Pages

Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za općinu Orebić
Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za općinu Orebić
Marin Ljuban
Pretjerana emisija stakleničkih plinova, a naročito CO2, vodi rastu prosječne svjetske temperature te stvaranju mnogih neželjenih posljedica takvog rasta na svjetsku klimu. Zbog toga postoji jasna namjera svjetskih institucija za ubrzanjem energetske tranzicije, čime bi se smanjile emisije stakleničkih plinova i ograničio rast temperature. Inicijativom Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju potiče se sudjelovanje jedinica lokalne samouprave u tom procesu kroz izradu Akcijskih...
Akreditacija postupka ispitivanja motora s unutarnjim izgaranjem
Akreditacija postupka ispitivanja motora s unutarnjim izgaranjem
Šimun Lončarević
Razvojem industrije i pojavom globalnog tržišta javila se potreba za osiguranjem kvalitete proizvoda. Važan dio toga su ispitni laboratoriji koji profesionalnim pristupom omogućuju kvalitetno ispitivanje proizvoda i proizvodne opreme. Cilj ovog rada je definirati postupke kojima bi Laboratorij za motore i vozila postao akreditiran za ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem koji se koriste za pogon necestovnih pokretnih strojeva. U radu je napravljen kratak pregled pravilnika TPV...
Aksijalna turbina za iskorištavanje energije uzgonskih sila u dimnjaku termoelektrane
Aksijalna turbina za iskorištavanje energije uzgonskih sila u dimnjaku termoelektrane
Anja Horvat
Provedena je analiza mogućnosti iskorištavanja energije uzgonskih sila koje se javljaju u dimnjaku termoelektrane primjenom cijevne aksijalne turbine, pri čemu se mehanički rad dobiva propuštanjem svježeg zraka iz okoline u dimnjak preko turbine. Nakon određivanja sastava produkata izgaranja za zadano plinovito gorivo, određeni su projektni parametri turbine provođenjem numeričkih simulacija strujanja smjese vrućih dimnih plinova i svježeg zraka kroz dimnjak i cijevnu aksijalnu...
Aksijalne vibracije namota energetskog transformatora
Aksijalne vibracije namota energetskog transformatora
Nikola Škreb
Tema ovog diplomskog rada je izrada pojednostavljenog diskretiziranog numeričkog modela prikladnog za proračun aksijalnih vibracija namota transformatora. U uvodnom dijelu rada je opisana teorija koja je potrebna za razumijevanje problematike. Opis izvedbe transformatora daje uvid u terminologiju i građu transformatora, dok teorija vibracija daje uvid u fiziku problema. Ukratko su opisani i konačni elementi primjenjeni u numeričkim analizama. Poglavlje koje slijedi iza uvoda daje...
Aktivna ćelija metamaterijala za nerecipročnu transmisiju vibracija
Aktivna ćelija metamaterijala za nerecipročnu transmisiju vibracija
Marin Jalšić
U ovom radu osmišljena je ćelija aktivnog metamaterijala koja ne podliježe principu dinamičke recipročnosti. Izveden je matematički model elektromehaničkog sustava s koncentriranim parametrima kojim se opisuje dinamičko ponašanje ćelije. Unutar metamaterijala implementirane su dvije decentralizirane povratne veze po brzini vibracija, pri čemu parovi mjernih i pogonskih članova povratnih veza nisu kolocirani. Takav model iskorišten je kako bi se provela detaljna analiza...
Aktivno prigušenje vibracija elektromotornog pogona naftnog bušnog vretena primjenom estimatora torzijskog momenta
Aktivno prigušenje vibracija elektromotornog pogona naftnog bušnog vretena primjenom estimatora torzijskog momenta
Danijel Valek
U radu je istražen utjecaj trenja i torzijskih vibracija na brzinu dlijetla na kraju bušnog vretena. Postavljen je matematički model na temelju teoretskih razmatranja modela dvomasenog sustava s elastičnom vezom. Projektiran je PI regulator brzine vrtnje motora. Zatim je izvedeni realiziran estimator momenta i brzine na strani motora koji se uklapa u sustav aktivnog prigušenja temeljenog na estimiranim veličinama i povratnoj vezi po brzini vrtnje motora. Ispitana je robustnost...
