(1 - 6 of 6)
Poveznica na dokument Provjera referentnog etalona sile KBNM-500 kN
Poveznica na dokument Povezivanje ključne i nacionalne međulaboratorijske usporedbe
Poveznica na dokument Organizacija usporedbenih mjerenja za ultrazvučno mjerenje debljine stijenke
Poveznica na dokument Međulaboratorijska usporedba u području mjerenja tlaka od 0 do 1,5 MPa
Poveznica na dokument Usporedba rezultata umjeravanja barometra visokog razreda točnosti
Poveznica na dokument Međulaboratorijska usporedba rezultata mjerenja tlaka na plinskim tlačnim vagama do 10 MPa