(1 - 12 of 12)
Poveznica na dokument Optimiranje procesa sinteriranja keramike od čistog i otpadnog praha aluminijevog oksida
Poveznica na dokument Mikrostruktura kompozitne aluminij oksidne  - cirkonij oksidne keramike oblikovane lijevanjem suspenzije
Poveznica na dokument Mikrovalno sinteriranje aluminijeve oksidne keramike uz upotrebu dijela otpadnog praha
Poveznica na dokument Sinteriranje lijevane aluminijeve oksidne keramike uz uporabu dijela otpadnog aluminijevog oksidnog praha
Poveznica na dokument Erozija česticama mikrovalno sintetirane kompozitne aluminij oksidne - cirkonij oksidne keramike
Poveznica na dokument Usporedba mikrostrukture i gustoće konvencionalno i mikrovalno sinterirane Al2O3 koja sadrži otpadni prah Al2O3
Poveznica na dokument Reološka svojstva keramičkih suspenzija na bazi aluminijevog oksida koje sadrže dio otpadnog praha
Poveznica na dokument Oblikovanje monolitne Al2O3 keramike lijevanjem gela
Poveznica na dokument Reološka svojstva Al2O3 suspenzija koje sadrže biootpad
Poveznica na dokument Poboljšanje svojstava  Al2O3 keramike dodatkom nanočestica ZrO2
Poveznica na dokument Optimiranje otpornosti na koroziju visokočiste aluminijeve oksidne keramike