Aktivno prigušenje vibracija kod nosivih konstrukcija korištenjem piezoelektričnih elemenata
Aktivno prigušenje vibracija kod nosivih konstrukcija korištenjem piezoelektričnih elemenata
Antonia Penđer
Zbog nepoželjnog utjecaja vibracija na konstrukcije često se javlja potreba za njihovim prigušivanjem. Aktivno prigušenje podrazumjeva postojanje senzora i aktuatora koji u realnom vremenu mjere odziv i dinamički djeluju na konstrukciju. U zadnje vrijeme, sve je češća upotreba piezoelektričnih materijala u te svrhe. U radu je razrađen model grede na kojoj su raspoređeni piezoelementi. Koristeći metodu konačnih elemenata i osnovne jednadžbe piezoelektirčnih materijala,...
Akumulacija rashladnog učinka bankom leda
Akumulacija rashladnog učinka bankom leda
Marko Topić
U ovom završnom radu cilj je bio proučiti utjecaj radnih parametara na radne karakteristike banke leda, tj. sposobnost akumulacije i topljenja leda. Moj zadatak je bio proučavanje akumulacije rashladnog učinka bankom leda na primjeru banke leda, izrađene od tvrtke Frigoterm d.o.o. iz Sesvetskog Kraljevca u sklopu instalacije mljekare u Norveškoj. Razlozi upotrebe banki leda su zbog uštede energije, a princip je prebacivanje vršnog opterećenja u noćne sate u kojima je električna...
Akustična svojstva drva
Akustična svojstva drva
Domagoj Katinić
U radu je određena brzina širenja zvuka na dvije vrste drva – hrastu i brijestu. Brzina širenja zvuka je jedno od važnijih akustičnih svojstava drva i drugih tehničkih materijala, a ovisi o modulu elastičnosti i gustoći. S obzirom na usmjerenost građe i svojstava drva, sva ispitivanja su provedena u longitudinalnom smjeru, gdje je vrijednost modula elastičnosti najviša. Srednja vrijednost dinamičkog modula elastičnosti za hrast je 17,39 GPa, a za brijest je 10,05 GPa. Gustoća...
Alati Lean Six Sigme
Alati Lean Six Sigme
Matija Hržan
U ovome radu objašnjene su osnove Lean Six Sigma metodologije, načini na koje se implementira u tvrtku, alati koje koristi te prednosti koje donosi.U prvom dijelu rada govori se odvojeno o Six Sigma metodologijama te Leanu kako bi se stekao uvid u pojedinačne prednosti svake od ovih metodologija ali i kako bi se pokazale njihove mane. Također se prikazuju načini na koje se te metodologije implementiraju u tvrtku. Nakon toga su prikazane prednosti Lean Six Sigma metodologije kao cjeline...
Alati za upravljanje kvalitetom
Alati za upravljanje kvalitetom
Danijel Maričić
U ovom radu cilj je upoznanje sa sve učestalijim korištenjem modernih tehnika za poboljšavanje kvalitete. U traženju stalnog poboljšavanja stručni ljudi, timovi ili menadžemnt koristi razne metode, a s time i razne alate koji su nabrojani u napisanom radu. Mogućnosti koje im ti alati donose su od velike pomoći za poboljšanje kvalitete, jer omogučuju sagledanje utjecajnih čimbenika, pri donošenju optimalnih odluka, pronalaženju prioriteta i sl. Svaka od nabrojanih alata...
Algebarske metode estimacije stanja autonomne letjelice primjenom akcelerometra
Algebarske metode estimacije stanja autonomne letjelice primjenom akcelerometra
Joško Markučič
U ovom radu razmatrana je primjena algebarskih metoda estimacije stanja autonomne letjelice primjenom akcelerometra s ciljem sinteze regulacijskog sustava letjelice. Algebarske metode omogućuju robusnu identifikaciju parametara i estimaciju stanja sustava u realnom vremenu te predstavljaju potencijalnu alternativu konvencionalnom asimptotskom pristupu estimaciji varijabli stanja sustava. Algebarske metode estimacije primjenjene su na linearizirani model potpuno upravljive letjelice sa šest...

Pages