladno inkrementalno-iterativnoj metodi propisanoj u okviru Združenih pravila za konstrukciju brodova za prijevoz rasutog tereta, Međunarodne asocijacije klasifikacijskih društava (eng. "Common Structural Rules", "International Association of Classification Societies") na razini glavnog rebra uz zamjenu propisanih σ-ε krivulja s σ-ε krivuljama određenim pomoću geometrijski i materijalno...
Analiza proizvodnog procesa komponenti mjernog transformatora
Analiza proizvodnog procesa komponenti mjernog transformatora
Ivan Barlović
Tematika ovog završnog rada odnosi se na prikupljanje i analizu podataka prikupljenih od konkretne tvrtke koja se bavi proizvodnjom mjernih transformatora. Cilj je dobivanje jasnije slike o ključnom dijelu procesa. U početnom dijelu rada pobliže je opisana sama tvrtka te njen proizvodni asortiman. Nakon upoznavanja s poduzećem detaljno je opisan jedan od proizvoda koji se najviše proizvodi, ukratko je opisana funkcijsko vremenska mapa te je ista izrađena za odabrani proizvod. U...
Analiza proizvodnog procesa poduzeća za proizvodnju automobilskih dijelova
Analiza proizvodnog procesa poduzeća za proizvodnju automobilskih dijelova
Marko Jukić
Tema ovog rada je optimizacija proizvodnog procesa primjenom metoda statistička analiza (eng. Statistical process control – SPC) proizvodnog procesa. U prvom dijelu opisan je proizvodni park i asortiman tvrtke Feroimpex d.o.o. te naveden način provođenja kontrole kvalitete. Način komunikacije između odjela u tvrtki, te dogovori oko narudžbi sa kupcima i dobavljačima prikazani su u mapi toka vrijednosti. U mapi toka vrijednosti prikazan je i proizvodni proces čija je ćelija predmet...
Analiza proizvodnog programa i procesa proizvodnje zaštitnih kaciga
Analiza proizvodnog programa i procesa proizvodnje zaštitnih kaciga
Matija Košak
Rad razmatra razvoj prototipa karbonske multifunkcionalne zaštitne kacige, koja bi imala široku civilnu i ograničenu vojnu primjenu. Razvoj takve kacige, uključivao je, pored ostaloga, oblikovanje varijanti modela kacige i izradu prototipa primjenom postupka vakuumske infuzije. Višekratnim ponavljanjem postupka vakuumske infuzije željelo se istražiti, stabilizirati i optimirati tehnološke parametre postupka, u cilju uspostave buduće serijske proizvodnje kaciga.
Analiza promjene parametara hrapavosti u ovisnosti o različitim uvjetima erozije česticama
Analiza promjene parametara hrapavosti u ovisnosti o različitim uvjetima erozije česticama
Luka Školnik
Hrapavost u kontekstu stanja tehničke površine je od iznimne važnosti u mnogim granama strojarstva, no u praksi kao i literaturi često se svodi samo na parametar hrapavosti Ra. Promjena parametra hrapavosti Ra ne daju punu sliku o svim promjenama tehničke površine, te je upravo analiza promjene šireg spektra amplitudnih parametara hrapavosti u ovisnosti o različitim uvjetima erozije česticama tema ovog završnog rada. Erozijsko ispitivanje se provelo na uzorcima legure titanija...
Analiza protoka helikopterskog rotora primjenom modela Mangler-Squire
Analiza protoka helikopterskog rotora primjenom modela Mangler-Squire
Filip Rožman
Glavna tema ovog diplomskog zadatka je analiza modela protoka zraka kroz rotor koji su razvili K.W. Mangler i H. B. Squire 1950. godine. Pretpostavke na kojima počiva teorija modela vrijede samo pri određenim brzinama napredujućeg leta stoga se ovaj model ne može koristiti za analizu rotora u vertikalnom letu i lebdenju. Mangler i Squire pretpostavljaju dvije osnovne raspodjele opterećenja (tlaka) na disku rotora: tip 1 i tip 3. Opterećenje tipa 1 je eliptičnog oblika, a opterećenje...
Analiza provedbe tehničkih pregleda vozila mase veće od 7,5 t na cesti
Analiza provedbe tehničkih pregleda vozila mase veće od 7,5 t na cesti
Igor Kragulj
Tematika ovog diplomskog rada je tehnička ispravnost vozila na cesti. Velikim brojem nesreća i ozljedama drugih sudionika u prometu EU je odlučila propisati novu direktivu 2014/47EU. Sukladno novoj direktivi 2014/47EU povečan je broj neočekivanih tehničkih pregleda vozila na cesti. Opisani su potrebni uvjeti za provedbu tehničkog pregleda vozila na cesti, te detaljan postupak provjere tehničkih ispravnosti i pouzdanosti teretnih automobila, autobusa i priključnih vozila najveće...
Analiza pulsirajućeg strujanja u krvnim žilama
Analiza pulsirajućeg strujanja u krvnim žilama
Josip Živić
Cilj zadatka „Analiza pulsirajućeg strujanja viskoznog fluida u krvnim žilama“ je usporediti analitički i numerički model te pokazati da se dobivaju jednoznačna rješenja. Numerički model može se prikazati kao varijanta s konstantnim koeficijentom trenja te kao Cassonov model trenja. Koristeći modificirane jednadžbe Navier-Stokesovog strujanja, zadano je strujanje prikazano je kao nestlačivo s harmonijskim gradijentom tlaka u cilindričnom koordinatnom sustavu. Radi lakšeg...

Pages